Rettledning for rapportering av opsjoner i oppstartsselskap

Revidert oktober 2022.

1 Kort om

Oppstartsselskaper skal gi opplysninger til Skatteetaten om tildelte opsjoner i arbeidsforhold.

Opplysningsplikten trådte i kraft 1. januar 2021, for inntektsåret 2020. Rapporteringen for inntektsåret 2020 skal i tillegg inneholde opplysninger om alle opsjoner tildelt under ordningen fra og med 2018.

Rapporteringsfrist for ordinære oppgaver er 1. februar etter inntektsåret.

Nytt for 2021

Opplysningsplikten er foreslått utvidet for 2021. Nye bestemmelser blir vedtatt i forbindelse med Statsbudsjettet høsten 2021. Det er foreslått at det fra 2021 skal gis opplysninger om innløste opsjoner. Det er også foreslått at det skal gis opplysninger om innløsningskurs og markedsverdi på de underliggende aksjene på tildelingstidspunktet.

Om ordningen og nytt for 2022:

Fra 1. januar 2018 ble det innført en særskilt opsjonsskatteordning for små oppstartselskap. Dersom angitte vilkår var oppfylt skulle gunstig skattlegging gjøre det mer attraktivt å arbeide i små oppstartselskap. Den gunstige skattleggingen gikk i hovedsak ut på at den ansatte, inntil et lovfestet fordelsbeløp, fikk utsatt sin lønns og kapitalbeskatning til tidspunktet for realisasjon av aksjer. Fordel utover lovfestet grenseverdi ble skattlagt som normalt ved innløsning av opsjonen (erverv av aksjer).

Denne ordningen ble erstattet av en ny ordning for opsjoner i arbeidsforhold i selskap i oppstarts- og vekstfasen som gjelder fra og med 2022. Den nye ordningen skal være enklere, mer forutsigbar og mer gunstig. Fra og med 2022 vil verken tildeling av opsjon eller innløsning utløse skatteplikt for ansatte som benytter ordningen. Beskatning skjer først når aksjene realiseres. Det er ingen lønnsbeskatning slik det var i opprinnelig ordning fra 2018.

For å være omfattet av ordningen er det knyttet særskilte vilkår til arbeidsgiverselskapet, den ansatte og opsjonen, se nedenfor

2 Hvem skal levere opplysninger

2.1 Oppstartselskaper

Virksomheter som omfattes av ordningen for beskatning av opsjoner i arbeidsforhold for oppstartsselskap skal gi opplysninger om tildelte og innløste opsjoner til ansatte i løpet av inntektsåret.

Ordningen innebærer en utsettelse av både skattlegging og arbeidsgiveravgift, etter hovedregelen frem til aksjene som opsjonen knytter seg til, realiseres. Det er derfor knyttet særskilte vilkår til bruk av ordningen.

Hvilke selskap omfattes?

Ordningen gjelder aksjeselskap hjemmehørende i Norge som:

 • ikke er eldre enn 10 år i tildelingsåret, medregnet stiftelsesåret
 • har 50 gjennomsnittlig antall årsverk eller færre i inntektsåret før tildeling av opsjonen
 • har samlede driftsinntekter på 80 mill. eller mindre i inntektsåret før tildeling av opsjonen
 • har samlet balansesum på 80 mill. eller mindre i inntektsåret før tildeling av opsjonen
 • offentlige organer ikke kontrollerer mer enn 25 prosent av kapital- eller stemmeandelene i selskapet,
 • ikke driver kull- eller stålvirksomhet eller passiv kapitalforvaltning
 • maksimalt 30 prosent av selskapets samlede lønnskostnader er knyttet til bank- eller finansieringsvirksomhet, forsikringsvirksomhet, omsetning av eiendom, råvarer eller finansielle instrumenter, langtidsutleie av lokaler eller boliger, juridisk rådgivning, revisjon eller regnskap.
 • ikke har utestående krav på tilbakebetaling av ulovlig statsstøtte
 • ikke var i økonomiske vanskeligheter på tildelingstidspunktet

Hvilke ansatte omfattes?

Ordningen gjelder fysiske ansatte som:

har minst 25 timer arbeidstid i oppstartselskapet per uke

ikke direkte eller indirekte kontrollerer mer enn 5 prosent av aksjene eller stemmene i oppstartselskapet i tildelingsåret, samt de to foregående årene.

Hvilke opsjoner omfattes?

Ordningen gjelder for opsjoner som:

 • blir tildelt den ansatte 1. januar 2022 eller senere, og
 • gir den ansatte rett til å erverve aksjer i arbeidsgiverselskapet
 • ikke kan omsettes eller overdras ved arv, gave eller på annen måte
 • har en innløsningskurs som ikke er lavere enn markedsverdien på de underliggende aksjene på tildelingstidspunktet, og
 • innløses til aksjer i oppstartselskapet tidligst tre år, og senest ti år, etter tildelingstidspunktet.
 • har en markedsverdi på underliggende aksjer som samlet ikke overstiger 60 mill. kroner som selskapet kan utstede i opsjoner.
 • har en markedsverdi på underliggende aksjer som samlet ikke overstiger 3 mill. kroner som den enkelte ansatte kan ha opsjon på.

2 Roller og rettigheter i Altinn

Når du skal sende inn tredjepartsopplysninger via Altinn, må du ha en Altinn-rolle på vegne av virksomheten du skal rapportere for. For å logge inn på Altinn må du ha et norsk fødselsnummer eller d-nummer.

For å fylle ut skjemaet trenger du Altinn-rollen Regnskapsmedarbeider, Revisormedarbeider eller Regnskapsfører uten signeringsrett.

Signering krever rollen Begrenset signeringsrettighet, Utfyller/Innsender eller Regnskapsfører med signeringsrett.

Om selskapet er revisorpliktig kreves rollen Revisorrettighet eller Ansvarlig revisor.

Dersom du ikke har noen av disse rollene, må du få en annen person i virksomheten til å delegere den til deg. I Altinn kan man administrere roller og rettigheter ut over de delegeringer som allerede er gjennomført via Enhetsregisteret.

Dersom du ikke har et norsk fødselsnummer eller d-nummer, kan virksomhetssertifikat brukes. For å bruke virksomhetssertifikat kreves det et norsk organisasjonsnummer.

Ta kontakt med Altinn brukerstøtte dersom du har problemer med roller, rettigheter eller pålogging.

2.3 Ingen dispensasjonsadgang ved opplysningsplikt

Skatteetaten kan ikke gi deg dispensasjon fra opplysningsplikten. Er opplysningene ikke levert innen fristen kan du bli ilagt tvangsmulkt.

3 Hvilken informasjon skal du oppgi

3.1 Organisasjonsnummer og navn til opplysningspliktig

Alle opplysningspliktige som rapporterer tredjepartsopplysninger til Skatteetaten, skal bruke organisasjonsnummeret tildelt fra Enhetsregisteret i Brønnøysund.

Organisasjonsnummer er et ni-sifret registreringsnummer som tildeles av Enhetsregisteret ved Brønnøysundregistrene for en organisasjon (foretak, idrettslag og lignende). Nummeret brukes for å gi organisasjonen og juridiske personer en unik og entydig identifikator overfor offentlige myndigheter og andre organisasjoner.

Enhetsregisteret bør kontaktes dersom det er feil ved organisasjonsnummeret, organisasjonsnummeret skal endres eller dersom organisasjonsnummeret mangler.

Har du ikke juridisk organisasjonsnummer? Se brreg.no og på altinn.no for mer informasjon og søknadsskjema.

Du skal også oppgi navn til opplysningspliktig.

3.2 Navn og fødselsnummer eller D-nummer til den ansatte

Bruk fødselsnummer eller D-nummer for å angi den ansatte som har fått tildelt opsjoner.

Mottaker av opsjoner skal registreres med et gyldig fødselsnummer eller D-nummer. En oppgave som kommer inn til Skatteetaten uten gyldig identifikator vil bli avvist, og oppgavene vil komme på feillisten som opplysningspliktig mottar sammen med tilbakemeldingen.

Et norsk fødselsnummer er et unikt identitetsnummer. Det består av 11 siffer, hvor de seks første sifrene viser fødselsdato. Et D-nummer er et midlertidig identitetsnummer som kan tildeles utenlandske personer som i utgangspunktet skal oppholde seg i Norge mindre enn seks måneder. Det består av 11 siffer, hvor de seks første sifrene viser fødselsdato, men det første sifferet er økt med 4. Utenlandske personer som er skattepliktige til Norge må henvende seg til skattekontoret for å få D-nummer. Se mer om D-nummer.

Du skal også gi opplysninger om navn.

3.3 Tildelingstidspunkt for opsjonen (dato)

Du skal oppgi dato inkl. år for tildeling av opsjonen. Har den ansatte fått tildelt opsjoner på flere ulike tidspunkt i løpet av året skal dato for hver tildeling oppgis særskilt.

3.4 Antall opsjoner som er tildelt

Du skal oppgi antall opsjoner som er tildelt i løpet av inntektsåret. Antall opsjoner som er tildelt skal knyttes til dato for hver enkelt tildeling.

3.5 Innløsningskurs og markedsverdi på de underliggende aksjene på tildelingstidspunktet

Du skal oppgi avtalt innløsningskurs i sum på de underliggende aksjene på tildelingstidspunktet.

Fra og med 12. oktober 2021 kan avtalt innløsningskurs på aksjene ikke være lavere enn markedsverdien på aksjene ved tildelingen.

For opsjoner som er tildelt før 12. oktober 2021 legges det til grunn at avtalt innløsningskurs er markedsverdien på de underliggende aksjene ved tildelingen.

Du skal også oppgi markedsverdien i sum på de underliggende aksjene på tildelingstidspunktet.

3.6 Eksempel

Selskapet AS, org. nr. 987 654 321, ble stiftet i 2017. De har benyttet seg av opsjonsskatteordningen og tildelt opsjoner til sine ansatte i 2022. Ola har mottatt opsjoner to ganger i 2022.

De rapporterer følgende opplysninger om Ola til Skatteetaten 1. februar 2023:

Organisasjonsnummer og navn: 987654321 Selskapet AS
Fødselsnummer og navn: 120680 XXXXX Ola
Dato for tildeling 01.04.2022
Antall opsjoner: 10
Innløsningskurs: 1 000
Markedsverdi: 1 000
Dato for tildeling: 30.11.2022
Antall opsjoner: 10
Innløsningskurs: 1 100
Markedsverdi: 1 000

 

3.7 Antall innløste opsjoner

Du skal oppgi antall opsjoner som er innløst i løpet av inntektsåret. Antall opsjoner som er innløst skal knyttes til dato for når den innløste opsjonen ble tildelt og dato for når den ble innløst.

3.8 Ved innløsning av opsjon – dato for tildeling og dato for innløsning av opsjonen

Du skal oppgi dato inkl. år for tildeling og dato inkl. år for innløsning av opsjonen.

Når den ansatte har innløst opsjoner skal du for hver enkelt opsjon som er innløst oppgi dato for tildeling av opsjonen som er innløst og dato for innløsningen. Har den ansatte innløst opsjoner på flere ulike tidspunkt i løpet av året skal dato for hver innløsning oppgis særskilt.

3.9 Eksempel

Selskapet AS, org. nr. 987 654 321, ble stiftet i 2017. De har benyttet seg av opsjonsskatteordningen og tildelt opsjoner til sine ansatte i 2018. Ola har innløst opsjonene i 2021.

De rapporterer følgende opplysninger om Ola til Skatteetaten i 2022:

Organisasjonsnummer og navn: 987654321 Selskapet AS
Fødselsnummer og navn: 120680 XXXXX Ola
Antall innløste opsjoner: 10
Dato for tildeling av den innløste opsjonen: 01.04.2018
Dato for innløsning av opsjonen: 01.11.2022

 

4 Når skal du rapportere

Innleveringsfrist for ordinære oppgaver er 1. februar etter inntektsåret. Det gis ikke utsettelse på innleveringsfristen.

Opplysninger om innløste opsjoner skal gis innen 1. februar i året etter innløsningstidspunktet, med virkning fra og med inntektsåret 2022.

Dersom du får problemer med å overholde innleveringsfristen må du ta kontakt med Skatteetaten på e-postadresse [email protected].

5 Hvordan skal du rapportere

Riktig identifisering av oppgaven:

Hver oppgave må ha en unik identifikator (nøkkel). Den unike identifikatoren for en oppgave er satt sammen av:

 • Inntektsår
 • Oppgavegivers (arbeidsgivers) organisasjonsnummer
 • Oppgaveeiers (ansattes) fødselsnummer/D-nummer

Det er viktig å rapportere nøyaktig på disse feltene. Trenger du senere å korrigere eller slette opplysninger på en tidligere rapportert oppgave, må den nye oppgaven ha samme unike identifikator som den opprinnelige oppgaven (se "Korrigere en oppgave").

Innsending i Altinn:

Det er to måter å sende inn opplysninger på i Altinn:

1. RF-1537 Opsjoner i oppstartsselskap. Dette er et manuelt utfyllingsskjema.

2. RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg

Du kan levere opplysningene elektronisk gjennom Altinn fra 2. januar i skattefastsettingsåret.

Opplysningene kan ikke leveres på papirblankett eller ved annet maskinlesbart medium.

5.1 Beskrivelse av filformatet

Formatbeskrivelsen viser hvordan en XML-fil for rapportering av tildelte opsjoner i små oppstartsselskap skal bygges opp. Dokumentene finner du ved å følge denne lenken:

Formater og tekniske spesifikasjoner – Opsjoner i oppstartsselskap

Formatbeskrivelsen skal benyttes av opplysningspliktige som skal rapportere via Altinn-skjemaet RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg.

5.2 Testing

For å avdekke mulige feil slik at selve rapporteringen blir mest mulig korrekt, anbefaler Skatteetaten at opplysningspliktig sender inn testoppgaver. Les mer om innsending av testoppgaver her.

5.3 Kontaktinformasjon for leveransen

Du må oppgi kontaktinformasjon for leveransen. Oppgi navn og telefonnummer til kontaktperson for den spesifikke leveransen. I tillegg bør du oppgi en e-postadresse og et mobilnummer hvor varsel (SMS) om meldinger (kvitteringer/feilmeldinger) kan sendes.

5.4 Kontroll av innhold

Før innsending av tredjepartsopplysninger til Skatteetaten, må opplysningspliktig kontrollere at opplysningene i leveransen er korrekte. Tredjepartsopplysninger som ikke er korrekt utfylt vil bli avvist og ansett som ikke levert. Tvangsmulkt kan ilegges.

Sjekk at:

 • det er benyttet riktig organisasjonsnummer og inntektsår
 • riktig fødselsnummer, D-nummer er benyttet
 • erstatningsoppgaver inneholder samme unike identifikator som hovedoppgaven du vil korrigere eller slette (se "Rette feil" nedenfor)
 • erstatningsoppgaver inneholder riktige opplysninger

5.5 Tilbakemelding fra Skatteetaten

Den opplysningspliktige får en tilbakemelding i innboksen i Altinn når Skatteetaten har behandlet opplysningene. Har du oppgitt mobilnummer eller e-post i innsendingen får du varsel på SMS/e-post når tilbakemeldingen har kommet.

Det er viktig at du kontrollerer tilbakemeldingen ved mottak, slik at eventuelle feil i de innleverte oppgavene kan rettes opp så fort som mulig.

Har du ikke mottatt tilbakemeldingen innen et par dager, må du kontakte oss på e-post: [email protected].

5.6 Feil på innsendte leveranser

Leveranser som er avvist vises på tilbakemelding og feilliste. Avviste leveranser kan skyldes at det er for mange feil eller avvik på innsendte opplysninger eller at oppgitt leveransetype på leveransen er feil eller mangler. Det er viktig at du setter deg inn i hvordan korreksjoner rapporteres. Ta kontakt for å avklare fremgangsmåte for å korrigere feil hvis du er usikker.

5.7 Annullering av leveranser

Dersom du har behov for å annullere en leveranse må du kontakte Skatteetaten på [email protected].

6 Rette feil

6. 1 Korrigere opplysninger

Ønsker du å korrigere opplysningene i en oppgave må du sende inn oppgaven på nytt i en ny melding. Den nye oppgaven må ha samme unike identifikator som den opprinnelige oppgaven. Vent med å sende inn korreksjoner til du har mottatt tilbakemelding i Altinn fra Skatteetaten på den forrige innsendingen.

Den unike identifikatoren for en oppgave er satt sammen av:

 • Inntektsår
 • Oppgavegivers (oppstartsselskapet/arbeidsgivers) organisasjonsnummer
 • Oppgaveeiers (ansattes) fødselsnummer/D-nummer

Det er bare mulig å korrigere innenfor samme inntektsår.

Når meldingen mottas av Skatteetaten, vil oppgaven erstatte tidligere innsendt oppgave. Den siste oppgaven du sender inn blir altså da den gjeldende oppgaven.

6.2 Slette opplysninger med feil

Du kan sende en erstatningsoppgave med samme unike identifikator som den opprinnelige oppgaven. Øvrig informasjon i oppgaven er uvesentlig, men obligatoriske felter må fylles ut. Se Formater og tekniske spesifikasjoner – Opsjoner i oppstartsselskap.

Feil i den unike identifikatoren (nøkkelen) til en oppgave medfører alltid at innsendt oppgave må slettes, og at ny og fullstendig oppgave med korrekt identifikator må sendes inn dersom det skal rapporteres opplysninger om den ansatte.

7 Tvangsmulkt

Opplysningspliktige som ikke har levert opplysninger innen fristen, kan ilegges tvangsmulkt.

Opplysninger anses ikke levert når de:

 • er helt uteblitt
 • er sendt eller levert til lokalt skattekontor
 • mangler 11-sifret fødselsnummer eller D-nummer for personlige skattepliktige
 • mangler 9-sifret organisasjonsnummer
 • er levert på en måte som ikke følger Skatteetatens bestemmelser

Vedtak om tvangsmulkt sendes ut noen dager etter ordinær frist med orientering om at mulkt vil løpe fra en bestemt fremtidig dato hvis opplysningene ikke blir levert. Tvangsmulkten utgjør 1 rettsgebyr per dag opplysningene uteblir og opp til 50 rettsgebyr.

Du unngår tvangsmulkt ved å levere opplysningene innen den nye fristen som er gitt i vedtaket. Da starter ikke den varslede tvangsmulkten å løpe.

8 Hva bruker vi opplysningene til

Opplysningene innhentes blant annet for at myndighetene skal kunne få informasjon om hvor mange bedrifter som benytter seg av den gunstige opsjonsordningen, og i hvilket omfang. Opplysningene benyttes også til kontroll av vilkårene i ordningen. Det vil gi bedre grunnlag for å anslå virkningene av gjeldende ordning og av mulige forbedringer og utvidelser. Samtidig er forslaget viktig for at Skatteetaten skal kunne overholde pliktene som støttegiver etter statsstøtteregelverket.

9 Årsoppgave

Den skattepliktige skal ha kopi av de opplysningene som er sendt til Skatteetaten innen 15. februar i året etter inntektsåret.

Det er ikke gitt spesielle formkrav til årsoppgaven, men den er skal inneholde de samme opplysninger om identifikasjon og opplysninger som er gitt til Skatteetaten.

Årsoppgaven skal inneholde:

 • navn og fødselsnummer/organisasjonsnummer på skattepliktig
 • navn og organisasjonsnummer på den opplysningspliktige
 • oversikt over rapporterte opplysninger om skattepliktig
 • melding om at opplysningene er sendt til Skatteetaten

10 Aktuelt regelverk

Skatteforvaltningsloven § 7-10 bokstav h

Skatteforvaltningsforskriften §§ 7-10-34 til 7-10-37

Skatteloven § 5-14(4)

Forskrift til skatteloven FSFIN § 5-14-12

Aksjeloven §§ 1-3 og 1-5 første ledd