Skjema RF-1365

Tilbakebetaling av avgift for privatpersoner og uregistrerte firmaer

Du kan søke om å få tilbakebetalt merverdiavgift hvis du er privatperson eller søker for et firma som ikke er mva-registrert.

Du kan søke for å få igjen penger for varer du importerer til Norge, hvis varen er feilsendt, er feilbestilt eller ikke ble levert som avtalt. Dette gjelder også i de tilfellene der du har innført en vare midlertidig, fordi du har leid eller lånt varen fra steder utenfor Norge.

Varen du har kjøpt, må gjenutføres fra Norge i uforandret stand.

Før du søker

Før du søker, er det noen ting du bør være oppmerksom på:

Hvis det er gjort feil på innførselstidspunktet, må du sende søknad til Tolletaten om å få tilbake merverdiavgiften. 

Dette gjelder for eksempel hvis 

  • du mener at varen skulle ha vært avgiftsfri 
  • det er brukt feil valuta 
  • du har fått tilbakebetalt den utenlandske merverdiavgiften 

Mva-registrerte virksomheter skal i stedet gjøre endringer selv i mva-meldingen. 

Hvis du har kjøpt varer i norske butikker, som deretter eksporteres/sendes til utlandet, må du kontakte butikken du kjøpte varen i. Dette gjelder både ved salg av varer til turister og ved eksport av varer kjøpt i Norge.

Hvis du har kjøpt en vare via en VOEC-registrert nettbutikk, skal du henvende deg til nettbutikken. 

En VOEC-registrert nettbutikk er en nettbutikk som krever inn norsk mva. på varer med verdi under 3 000 kroner. Du kan sjekke om nettbutikken er på denne lista over VOEC-registrerte nettbutikker. 

Dette gjelder blant annet i de tilfellene hvor du 

  • har sendt en vare i retur til nettbutikken, og blitt belastet med merverdiavgift av både nettbutikken og ved innførsel 
  • mener du har betalt nettbutikken for mye i merverdiavgift av ulike årsaker, for eksempel når du mener varen er fritatt mva, skulle hatt redusert sats, osv.

Hvis varene er fortollet på en annen en du som søker, må du legge ved en skriftlig fullmakt med kopi av gyldig legitimasjon fra vedkommende varene er fortollet på. Fullmakten må vise at du kan søke og få tilbakebetalt merverdiavgiften på vegne av vedkommende.

Slik søker du

Når du har avklart at du skal søke tilbakebetaling av avgift, kan du sende oss en søknad.

Dette må du finne frem før du søker:

Du trenger en kopi av fakturaen.

En innførselsdeklarasjon er det eneste dokumentet som viser at varen er fortollet inn og at avgiften er betalt ved innførsel. Dette dokumentet inneholder et unikt nummer som vi må ha for å kunne tilbakebetale merverdiavgiften i vårt system.

Du må henvende deg til speditøren (for eksempel Posten, Bring, DHL, UPS, osv.), som gjorde fortollingen for deg for å få en kopi av innførselsdeklarasjonen. Har varene blitt fortollet på en samlefortolling (mange ulike mottakere), vil speditøren kunne gi deg den nødvendige dokumentasjonen på fortollingen. 

Hvis det var Posten som stod for fortollingen, må du henvende deg til Postens kundeservice.

Det holder ikke med kopi av kvitteringer/faktura fra speditøren.

Det er forskjellige krav avhengig av om varen er verdt over eller under 5 000 kroner.

Vareverdi over 5 000 kroner

Det må foreligge en utførselsdeklarasjon ut av Norge. Utførselsdeklarasjonen skal være attestert av transportør/tollmyndighetene i rubrikk B/C- Regnskapsmessige opplysninger/Avgangstollsted. Vi vil anbefale deg å ta kontakt med speditøren (DHL, UPS, Posten osv.) som stod for transporten ut av Norge, for en eventuell kopi. Hvis det var Posten som stod for transporten ut av Norge, må du henvende deg til Postens kundeservice.

Vareverdi 5 000 kroner og under

Når det gjelder privatpersoner og vareverdien ikke overstiger kr 5 000, kan det godtas annen dokumentasjon fra tredje part som bekrefter at varen er sendt ut av landet. Det kan være innførselsdeklarasjon fra mottakerlandet, bekreftelse fra speditør eller kvittering fra Posten.

Dette kan dokumenteres med en kontoutskrift, kreditnota eller annen form for bekreftelse fra selger.

Hvis det søkes om tilbakebetaling av merverdiavgift på flere varer, må beløpet/hvilke varer det gjelder fremkomme på dokumentasjonen. Slik at vi kan se hvilke varer søknaden gjelder for. 

Når du har alle dokumentene klare, kan du logge inn for å sende oss søknaden.

Logg inn og lever RF-1365:

Søk refusjon av merverdiavgift

Frist for å ta varen ut av Norge igjen

Varen må gjenutføres fra Norge innen ett år etter at du tok den inn i landet.

Fristen kan i særlige tilfeller forlenges. Dette gjøres ved at du sender inn en søknad om dette via Skatteetatens kontaktskjema. Søknaden må sendes Skatteetaten før gjenutførselsfristen har gått ut.

Saksbehandlingstider

Saksbehandlingstiden for søknader om tilbakebetaling av merverdiavgift for uregistrerte er 8 uker. Vi behandler sakene etter datoene vi mottok søknaden. Saken må være komplett med alle aktuelle vedlegg før vi kan behandle saken.

Kravet om at varen skal gjenutføres kan frafalles dersom varen blir tilintetgjort/destruert under kontroll av eller etter avtale med Tolletaten. Du må i så fall kontakte Tolletaten.

 

Du har rett til delvis tilbakebetaling av merverdiavgift betalt ved innførsel, hvis det er en vare som har vært leid eller lånt fra utlandet.  

At det er snakk om leide eller lånte varer og ikke for eksempel egne varer, må kunne dokumenteres.  

I disse tilfellene gjøres det fradrag med fem prosent per måned eller del av måned regnet fra da varen kom inn i Norge. 

Det må fremlegges en midlertidig innførselsdeklarasjon og en utførselsdeklarasjon som viser at varene er gjenutført. I tillegg må du legge ved dokumentasjon, avhengig av om det er snakk om lån eller leie:

Ved lån  

Ved lån av vare fra utlandet må det fremlegges en proformafaktura eller annet dokument fra långiver som bekrefter lånet. Statistisk verdi på varen som lånes må fremgå av dokumentet da det er denne verdien som skal danne grunnlag for beregning av merverdiavgift. 

Ved leie  

Ved leie av vare fra utlandet, vil utenlandsk utleier utstede en faktura som dokumenterer leien. Statistisk verdi må fremkomme av faktura da denne verdien skal danne grunnlag for beregning av merverdiavgift. 

 

Ved ettersending av dokumentasjon til en allerede innsendt søknad, skal du benytte Skatteetatens kontaktskjema. Legg inn saksnummeret du fikk ved den første søknaden, deretter velger du "Særavgifter" under tema, og "Annet" under undertema. På denne måten vil Skatteetaten raskt få tilgang på den nye dokumentasjonen.

 

Hvis du ønsker å få tilbake toll, må du sende søknad til Tolletaten.

 

Privatpersoner eller firmaer som ikke er registrert for en særavgift man av ulike årsaker ønsker tilbakebetalt, skal sende søknaden til Skatteetaten via Skatteetatens kontaktskjema.