Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Transfer pricing – internprising - utenlandsk aksjeselskap

Utenlandske selskaper og andre næringsdrivende er oppgave- og opplysningspliktige for transaksjoner og mellomværender mellom nærstående selskaper.

Hvem skal levere oppgave?

Utenlandske selskaper og andre næringsdrivende som har

  • kontrollerte transaksjoner med en samlet virkelig verdi på 10 mill. kr eller mer i inntektsåret, eller
  • fordringer og gjeld med en samlet verdi på 25 mill. kr eller mer ved utgangen av inntektsåret. 

Det er laget en fyldig rettledning (RF-1124) som gir informasjon om utfylling av oppgaven over opplysninger om kontrollerte transaksjoner (RF-1123).

Opplysninger om kontrollerte transaksjoner skal leveres sammen med skattemeldingen.

Hvem har dokumentasjonsplikt?

Dokumentasjonsreglene gjelder i utgangspunkt for selskaper mv. som leverer skattemelding. Det er gitt et unntak fra plikten til å utarbeide særskilt dokumentasjon for selskap mv. som sammen med nærstående har færre enn 250 ansatte og enten har

  • en samlet salgsinntekt som ikke overstiger 400 millioner norske kroner, eller
  • en samlet balansesum som ikke overstiger 350 millioner norske kroner.

Unntaket gjelder ikke for selskap mv. som har transaksjoner med selskap mv. hjemmehørende i en stat Norge ikke kan kreve skatteopplysninger fra.

Mer informasjon om transfer pricing – internprising