Modernisering av merverdiavgiftsområdet

Skatteetaten moderniserer mva-området. Arbeidet startet i 2019 og er planlagt ferdigstilt i løpet av 2023.

Moderniseringsarbeidet skal blant annet

 • øke etterlevelse av skatte- og avgiftsreglene
 • redusere mulighetsrommene for skjult økonomi
 • forenkle for næringslivet

Derfor moderniserer vi

 • Regelverket er blitt stadig mer komplekst å forholde seg til.
 • Manglende etterlevelse innen merverdiavgiftsområdet gir ulike konkurranseforhold og provenytap for staten.
 • Mva-området er mer eller mindre uforandret siden det gikk over fra omsetningsavgift til merverdiavgift i 1970, og bygger på manuelle arbeidsoperasjoner. 

Dette kommer i løpet av moderniseringsperioden

 • Ny registreringsløsning for mva-pliktige (ferdigstilt)
 • Ny mva-melding (under utvikling)
 • Salgs- og kjøpsmelding (forslaget er sendt ut på høring)

Dette er nytt

Her kan du holde deg oppdatert på det siste om moderniseringen. Skatteetaten benytter smidig utviklingsmetodikk og oppdaterer denne oversikten kontinuerlig.

Skatteetaten har lansert ny tjeneste for virksomheter som skal registrere seg i Mva-registeret. Med den nye tjenesten vil behandlingstiden, for størsteparten av registreringene, reduseres fra flere uker til noen minutter.

Nå skjer alle typer registreringer, endringer og slettinger i mva-registeret i Skatteetatens løsning, og Samordnet registermelding del 2 er lagt ned og kan ikke lenger benyttes.

Det kreves Altinn-roller eller tilgang til "Merverdiavgift Registreringstjeneste" for å fylle ut og/eller sende inn søknad om samtlige registreringer.

For å fylle ut søknaden må du ha en av følgende roller i Altinn:

Virksomheten selv, Ansvarlig revisor, Regnskapsmedarbeider, Regnskapsfører med signeringsrett, Regnskapsfører uten signeringsrett eller Revisormedarbeider.

For å signere må du ha en av følgende roller i Altinn:

Begrenset signeringsrett eller Kontaktperson NUF.

Delegert tilgang til registreringstjenesten

Advokater og andre rådgivere som ikke benytter Altinn-roller, kan be virksomheten delegere tilgang til "Merverdiavgift Registreringstjeneste" i Altinn. Alternativt kan vedkommende forespørre tilgang dersom man har en tilknytning til virksomheten i Altinn fra før.

Tilgangen til "Merverdiavgift Registreringstjeneste" i Altinn kan gis på personnivå eller på virksomhetsnivå (tilgangen gis kun på virksomhetsnivå dersom man har tilknytning til virksomheten fra før).

Ved tilgang på personnivå oppgir man personnummer eller selvvalgt brukernavn i Altinn overfor virksomheten. Tilgangen er ikke tidsbegrenset, så virksomheten bør fjerne tilgangen hvis advokat eller rådgiver ikke lenger skal ha tilgang. En funksjonalitet for tidsbegrensning kommer trolig etter hvert.

Altinn-roller for advokater og rådgivere

Det er også mulig for advokater og rådgivere å tilegne seg Altinn-roller for en virksomhet. Dette gjøres i samhandling med virksomheten det gjelder. Rolletittelen vil kun vises for den som har delegert rollen og vil ikke være synlig i andre systemer, som for eksempel i Enhetsregisteret.

Her kan du se en oversikt over de ulike Altinn-rollene og lese mer om Altinns roller og rettigheter.

Utvidet funksjonalitet

Skatteetaten har planer om å utvikle funksjonalitet for delegering av fullmakt i enkeltsaker der en person har behov for å delegere myndighet til en fullmektig, da det kan være relevant i flere tilfeller, inkludert ved søknad, klage og etterkontroll. Dette er tilleggsfunksjonalitet som utvikles senere, og det finnes per i dag ikke estimert et tidspunkt for når dette vil være klart.

Med lansering av en enklere og raskere tjeneste for søknad om registrering i Merverdiavgiftsregisteret, er papirskjemaet som tidligere kunne benyttes i registreringsprosessen avviklet.

Regnskapsførere, revisorer og andre rådgivere kan fylle ut søknad om mva-registrering på vegne av virksomheter gjennom to-stegs innsending. Dette er den første versjonen av tjenesten og vi jobber med å gjøre løsningen bedre.

Vi lanserer ny mva-melding 1. januar 2022. Det innebærer at meldinger som sendes inn for terminer etter 1. januar 2022 må leveres inn på nytt format. Første uketermin i 2022 starter mandag 3. januar og første mulige levering er mandag 10.januar 2022 (uke 2).

Meldinger som gjelder for mva-perioder til og med 31. desember 2021, må leveres på gammelt format, inkludert korrigeringer.

Skatteetatens mål er at majoriteten av meldingene skal leveres via regnskapssystem for å redusere feil og mangler og for en mer automatisert prosess. Mindre virksomheter som ikke benytter regnskapssystem eller fellesregistrerte virksomheter med konsolideringsbehov, vil kunne sende inn den nye mva-meldingen gjennom Skatteetatens digitale løsning på Skatteetaten.no.

Virksomheter som leverer mva-meldinger gjennom egne fagsystemer bør sjekke om det er behov for å gjøre endringer i det tekniske grensesnittet før overgang til ny mva-melding. På vår Github-side finner du mer informasjon og tekniske spesifikasjoner for ny løsning.

Det foreslås å innføre en opplysningsplikt om salgs- og kjøpstransaksjoner for bokføringspliktige og offentlige virksomheter. Innføring av salgs- og kjøpsmeldingen vil øke etterlevelsen, sørge for økt likebehandling og hindre urettmessig konkurransevridning i næringslivet.

Forslaget vil kreve en lov- og forskriftsendring, og et høringsnotat er nå tilgjengelig på Skatteetaten.no.

Hold deg oppdatert

Du kan holde deg oppdatert ved å følge og abonnere på Skatteinfo - Skatteetatens informasjonsskriv spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere.

Hvis du lurer på noe

Har du spørsmål om moderniseringen av merverdiavgiftsområdet, kan du kontakte oss på [email protected]

Visste du at

 • I 2020 fikk Skatteetaten inn 310 milliarder kroner i mva.
 • Før merverdiavgiften ble innført i 1970 var det en lignende praksis under betegnelsen omsetningsavgift, en midlertidig avgift avsatt til kriseformål.
 • Moms og mva er det samme som merverdiavgift. Moms står for omsetningsavgift.