Forsikringsvirksomhet

Det gjelder særlige skatteregler for livsforsikrings- og pensjonsforetak og skadeforsikringsselskap, jf. skatteloven § 8-5.

 

Foretak med ansatte som utfører finansielle aktiviteter, skal betale finansskatt på lønnsgrunnlag og på foretakets alminnelige inntekt. Se: Finansskatt - Skatteetaten

Virksomheter uten ansatte vil ikke omfattes av finansskatten, verken på lønn eller overskuddsgrunnlag.

Merverdiavgift

Omsetning og formidling av forsikringstjenester er ansett som finansielle tjenester, og er unntatt merverdiavgift, jf mval. § 3-6 bokstav a. For en nærmere omtale vises det til Merverdiavgiftshåndboken -Skatteetaten. Forsikringsvirksomheter skal beregne merverdiavgift ved snudd avregning på fjernleverbare avgiftspliktige tjenester som er kjøpt utenfor merverdiavgiftsområdet, jf. mval. § 3-30.

Skatteregler og skatterapportering for liv- og pensjonsforetak

Skattereglene for liv- og pensjonsforetak bygger på et prinsipp om at kundemidlene skal beskattes ved utbetaling på kundens hånd. Det er derfor en målsetning at beskatningen av kundemidlene skal være nøytral, ved at avkastning som tilhører kundene skal skattemessig inntektsføres i samme utstrekning som det gis skattemessig fradrag når avkastningen avsettes til kundene. Dette gjennomføres ved at regnskapsreglene legges til grunn for beskatningen av kundemidlene. For beskatning av selskapets midler legges de ordinære skattereglene til grunn.

Særskilt om konsernbidrag

Det er gitt særskilte regler om konsernbidrag i liv og pensjonsforetak, jf. sktl. § 8-5 femte ledd. Hovedregelen er at konsernbidrag fra datterselskap i skattekonsern som er eid av kundemidlene skattemessig skal behandles etter regnskapet. Dette innebærer at et konsernbidrag fra et selskap eid av kundemidlene normalt ikke vil ha regnskapsmessig eller skattemessig resultateffekt. Konsernbidrag vil normalt bare balanseføres, slik at de regnskapsmessige og skattemessige verdiene følger hverandre.

I visse tilfeller vil datterselskap være eid av både kunde- og selskapsmidler. I slike tilfeller må konsernbidrag fordeles på eierandel slik at bare den del som eies av selskapsmidlene får skattemessig virkning i skattemeldingen.

Avgivende selskap vil kunne avgi konsernbidrag med skattemessig virkning uavhengig av behandlingen i liv- og pensjonsforetaket. Dette innebærer at det vil kunne være forskjell mellom hva det avgivende selskap har rapportert som avgitt i konsernbidrag med skattemessig virkning, og hva liv- og pensjonsforetaket behandler som konsernbidrag mottatt med skattemessig virkning i sin skattemelding.

Særskilt om prinsippendringer

Sktl. § 8-5 åttende ledd har særskilte regler om skattemessig behandling av regnskapsmessige prinsippendringer. Regelen innebærer at alle endringer som følge av regnskapsprinsipp (også endringer direkte mot egenkapitalen) er skattepliktige eller fradragsberettiget. Dette i motsetning til de alminnelige skattereglene som gjelder for selskapsmidlene. Regelen må avgrenses mot rene regnskapsfeil. Slike korrigeringer må gjøres ved innlevering av ny skattemelding for de inntektsår feilen vedrører.

For en nærmere omtale vises det til Skatte-ABC - Skatteetaten under tema Forsikringsforetak – livsforsikrings- og pensjonsforetak.

Skatterapportering

Oppstillingen i næringsspesifikasjonen av resultat og balanse følger Forsikringsforetakenes Offentlige Regnskaps- og Tilsynsrapportering (FORT) og PORT (Pensjonskassenes Offentlige Regnskaps- og Tilsynsrapportering), og ikke oppstillingsplanen i årsregnskapsforskriftene for henholdsvis livsforsikringsforetak eller pensjonsforetak.

 Næringsspesifikasjonen for livsforsikringsforetak og pensjonskasser skal leveres av alle foretak som omfattes av forskrift 18.12.2015 nr. 1824 om årsregnskap for livsforsikringsselskap § 1-1, (og norske filialer av utenlandske livsforsikringsforetak), og forskrift 20.12.2011 nr. 1457 om årsregnskap for pensjonsforetak. Fra og med inntektsåret 2023 skal skattemeldingen leveres i skatteetatens nye skattemeldingsløsning.

For selskap som har realisert verdipapirer innenfor selskapsporteføljen med skattepliktig gevinst/fradragsberettiget tap eller mottatt utbytte/utdelinger som er skattepliktig skal informasjon om dette leveres i skattemeldingen under tema «finans». Dersom selskapsporteføljen eier andeler i selskap med deltakerfastsetting skal dette rapporteres i skattemeldingen under tema «Formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting».

Om plikt til å levere andre opplysninger i skattemeldingen, se Skatteforvaltningshåndboken, omtalen av skatteforvaltningsloven kap. 8.

Skatteregler og skatterapportering for skadeforsikringsforetak

Skadeforsikringsforetak er gitt anledning i sktl. § 8-5 første ledd bokstav a til å føre visse forsikringsforpliktelser til skattemessig fradrag:

  • avsetning for ikke opptjent bruttopremie etter forskrift 18. desember 2015 nr. 1775 om årsregnskap for skadeforsikringsforetak § 3-5 første ledd
  • avsetning for ikke avløpt risiko etter forskrift 18. desember 2015 nr. 1775 om årsregnskap for skadeforsikringsforetak § 3-5 annet ledd
  • erstatningsavsetning etter forskrift 18. desember 2015 nr. 1775 om årsregnskap for skadeforsikringsforetak § 3-5 tredje ledd

Forøvrig legges ordinære skatteregler til grunn for beskatningen av skadeforsikringsforetak. For en nærmere omtale av beskatning av skadeforsikringsforetak, se Skatte-ABC - Skatteetaten  under tema Forsikringsforetak – skadeforsikringsforetak.

Skatterapportering

Næringsspesifikasjon for skadeforsikringsforetak skal leveres av alle foretak som omfattes av forskrift 18.12.2015 nr. 1775 om årsregnskap for skadeforsikringsselskap § 1-1 og norske filialer av utenlandske skadeforsikringsselskap. Fra og med inntektsåret 2023 skal skattemeldingen leveres i skatteetatens nye skattemeldingsløsning.

Oppstillingen i næringsspesifikasjonen følger oppstillingen av resultat og balanse i Forsikringsforetakenes Offentlige Regnskaps- og Tilsynsrapportering (FORT), og ikke oppstillingsplan i årsregnskapsforskriften for skadeforsikringsselskap.

Om plikt til å levere andre opplysninger i skattemeldingen, se Skatteforvaltningshåndboken, omtalen av skatteforvaltningsloven kap. 8

Vedlegg