Modernisering av merverdiavgiftsområdet

Skatteetaten moderniserer mva-området. Som et ledd i moderniseringsprosessen forenkler vi prosessen for registrering i mva-registeret, og vi utvikler ny mva-melding. Målet er at det skal bli enklere og mer effektivt å levere riktige opplysninger.

Skatteetaten moderniserer mva-området. Arbeidet startet i 2019 og er planlagt ferdigstilt i løpet av 2023.

Enklere. Raskere. Riktigere.

Merverdiavgiftsområdet har vært mer eller mindre uforandret siden vi gikk fra omsetningsavgift til merverdiavgift i 1970. Regelverket blir stadig mer komplekst, og vi moderniserer nå slik at vi i økt grad automatiserer manuelle prosesser. Det betyr at saksbehandlingstiden reduseres og det blir enklere å gjøre det riktig første gang.

Dette blir nytt

Her kan du holde deg oppdatert på det siste om moderniseringen. Skatteetaten benytter smidig utviklingsmetodikk og oppdaterer denne oversikten kontinuerlig.

Skatteetaten har lansert ny tjeneste for virksomheter som skal registrere seg i Mva-registeret. Med den nye tjenesten vil behandlingstiden, for størsteparten av registreringene, reduseres fra flere uker til noen minutter.

Nå skjer alle typer registreringer, endringer og slettinger i mva-registeret i Skatteetatens løsning, og Samordnet registermelding del 2 er lagt ned og kan ikke lenger benyttes.

Med lansering av en enklere og raskere tjeneste for søknad om registrering i Merverdiavgiftsregisteret, er papirskjemaet som tidligere kunne benyttes i registreringsprosessen avviklet.

Regnskapsførere, revisorer og andre rådgivere kan fylle ut søknad om mva-registrering på vegne av virksomheter gjennom to-stegs innsending. Dette er den første versjonen av tjenesten og vi jobber med å gjøre løsningen bedre.

Vi lanserer ny mva-melding 1. januar 2022. Det innebærer at mva-meldinger som sendes inn for terminer etter 1. januar 2022 må leveres inn på nytt format. 

I første omgang vil nytt format gjelde for alle terminer for virksomheter som driver alminnelig næring (RF-0002). I tillegg vil det gjelde for virksomheter som driver primærnæring og har tomånedlige terminer (RF-0004).

Meldinger fra 2021

Mva-meldinger og korrigeringer som gjelder for terminer til og med 31. desember 2021 må leveres på gammelt format i Altinn, slik som tidligere.

Levering via regnskapssystem

Skatteetatens mål er at majoriteten av meldingene skal leveres via regnskapssystem – for å redusere manuelle feil og for å gi en mer effektiv prosess.

Rapporteringen i den nye mva-meldingen vil være dynamisk og legge til rette for digital samhandling og validering. Dagens nummererte poster erstattes av en dynamisk liste av mva-koder. Disse kodene er basert på SAF-T-standarden. I den nye mva-meldingen vil det være mulig å gi merknader både samlet og per linje. Kodelisten for den nye mva-meldingen er tilgjengelig på Github.

Mindre virksomheter som ikke benytter regnskapssystem eller fellesregistrerte virksomheter med konsolideringsbehov, vil kunne sende inn den nye mva-meldingen gjennom Skatteetatens digitale løsning på Skatteetaten.no.

På vår Github-side finner du mer informasjon og tekniske spesifikasjoner for ny løsning.

Det kreves Altinn-roller eller tilgang til "Merverdiavgift Registreringstjeneste" for å fylle ut og/eller sende inn søknad om samtlige registreringer i mva-registeret. I tillegg kreves det også Altinn-roller for å fylle ut og levere mva-melding.

Registreringsprosessen

For å registrere en virksomhet må du ha en av følgende roller i Altinn:

  • Ansvarlig revisor
  • Regnskapsmedarbeider
  • Regnskapsfører med signeringsrett
  • Regnskapsfører uten signeringsrett
  • Revisormedarbeider

Du kan også registrere dersom du har en forhåndstildelt rolle i virksomheten, for eksempel daglig leder og styreleder.

For å signere må du ha en av følgende roller i Altinn:

  • Begrenset signeringsrett
  • Kontaktperson NUF

Delegert tilgang til registreringstjenesten

Advokater og andre rådgivere som ikke benytter Altinn-roller, kan be virksomheten delegere tilgang til "Merverdiavgift Registreringstjeneste" i Altinn. Alternativt kan vedkommende forespørre tilgang dersom man har en tilknytning til virksomheten i Altinn fra før.

Tilgangen til "Merverdiavgift Registreringstjeneste" i Altinn kan gis på personnivå eller på virksomhetsnivå (tilgangen gis kun på virksomhetsnivå dersom man har tilknytning til virksomheten fra før).

Ved tilgang på personnivå oppgir man personnummer eller selvvalgt brukernavn i Altinn overfor virksomheten. Tilgangen er ikke tidsbegrenset, så virksomheten bør fjerne tilgangen hvis advokat eller rådgiver ikke lenger skal ha tilgang. En funksjonalitet for tidsbegrensning kommer trolig etter hvert.

Altinn-roller for advokater og rådgivere

Det er også mulig for advokater og rådgivere å tilegne seg Altinn-roller for en virksomhet. Dette gjøres i samhandling med virksomheten det gjelder. Rolletittelen vil kun vises for den som har delegert rollen og vil ikke være synlig i andre systemer, som for eksempel i Enhetsregisteret

Mva-melding

Det gjøres ikke endringer fra dagens praksis:

For å fylle melding ut må du ha en av følgende roller i Altinn:

Ansvarlig revisor, Regnskapsmedarbeider, Regnskapsfører uten signeringsrett eller Revisormedarbeider.

For å signere må du ha en av følgende roller i Altinn:

Begrenset signeringsrett, Kontaktperson NUF eller Regnskapsfører med signeringsrett.

Her kan du se en oversikt over de ulike Altinn-rollene og lese mer om Altinns roller og rettigheter.

Utvidet funksjonalitet

Skatteetaten har planer om å utvikle funksjonalitet for delegering av fullmakt i enkeltsaker der en person har behov for å delegere myndighet til en fullmektig, da det kan være relevant i flere tilfeller, inkludert ved søknad, klage og etterkontroll. Dette er tilleggsfunksjonalitet som utvikles senere, og det finnes per i dag ikke estimert et tidspunkt for når dette vil være klart.

Det foreslås å innføre en opplysningsplikt om salgs- og kjøpstransaksjoner for bokføringspliktige og offentlige virksomheter. Innføring av salgs- og kjøpsmeldingen vil øke etterlevelsen, sørge for økt likebehandling og hindre urettmessig konkurransevridning i næringslivet.

Forslaget vil kreve en lov- og forskriftsendring, og et høringsnotat er nå tilgjengelig på Skatteetaten.no.

Hold deg oppdatert

Du kan holde deg oppdatert ved å følge og abonnere på Skatteinfo - Skatteetatens informasjonsskriv spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere.

Hvis du lurer på noe

Har du spørsmål om moderniseringen av merverdiavgiftsområdet, kan du kontakte oss på [email protected]

Visste du at

  • I 2020 fikk Skatteetaten inn 310 milliarder kroner i mva.
  • Før merverdiavgiften ble innført i 1970 var det en lignende praksis under betegnelsen omsetningsavgift, en midlertidig avgift avsatt til kriseformål.
  • Moms og mva er det samme som merverdiavgift. Moms står for omsetningsavgift.