Forsikringsvirksomhet

Det gjelder særlige skatteregler for livsforsikrings- og pensjonsforetak og skadeforsikringsselskap, jf. skatteloven § 8-5.

Foretak med ansatte som utfører finansielle aktiviteter, skal betale finansskatt på lønnsgrunnlag og på foretakets alminnelige inntekt.

Virksomheter uten ansatte vil ikke omfattes av finansskatten, verken på lønn eller overskuddsgrunnlag.

Merverdiavgift

Omsetning og formidling av forsikringstjenester er ansett som finansielle tjenester, og er unntatt merverdiavgift, jf mval. § 3-6 bokstav a. For en nærmere omtale vises det til Merverdiavgiftshåndboken 2022 kapittel 3-6.4 Forsikringsvirksomheter skal beregne merverdiavgiftved snudd avregning på fjernleverbare avgiftspliktige tjenester som er kjøpt utenfor merverdiavgiftsområdet, jf. mval. § 3-30.

Skatteregler og skjema for liv- og pensjonsforetak

Skattereglene for liv- og pensjonsforetak bygger på et prinsipp om at kundemidlene skal beskattes ved utbetaling på kundens hånd. Det er derfor en målsetting at beskatningen av kundemidlene skal være nøytral, ved at avkastning som tilhører kundene skal skattemessig inntektsføres i samme utstrekning som det gis skattemessig fradrag når avkastningen avsettes til kundene. Dette gjennomføres ved at regnskapsreglene legges til grunn for beskatningen av kundemidlene. For beskatning av selskapets midler legges de ordinære skattereglene til grunn.

For en nærmere omtale vises det til Skatte-ABC 2022/2023 under tema Forsikringsforetak – livsforsikrings- og pensjonsforetak.

Skjema for rapportering

Med virkning fra og med inntektsåret 2018 følger oppstillingen i næringsoppgavene av resultat og balanse Forsikringsforetakenes Offentlige Regnskaps- og Tilsynsrapportering (FORT) og PORT (Pensjonskassenes Offentlige Regnskaps- og Tilsynsrapportering), ikke oppstillingsplanen i årsregnskaps-forskriftene for henholdsvis livsforsikringsforetak eller pensjonsforetak.

Næringsoppgave 6 for livsforsikringsforetak, pensjonskasser (RF-1501) skal leveres av alle foretak som omfattes av forskrift 18.12.2015 nr 1824 om årsregnskap for livsforsikringsselskap § 1-1, (og norske filialer av utenlandske livsforsikringsforetak), og forskrift 20.12.2011 nr 1457 om årsregnskap for pensjonsforetak. Fra og med inntektsåret 2022 vil det være mulig å kunne leverer skattemeldingen i skatteetatens nye løsning Sirius.

For finansielle eiendeler i selskapsmidlene skal det leveres RF-1359

Om plikt til å levere andre skjemaer, se Skatteforvaltningshåndboken, omtalen av skatteforvaltningsloven kap. 8.

Skatteregler og skjema for skadeforsikringsforetak

Skadeforsikringsforetak er gitt anledning i sktl. § 8-5 første ledd bokstav a til å føre visse forsikringsforpliktelser til skattemessig fradrag:

  • avsetning for ikke opptjent bruttopremie etter forskrift 18. desember 2015 nr. 1775 om årsregnskap for skadeforsikringsforetak § 3-5 første ledd
  • avsetning for ikke avløpt risiko etter forskrift 18. desember 2015 nr. 1775 om årsregnskap for skadeforsikringsforetak § 3-5 annet ledd
  • erstatningsavsetning etter forskrift 18. desember 2015 nr. 1775 om årsregnskap for skadeforsikringsforetak § 3-5 tredje ledd

Forøvrig legges ordinære skatteregler til grunn for beskatningen av skadeforsikringsforetak. Se forøvrig en nærmere omtale av beskatning av skadeforsikringsforetak i Skatte-ABC 2020/2021 under tema Forsikringsforetak – skadeforsikringsforetak.

Skjema for rapportering

Næringsoppgave 7 for skadeforsikringsforetak (RF-1503) skal leveres av alle foretak som omfattes av forskrift 18.12.2015 nr 1775 om årsregnskap for skadeforsikringsselskap § 1-1 og norske filialer av utenlandske skadeforsikringsselskap. Fra og med inntektsåret 2022 vil det være mulig å kunne levere skattemeldingen i skatteetatens nye løsning.

Med virkning fra og med inntektsåret 2018 følger oppstillingen av resultat og balanse Forsikringsforetakenes Offentlige Regnskaps- og Tilsynsrapportering (FORT), ikke oppstillingsplan i årsregnskapsforskriften for skadeforsikringsselskap.

Om plikt til å levere andre skjemaer, se Skatteforvaltningshåndboken, omtalen av skatteforvaltningsloven kap. 8

Vedlegg