Nytt for inntektsåret 2023

På denne siden gjør vi oppmerksom på de viktigste endringene i årsrevisjonen, som påvirker rapportering av tredjepartsopplysninger.

For ordningen Innskudd, utlån og renter:

Rapportering av medlånetaker pliktig fra skatteåret 2023.

Aksjesparekonto, Fondskonto, Innskudd, utlån og renter, Livsforsikring, Finansprodukter og Verdipapirfond:

Avvikling av mulighet for merking av konti til utveksling

 • Oppgaver som med verdien «true» i feltet «inneholderInternasjonalRapportering» vil avvises i mottaket. Oppgaver som skal rapporteres til utveksling i tillegg til ordinær rapportering må i tillegg rapporteres til tredjepartsordningen Internasjonal rapportering CRS/FATCA.

Tidligere års endringer

Endring i formatbeskrivelser:

Aksjesparekonto, Finansprodukter og Fondskonto:

 • Nytt frivillig felt «andelFraOgMed20221006» må benyttes for skattepliktig beløp akkumulert fra 6. oktober til og med 31. desember.

Endring i formatbeskrivelser:

Aksjesparekonto:

 • Nytt frivillig felt "kontoOverfoertNyTilbyder". Merkes "True" hvis beholdning på konto er overført en annen tilbyder.

Finansprodukter

 • Nytt frivillig felt "ukjentGevinstEllerTap". Merkes "True" hvis det mangler data for å kunne gjøre en korrekt gevinst/tapsberegning.

Ny ordning:

Utleie av fast eiendom fra formidlingsselskap: fra og med 2020 skal alle virksomheter som formidler utleie av fast eiendom skal levere opplysninger om utleieinntekter til Skatteetaten. Les mer om Utleie av fast eiendom fra formidlingsselskap her.

Endring i praksis ved utfylling av kommunenummer:

Nytt for neste år er at skattemeldingen skal utarbeides på kommunefordeling gjeldende i inntektsåret. Dette medfører at tredjepartsopplysninger for Boligsameie og Boligselskap må rapporteres med kommunenummer gjeldende for 2019, og ikke for 2020.

Ny ordning:

Fondskonto: fra og med 2019 gjelder nye skatteregler for investering i aksjer og andre verdipapirer gjennom kapitalforsikring. Les mer om Fondskonto her.

Nye filformater:

Finansprodukter skilles ut fra Andre finansprodukter, som et eget rapporteringsformat.

Andre finansprodukter bytter navn og blir Internasjonal rapportering CRS/FATCA med nytt rapporteringformat.

Ny skattemelding:

I 2020 vil de fleste motta en ny og modernisert skattemelding, hvor temaene ikke lenger er sortert i poster. I rettledningene er posthenvisningene til skattemeldingen erstattet av tabeller som viser hvilke temaer de ulike tredjepartsopplysningene vil fremkomme under. Tredjeparter med plikt til å utlevere årsoppgaver burde derfor ha henvisninger til nytt og gammelt skattemeldingsformat i disse.

Skadeforsikring:
Dagpenger fra barneforsikring

For å unngå at det ble beregnet personinntekt av dagpenger fra barneforsikring ble slik utbetaling rapportert som "personskade" – "renterAvErstatning" for inntektsåret 2018.

For inntektsåret 2019 skal imidlertid dagpenger rapporteres som "dagpengerBarneforsikring".

Ny ordning:

Godtgjøring til opphavsmann til åndsverk har siden 2015 blitt rapportert i a-meldingen, men skal fra nå rapporteres på eget format. Les mer om den nye oppgavetypen her.

Endring i formatbeskrivelser:

Formatbeskrivelsene til oppgavetypen Verdipapirfond inneholder endringer forhold til i fjor.

Endringer som følger av kommune- og regionreformene fra 1. januar 2019

Grensejusteringer pr. 1. januar 2019:

Innen en kommune:

 • Sogn og Fjordane: Grenda Maurset blir overført fra Hornindal kommune til Stryn kommune.
 • Aust-Agder: Hovlandsdalen blir overført fra Birkenes kommune til Evje og Hornnes kommune.

Mellom fylker:
Møre og Romsdal/Trøndelag: Rindal kommune blir overført fra Møre og Romsdal til Trøndelag.

 • 1567 Rindal får nytt kommunenummer 5061

Ny administrativ inndeling på Svalbard:

 • 2111 Spitsbergen får nytt "kommunenummer" 2100
 • 2121 Bjørnøya får nytt "kommunenummer" 2100
 • 2131 Hopen får nytt "kommunenummer" 2100

Rapportering av tredjepartsopplysninger for inntektsåret 2018 skal skje på nytt kommunenummer.

Ny ordning:

Fra og med 1. september 2017 kan personlige skattytere etablere aksjesparekonto (ASK) for børsnoterte aksjer og aksjefondsandeler. Dette innrapporteres på oppgavetypen Aksjesparekonto.

Endring i formatbeskrivelser:

Formatbeskrivelsene til oppgavetypene individuelle pensjonsordninger og verdipapirfond er endret i forhold til i fjor.

Endring i innrapportering av obligasjoner:

Obligasjoner skal fra inntektsåret 2017 innrapporteres på formatet Andre finansprodukter (ble tidligere innrapportert på recordformatet Finansielle instrumenter).

Ny frist for å sende årsoppgave:

Fristen for å sende årsoppgave er endret fra 1. mars til 15.februar året etter skattleggingsperioden.

Kommunesammenslåing:

Larvik og Lardal kommuner i Vestfold fylke slås sammen til Larvik kommune.
 • 0709 Larvik får nytt kommunenummer 0712 
 • 0728 Lardal får nytt kommunenummer 0712 
Holmestrand og Hof kommuner i Vestfold fylke slås sammen til Holmestrand
kommune. 
 • 0702 Holmestrand får nytt kommunenummer 0715 
 • 0714 Hof får nytt kommunenummer 0715
Nøtterøy og Tjøme kommuner i Vestfold fylke slås sammen til Færder kommune.
 • 0722 Nøtterøy får nytt kommunenummer 0729 
 • 0723 Tjøme får nytt kommunenummer 0729
Rissa kommune i Sør-Trøndelag fylke og Leksvik kommune i Nord-Trøndelag fylke
slås sammen til Indre Fosen kommune i Trøndelag fylke. 
 • 1624 Rissa får nytt kommunenummer 5054
 • 1718 Leksvik får nytt kommunenummer 5054

Fylkessammenslåing:

Nye fylkes- og kommunenummer - Trøndelag fylke

Likningen for inntektsåret 2017 skal skje på de nye kommunenumrene.

Kommunesammenslåing:

Fra og med 1. januar 2017 blir kommunene 0706 Sandefjord, 0719 Andebu og 0720 Stokke slått sammen til én kommune, 0710 Sandefjord.

Likningen for inntektsåret 2016 skal skje på det nye kommunenummeret 0710.

Endring i rapportering:

Forskjellen mellom Aksjefond og Obligasjonsfond (rentefond) oppheves slik at alle fond regnes som Verdipapirfond

Internasjonal rapportering (CRS/FATCA) er implementert i formatene til ordningene Innskudd, utlån og renter, Livsforsikring  og Verdipapirfond. Les mer om innrapportering av CRS/FATCA her

Fagforeningskontingent som ikke er innrapportert i a-meldingen fra og med inntektsåret 2016 leveres på en modernisert løsning, som innebærer at du kan laste opp en XML-fil i Altinn. Les mer om endringene for innrapportering av Fagforeningskontingent.

Opplysningsplikten om finansielle forhold og forsikringer utvides til å omfatte blant annet valutagevinst og valutatap på valutalån. Dette påvirker innrapportering av innskudd, utlån og renter.

Nye begreper og skjemanavn:

Fra og med 1. januar 2017 gjelder den nye skatteforvaltningsloven. Dette medfører blant annet endringer i begreper og skjemanavn. For eksempel har likningsoppgaver byttet navn til tredjepartsopplysninger, og selvangivelsen har byttet navn til skattemelding. Du kan lese mer om den nye skatteforvaltningsloven her

Modernisering av grunnlagsdata:

Oppgaver over Aksje- og kombinasjonsfond, BSUIndividuelle pensjonsordningerLivsforsikring, Obligasjonsfond, Skadeforsikring og Underholdsbidrag er implementert i nye systemer. Oppgavene skal innrapporteres kun via Altinn, og på nytt filformat (XML) for første gang i januar 2016.

Endring i innrapportering av Individuelle pensjonsordninger:

Fra inntektsåret 2015 skal du rapportere alle utbetalinger fra individuelle pensjonsavtaler etter skatteloven (IPA) og individuelle pensjonsavtaler etter lov om individuell pensjonsordning (IPS) og engangsutbetalinger etter innskuddspensjonsloven månedlig i a-meldingen.

Nye ordninger:

Betalinger til selvstendig næringsdrivende og Skattefrie utbetalinger er nye oppgavetyper (ordninger) som har blitt innført i løpet av det siste året. Dette er opplysninger som tidligere har blitt innrapportert i lønns- og trekkoppgaven (henholdsvis kode 401 og 926).

FATCA er også en ny ordning som ble innført i løpet av 2015. FATCA kan du lese mer om her.

Modernisering av grunnlagsdata:

Oppgaver over Boligsameier og Boligselskap er implementert i nye systemer. Oppgavene skal innrapporteres kun via Altinn, og på nytt filformat (XML) for første gang i januar 2015.

Spesielt for boligaksjeselskap

Aksjenummer for andeler i boligaksjeselskap skal ikke lenger brukes ved innrapportering av likningsoppgaver for oppgavepliktige boligaksjeselskap. Aksjenummer er erstattet av aksjeboenhetsnummer, en unik identifikator for den enkelte boenhet. Aksjeboenhetsnummer er tildelt de enkelte boenhetene i vedlegg til brev av 3. oktober 2014 med referanse 2014/36921-33. Eventuelle feil i oversiktene kan dere rette opp i forbindelse med innrapporteringen av likningsoppgaver for boligselskap.

Regelendringer:

Det er regelendringer i innrapporteringen av oppgaver for Aksje- og kombinasjonsfond, Finansielle instrumenter og Obligasjonsfond. Se rettledningene for mer informasjon under "Nytt av året / endring".

Modernisering av grunnlagsdata:

Kommunesammenslåing:

Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) har bestemt at kommunene 1915 Bjarkøy og 1901 Harstad med virkning fra 1. januar 2013 skal slås sammen til en kommune:

HARSTAD - nytt kommunenummer er 1903

Likningen skal fra og med inntektsåret 2012 skje på det nye kommunenummeret 1903.

Modernisering av grunnlagsdata:

Oppgaver over innskudd, utlån og renter mv. og oppgaver over kjøp fra primærnæring (KOP) er implementert i nye systemer og skal innrapporteres på nytt filformat (XML) for første gang i januar 2013. Disse to oppgavetypene er først ut i et moderniseringsprogram som gradvis vil modernisere mottak og behandling av grunnlagsdata frem mot 2015.