Skjema RF-1198 og 1199

Opplysninger om kontrakt, oppdragstaker og arbeidstakere

Alle oppdrag gitt til utenlandsk oppdragstaker på land eller kontinentalsokkelen skal rapporteres i Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret (OAR).

Det er oppdragsgivers plikt å rapportere oppdraget. Den utenlandske oppdragstakeren har plikt til å rapportere arbeidstakerne som jobber på oppdraget.

Oppdrag

Hvis den samlede verdien på oppdrag overstiger NOK 20 000, skal oppdragsgiveren gi opplysninger til Skatteetaten om alle oppdrag og underoppdrag som er gitt til

  • et selskap som er hjemmehørende i utlandet
  • en person som er bosatt i utlandet

Leie av arbeidskraft blir også regnet som oppdrag.

Dere trenger ikke å gi Skatteetaten opplysninger om

  • oppdrag som er gitt av privatpersoner
  • kabotasjeoppdrag
  • oppdrag utført på Svalbard

Arbeidstakere

Oppdragstaker skal gi opplysninger om alle arbeidstakere som jobber på oppdrag i Norge eller på kontinentalsokkelen. Skatteetaten vil utstede d-nummer og skattekort etter informasjon gitt på skjema RF-1198.

Opplysningsplikt

Utenlandske arbeidsgivere har opplysningsplikt i a-meldingen.

Sende inn a-melding uten lønnssystem

Alle utenlandske oppdragstakere som skal sende inn a-meldingen uten lønnssystem, må ta i bruk en ny løsning for direkte rapportering i a-meldingen

Den nye løsningen har erstattet A01 i Altinn. 

Les mer om arbeidsgivers plikter i utenlandsk aksjeselskap og utenlandsk næringsdrivende.

Tilgang til portalen

Du må logge deg inn med elektronisk ID.

For at du skal kunne se hva som er rapportert i registeret må du ha lesetilgang til tjenesten RF-1199/RF-1198 i Altinn for det organisasjonsnummer som er registrert på oppdraget. Dersom du skal rapportere opplysninger må du ha skrivetilgang. Tilgangene tildeles i Altinn.

Portalen gir en enkel oversikt over alle oppdrag og arbeidsforhold som er rapportert.

Dersom du ikke har norsk d-nummer/fødselsnummer, men skal rapportere i Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret kan du søke om norsk d-nummer på skjema RF-1506. Skjemaet må være underskrevet av begge parter, altså den som skal rapportere og den i selskapet som er ansvarlig for rapporteringen – kalt rolleinnehaver i Altinn.