Rettledning for utfylling og innlevering av tredjepartsopplysninger om betalinger til selvstendig næringsdrivende

Revidert oktober 2023.

Kort om

Alle næringsdrivende oppdragsgivere som har kjøpt tjenester fra selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted i inntektsåret skal levere opplysninger til Skatteetaten. Vi presiserer at det kun skal rapporteres kjøp av tjenester. Leieutbetalinger eller rene kjøp av varer skal ikke rapporteres på ordningen. Se også under overskriften «Beløp» om enkelte typer tjenestevederlag som er unntatt fra opplysningplikt.

Rapporteringen åpner 2. januar i året etter inntektsåret. Fristen for rapportering er 15. februar i året etter inntektsåret.

Hvem skal levere opplysninger

Opplysningsplikt

Har du kjøpt tjenester av teknisk, håndverksmessig, juridisk, regnskapsmessig eller annen art skal du gi opplysninger om dette. Opplysningsplikten gjelder ikke for vederlag til selvstendig næringsdrivende som driver fra fast forretningssted i Norge. For utenlandske mottakere med oppdrag i Norge, skal fast forretningssted i Norge forstås som fast driftssted i Norge etter skatteavtalene.

Vederlag til aksjeselskap eller ansvarlige selskap er ikke opplysningspliktig.

Du har ikke opplysningsplikt hvis du ikke har fradragsrett for vederlaget direkte eller gjennom avskrivninger for godtgjørelsen. Dette gjelder likevel ikke oppdragsgivere som er skattefrie selskaper, foreninger og institusjoner, offentlige og kommunale myndigheter og boligselskap (borettslag, boligaksjeselskap mv.).

Du må selv avklare om den næringsdrivende driver fra et fast forretningssted. Skattekontoret kan gi veiledning.

Et fast forretningssted kan være

 • kontor med lønnet personale
 • kontorfellesskap med andre
 • hjemmekontor, særskilt innredet rom med utstyr til bruk i virksomheten
 • kontor med vanlig åpningstid eller til regelmessige tider bekjentgjort på forhånd
 • et bestemt sted gjort kjent for offentligheten som fast forretningssted

Du kan finne forretningsadressen til den næringsdrivende ved oppslag i Brønnøysundregistrene. Dette er ikke det samme som fast forretningssted. Forretningsadressen som er registrert i Brønnøysundregistrene kan være en privatadresse eller en kontoradresse, slik at forretningsadressen kan ikke legges til grunn som fast forretningssted uten andre undersøkelser. Hvis det er tvil om det er et fast forretningssted skal opplysningene rapporteres.

Unntak fra opplysningsplikten

Er oppdragstakeren ikke registrert med et foretak i Enhetsregisteret, må du vurdere om oppdragstakeren faktisk driver næringsvirksomhet, eller om han må anses som ansatt eller som frilanser med enkeltstående og mer tilfeldige oppdrag. I så fall skal betalingene anses som lønn til arbeidstaker og rapporteres i a-meldingen.

Utbetalinger til opphaver (tidligere opphavsmann) til åndsverk, dvs. vederlag som gjelder selve opphavsretten, skal rapporteres i ordningen Godtgjøring til opphaver til åndsverk.

Andre typer ytelser til opphaver enn vederlag for opphavsretten, f.eks. vederlag til næringsdrivende musiker eller forfatter for opptreden e.l., skal rapporteres i denne ordningen som betaling til selvstendig næringsdrivende.

Offentlig tilskudd som basistilskudd til fastlegeordningen, driftstilskudd og behandlingsoppgjør til behandlende helsepersonell (fastleger, fysioterapeuter og andre spesialister) omfattes ikke av denne ordningen og skal inntil videre ikke rapporteres til Skatteetaten.

Hvilken informasjon skal du oppgi

Organisasjonsnummer og navn til opplysningspliktige

Alle opplysningspliktige som rapporterer tredjepartsopplysninger til Skatteetaten skal bruke organisasjonsnummeret sitt tildelt fra Enhetsregisteret i Brønnøysund.

Organisasjonsnummer er et ni-sifret registreringsnummer som tildeles av Enhetsregisteret ved Brønnøysundregistrene for en organisasjon (foretak, idrettslag og lignende). Nummeret brukes for å gi organisasjonen og juridiske personer en unik og entydig identifikator overfor offentlige myndigheter og andre organisasjoner.

Enhetsregisteret bør kontaktes dersom det er feil ved organisasjonsnummeret, organisasjonsnummeret skal endres eller dersom organisasjonsnummeret mangler.

Har du ikke juridisk organisasjonsnummer? Se Brønnøysundregisteret og på Altinn for mer informasjon og søknadsskjema.

Du skal også oppgi navnet til den opplysningspliktige.

Identifisering av vederlagsmottaker

Oppgi organisasjonsnummer, eventuelt fødselsnummer eller D-nummeret til den selvstendig næringsdrivende som har mottatt vederlag.

Unntaksvis mangler små næringsdrivende organisasjonsnummer fordi de ikke har registreringsplikt i Enhetsregisteret. Det forutsetter både at foretaket er uten ansatte og at den næringsdrivende ikke skal betale merverdiavgift. Da skal vederlagsmottakeren identifiseres med eierens fødselsnummer. Alle næringsdrivende har likevel rett til å registrere seg for å få et organisasjonsnummer og da skal det brukes ved rapporteringen.

Dersom organisasjons- eller fødselsnummer mangler eller er oppgitt feil, vil oppgaven bli regnet som uidentifisert, og ansett som ikke levert (avvist). Opplysningene vil da ikke godkjennes som levert.

Du som opplysningspliktig kan kreve at vederlagsmottaker oppgir sitt organisasjonsnummer, fødsels- eller D-nummer. Dersom vedkommende ikke har organisasjons- eller fødselsnummer kan Skattekontoret rekvirere D-nummer ved skattemessige forhold.

Du skal også oppgi fullstendig navn til den selvstendig næringsdrivende (vederlagsmottaker).

Beløp

Oppgi bruttobeløp ekskl. mva. som skal tidfestes til inntektsåret. Det skal rapporteres et beløp per næringsdrivende (vederlagsmottaker) samlet for hele året. Beløpet oppgis i hele kroner.

Kreditnotaer som mottas før første ordinære rapportering for det aktuelle inntektsår skal føre til reduksjon av beløpet som skal rapporteres på den enkelte næringsdrivende.

Hvis netto betaling til en næringsdrivende mottaker er kr 0 skal det ikke rapporteres noe.

Følgende vederlag er ikke opplysningspliktige:

 • vederlag for persontransport
 • utbetaling av provisjon vedrørende kjøp og salg av fast eiendom eller verdipapir når mottakeren av godtgjøringen har inntjent provisjonen som ledd i selvstendig næringsvirksomhet
 • utbetaling av kommisjon fra rederier til linjeagenter som samtidig har klarering av skipet
 • befraktningsprovisjon til ruterederienes ekspeditører i forbindelse med anløp av ruteskip.

Når skal du rapportere

Du skal sende opplysningene elektronisk via Altinn til Skatteetaten innen 15. februar året etter skattleggingsperioden. Det gis ikke utsettelse på innleveringsfristen.

Dersom du får problemer med å overholde innleveringsfristen må du ta kontakt med Skatteetaten på e-postadresse [email protected].

Hvordan skal du rapportere

Riktig identifisering av oppgaven

Hver oppgave må ha en unik identifikator (nøkkel). Den unike identifikatoren for en oppgave er satt sammen av:

 • Inntektsår
 • Oppgavegivers (opplysningspliktig) organisasjonsnummer
 • Oppgaveeiers (vederlagsmottakers) organisasjonsnummer eller fødselsnummer/D-nummer

Det er viktig å rapportere nøyaktig på disse feltene. Trenger du senere å korrigere eller slette opplysninger på en tidligere rapportert oppgave, må den nye oppgaven ha samme unike identifikator som den opprinnelige oppgaven (se "Rette feil").

Innsending i Altinn

Det er to måter å sende inn oppgaver på i Altinn:

1. RF-1321 Betalinger til selvstendig næringsdrivende

Manuelt utfyllingsskjema ment for opplysningspliktige som har få oppgaver å levere.

På grunn av begrensninger i Altinn bør du ikke sende inn flere enn ca. 50 oppgaver om gangen.

2. RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg

I dette skjemaet kan du laste opp en eller flere XML-filer med tredjepartsopplysninger og sende inn (se "Beskrivelse av filformatet").

Beskrivelse av filformatet

Formatbeskrivelsen viser hvordan en XML-fil for rapportering av opplysninger om betalinger til selvstendig næringsdrivende skal bygges opp. Dokumentene finner du ved å følge denne lenken:

Formater og tekniske spesifikasjoner – Betalinger til selvstendig næringsdrivende

Formatbeskrivelsen skal benyttes av opplysningspliktige/innsendere som skal rapportere tredjepartsopplysninger via Altinn-skjemaet RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg.

Kontroll av innhold

Før innsending av tredjepartsopplysninger til Skatteetaten, må opplysningspliktig kontrollere at opplysningene i leveransen er korrekte. Tredjepartsopplysninger som ikke er korrekt utfylt vil bli avvist og ansett som ikke levert. Tvangsmulkt kan ilegges.

Sjekk at:

 • det er benyttet riktig organisasjonsnummer for oppgavegiver (opplysningspliktig)
 • det er brukt riktig inntektsår
 • beløpet er avrundet til nærmeste hele krone (vanlig avrundingsregel)
 • det er brukt riktig fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer for vederlagsmottaker
 • kontaktinformasjon for leveransen

Rette feil

Korrigere opplysninger

For å korrigere opplysninger i en oppgave må du sende inn oppgaven på nytt. Den nye oppgaven må ha samme unike identifikator som den opprinnelige oppgaven.

Den unike identifikatoren for en oppgave er satt sammen av:

 • Inntektsår
 • Oppgavegivers (opplysningspliktiges) organisasjonsnummer
 • Den enkelte selvstendig næringsdrivendes organisasjons- eller fødselsnummer

Når endringsmelding mottas av Skatteetaten, vil oppgaven erstatte tidligere innsendt oppgave. Den siste oppgaven du sender inn vil være den gjeldende oppgaven.

For at skattepliktig skal få riktige beløp forhåndsutfylt i skattemeldingen, må Skatteetaten ha mottatt opplysningene senest innen 1. mars i skattefastsettingsåret.

Slette opplysninger med feil

Du kan sende en erstatningsoppgave med samme unike identifikator som den opprinnelige oppgaven, og alle beløp satt til 0. Øvrig informasjon i oppgaven er uvesentlig, men obligatoriske felter må fylles ut. Se Formater og tekniske spesifikasjoner.

Feil i den unike identifikatoren (nøkkelen) til en oppgave medfører alltid at innsendt oppgave må slettes, og at ny og fullstendig oppgave med korrekt identifikator må sendes inn dersom det skal rapporteres opplysninger om den aktuelle næringsdrivende.

Eksempler på korrigering eller sletting av innsendte opplysninger

Eksempel 1 (feil beløp):

Første leveranse inneholder 1 000 oppgaver. Det avdekkes at det er levert feil beløp på 40 av oppgavene.

Ny innsending (korreksjon):

En ny leveranse bestående av 40 oppgaver med samme unike identifikator som i den opprinnelige oppgaven og korrigert beløp. De 40 korrigerte oppgavene erstatter de 40 opprinnelig innsendte oppgavene i sin helhet og totalt 1 000 oppgaver er oppgitt til Skatteetaten.

Eksempel 2 (forveksling):

En oppgave leveres med et organisasjons- eller fødselsnummer som tilhører feil person/oppdragstaker (forveksling).

Ny innsending (korreksjon):

Hele oppgaven for denne personen må annulleres. Det vil si at den må rapporteres på nytt med beløpet satt til 0.

For å få riktige opplysninger registrert, må det også leveres en ny og fullstendig oppgave med korrekt organisasjons- eller fødselsnummer og beløp.

Eksempel 3 (dublett):

Flere oppgaver i en leveranse inneholder samme organisasjons- eller fødselsnummer (dubletter). Alle oppgavene med samme unike identifikator i en leveranse blir avvist i Skatteetatens system. Oppgaver som avvises i dublettkontroll fremkommer i tilbakemeldingen fra Skatteetaten.

Ny innsending (korreksjon):

For å korrigere en skattepliktig som har blitt avvist i dublettkontrollen må det sendes en ny oppgave for den skattepliktige med korrekt totalbeløp. Merk at det skal rapporteres 1 oppgave per oppdragstaker/mottaker med ett beløp samlet for hele året.

Eksempel 4 (uidentifiserte tredjepartsopplysninger):

Dersom det blir levert oppgaver med ugyldig eller manglende organisasjons- eller fødselsnummer, vil disse bli avvist. Disse oppgavene må rapporteres på nytt med korrekt organisasjons- eller fødselsnummer.

Hva bruker vi opplysningene til

Opplysningene som rapporteres i tredjepartsopplysningene benyttes til produksjon av skattemeldingen for næringsdrivende.

Når samlet rapporterte beløp fra alle opplysningspliktige utgjør minst 50 000 kroner for den enkelte næringsdrivende (oppdragstaker), vises dette i skattemeldingen på siden for foreløpig skatteberegning (Foreløpig oversikt over skatter). Den næringsdrivende skal føre opptjente driftsinntekter i næringsoppgave eller i næringsrapport skatt.

Aktuelt regelverk

Skatteforvaltningsloven § 7-10 bokstav e, § 7-12, § 7-13, § 14-1 og § 14-7

Skatteforvaltningsforskriften § 7-10-23 til § 7-10-25 og § 7-12-1

Skatteloven § 5-1, § 5-30

Kontaktinformasjon for leveransen

Ved innsending må du oppgi kontaktinformasjon for leveransen, dvs. navn og telefonnummer for kontaktperson for den spesifikke leveransen. Du bør i tillegg oppgi en e-postadresse og et mobilnummer hvor varsel (SMS) om meldinger (kvitteringer/feilmeldinger) kan sendes.

Tilbakemelding fra Skatteetaten

Den opplysningspliktige får en tilbakemelding i innboksen i Altinn når Skatteetaten har behandlet opplysningene. Har du oppgitt mobilnummer eller e-post i innsendingen, får du varsel på SMS/e-post når tilbakemeldingen har kommet.

Det er viktig at du kontrollerer tilbakemeldingen ved mottak, slik at eventuelle feil i de innleverte oppgavene kan rettes opp snarest mulig. Har du ikke mottatt tilbakemeldingen innen et par dager, må du kontakte oss på e-post: [email protected]

Feil på innsendte leveranser

Leveranser som er avvist vil vises på tilbakemelding og feilliste. Avviste leveranser kan skyldes at det er for mange feil eller avvik på innsendte oppgaver eller at oppgitt leveransetype på leveransen er feil eller mangler. Det er derfor viktig at du setter deg inn i hvordan korreksjoner rapporteres. Ta kontakt for å avklare fremgangsmåte for å korrigere feil hvis du er usikker.

Annullering av leveranser

Dersom du har behov for å annullere en leveranse, må Skatteetaten kontaktes.

Testing

For å avdekke mulige feil slik at selve rapporteringen blir mest mulig korrekt, anbefaler Skatteetaten at opplysningspliktig sender inn testoppgaver. Les mer om innsending av testoppgaver her.

Roller og rettigheter i Altinn

Når du skal sende inn tredjepartsopplysninger via Altinn, må du ha en Altinn-rolle på vegne av virksomheten du skal rapportere for. For å logge inn på Altinn må du ha et norsk fødselsnummer eller D-nummer.

For å fylle ut skjemaet trenger du Altinn-rollen Regnskapsmedarbeider, Revisormedarbeider eller Regnskapsfører uten signeringsrett.

Signering krever rollen Begrenset signeringsrettighet, Utfyller/Innsender eller Regnskapsfører med signeringsrett.

Om selskapet er revisorpliktig kreves rollen Revisorrettighet eller Ansvarlig revisor.

Dersom du ikke har noen av disse rollene, må du få en annen person i virksomheten til å delegere den til deg. I Altinn kan man administrere roller og rettigheter ut over de delegeringer som allerede er gjennomført via Enhetsregisteret.

Dersom du ikke har et norsk fødselsnummer eller D-nummer, kan virksomhetssertifikat brukes. For å bruke virksomhetssertifikat kreves det et norsk organisasjonsnummer.

Ta kontakt med Altinn brukerstøtte dersom du har problemer med roller, rettigheter eller pålogging.

Innhenting av fødsels- og organisasjonsnummer

Dersom du som opplysningspliktig har behov for å innhente fødselsnummer eller D-nummer fra andre enn eier, må du sende en skriftlig og begrunnet søknad til skattekontoret. Du kan kostnadsfritt få utlevert inntil 4 opplysninger per uke.

Har du en lengre liste med opplysninger du ønsker å få utlevert, må du betale for å få opplysningene. Omfatter forespørselen mer enn 4 personer, skal den sendes til:

Skatteetaten
Postboks 9200Grønland
0134 Oslo

Du kan også bruke vårt kontaktskjema.

Organisasjonsnummer kan innhentes hos:

Brønnøysundregistrene
Enhetsregisteret
Postboks 900
8910 Brønnøysund

www.brreg.no

Skatteetaten minner om at registrering av opplysninger om eier kan utløse meldeplikt til Datatilsynet.

Tildeling av D-nummer

Tildeling av D-nummer er regulert i forskrift 14. juli 2017 nr. 1201 til folkeregisterloven. Det fremgår av forskriften hvem som fysisk kan tildeles et D-nummer og hvem som kan rekvirere D-nummer, se § 2-2-3 og § 2-2-4

Skattepliktige som ikke har/kan få fødselsnummer skal ha D-nummer. De skattepliktige kan henvende seg til spesifikke skattekontor for tildeling av D-nummer. For mer informasjon om fremgangsmåten for å rekvirere D-nummer, se her. 

Årsoppgave til skattepliktig

Den skattepliktige skal ha kopi av de opplysningene som er sendt til Skatteetaten innen 15. februar året etter inntektsåret. Det skal alltid komme frem av årsoppgaven at opplysningene også er sendt skattemyndighetene.

Det er ikke gitt spesielle formkrav til årsoppgaven, men den skal inneholde de samme opplysninger om identifikasjon og oppgitte beløp som er gitt til Skatteetaten.

Tredjepartsopplysningene brukes i produksjon av skattemeldingen. I den nye skattemeldingen er poster erstattet med temaer.

Årsoppgaven skal inneholde:

 • navn og fødselsnummer/organisasjonsnummer på skattepliktig
 • navn og organisasjonsnummer på den opplysningspliktige
 • oversikt over rapporterte opplysninger om skattepliktig
 • melding om at opplysningene også er sendt til Skatteetaten
 • temahenvisning til skattemeldingen