Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Mer om Finansprodukter

Banker og finansinstitusjoner som tar del i forvaltningen eller omsetningen av finansielle produkter for andres regning som ledd i sin forretningsvirksomhet er rapporteringspliktige til Skatteetaten etter skatteforvaltningsloven § 7-3.

Finansprodukter skal rapporteres på formatet for inntektsåret 2019. Innleveringsfrist er 10. februar året etter inntektsåret.

Mer om hvilke Finansprodukter som skal rapporteres:

Formatet åpner for rapportering av følgende finansprodukter:

  • utenlandske aksjer i depot (skal rapporteres)
  • obligasjoner (kan rapporteres)
  • warrants (kan rapporteres)
  • tegningsretter (kan rapporteres)
  • ETN (kan rapporteres)

Merk! Dette gjelder kun produkter som ikke er registrert i VPS. Alle produkter registrert hos VPS rapporteres direkte til Skatteetaten av VPS.

Aksjer i depot, obligatorisk rapportering

Fra og med inntektsåret 2019 skal alle aksjer i depot innrapporteres til Skatteetaten.

Med aksjer i depot menes alle aksjer som holdes i depot på vegne av kunde. Dette er utenlandske aksjer som ikke er registrert på Oslo Børs.

Aksjer i depot skal rapporteres med "verdipapirtype" = aksjer
Når aksjen er børsnotert skal tickerkode rapporteres under "verdipapirtypenavn", ved unoterte aksjer legges navnet på aksjen i samme element.

Frivillig rapportering av resterende finansprodukter

For inntektsåret 2019 er det lagt opp til frivillig rapportering av resterende finansprodukter. Skatteetaten ønsker å motta alle tilgjengelige data og vil for senere inntektsår også utvide listen over tilgjengelige finansprodukter for rapportering.

Hva skal rapporteres?

Følgende felter skal rapporteres:

  • Formuesverdi skal for børsnoterte aksjer rapporteres med markedsverdi. For ikke børsnoterte aksjer skal skattemessig formuesverdi eller eventuelt antatt salgsverdi legges til grunn
  • Skattepliktig utbytte skal rapporteres. Kunden må selv kreve kreditfradrag for trukket kildeskatt
  • Skattepliktig gevinst/tap
  • Skattepliktig renteinntekt/andre inntekter

Manglende eller ufullstendige verdier

Hvis det ikke foreligger grunnlag for å gjøre en korrekt gevinst-/tapsberegning er det ønskelig at følgende rapporteres:

Ved salg skal 0 registreres som gevinst/tap. Dette vil indikere at det har vært foretatt et salg. Dersom kunden ikke har foretatt salg i løpet av året skal elementet stå tomt (blank).

Skattepliktig utbytte og gevinst skal reduseres med tilgjengelig skjerming så fremt dette er mulig. Da skal også anvendt skjerming rapporteres.

Ved spørsmål, kontakt [email protected]