Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Om trekk av amerikansk kildeskatt

De amerikanske FATCA-reglene bestemmer at det skal trekkes kildeskatt av bestemte utbetalinger fra amerikansk kilde som skjer til finansielle institusjoner som ikke rapporterer kontoopplysninger til amerikanske skattemyndigheter.

Generelt om trekk av amerikansk kildeskatt etter FATCA

Kildeskatten er på 30 prosent, og kommer i tillegg til ev. annen amerikansk kildeskatt. Trekkplikten påligger amerikanske banker mv. og ikke-amerikanske finansielle institusjoner som har påtatt seg trekkplikt ved å inngå en avtale med amerikanske skattemyndigheter. Norske finansielle institusjoner har ikke plikt til å trekke kildeskatt etter de norske reglene, men de har plikt til å formidle informasjon slik at kildeskatten kan trekkes korrekt. De kan også ha plikt til å trekke kildeskatt etter avtale inngått med amerikanske skattemyndigheter, se nedenfor.

Norske mottakere av utbetalinger fra amerikansk kilde kan bli bedt om å levere form W-8-BEN/W-8-BEN-E til utbetaler for å unngå at det blir trukket amerikansk kildeskatt etter FATCA.

Norske finansielle institusjoner som utbetaler/formidler utbetalinger fra amerikansk kilde

For at kildeskatten skal fungere etter sin hensikt, må den også trekkes når utbetalingen går via en norsk finansiell institusjon til en finansiell institusjon som ikke rapporterer kontoopplysninger til amerikanske skattemyndigheter. Norske finansielle institusjoner har derfor særskilte forpliktelser når de foretar en betaling omfattet av amerikansk kildeskatteplikt til en finansiell institusjon som ikke rapporterer kontoopplysninger til amerikanske skattemyndigheter, eller fungerer som mellomledd ved en slik betaling.

Norske finansielle institusjoner skal gi informasjon oppover i betalingskjeden, slik at den som har plikt til å trekke kildeskatten kan foreta korrekt trekk. Derfor skal norske finansielle institusjoner gi den nødvendige informasjonen om betalingen til foregående ledd i betalingskjeden. Plikten har sin bakgrunn i FATCA-avtalen artikkel 4 punkt 1 bokstav e.

Norske finansielle institusjoner kan påta seg å trekke amerikansk kildeskatt etter FATCA-reglene. Dette gjøres ved å inngå en avtale direkte med amerikanske skattemyndigheter. Grunnlaget for trekkplikten er da ikke norske regler, men den såkalte "Qualified Intermediary"-avtalen som er inngått med amerikanske skattemyndigheter.

Finansielle institusjoner som har påtatt seg slik trekkplikt, er fritatt fra de norske reglene om å gi informasjon til foregående ledd i betalingskjeden. Finansielle institusjoner som har inngått en Qualified Intermediary-avtale uten trekkplikt, er ikke fritatt fra plikten til å gi informasjon oppover i betalingskjeden.