Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Rapportering av CRS/FATCA-opplysninger

Hvilken type opplysninger dere skal levere avgjør hvilket format som skal benyttes for å rapportere utenlandske kontohavere/reelle rettighetshavere.

Seks av de "nasjonale" grunnlagsdataordningene har formater som er tilrettelagt for rapportering av CRS/FATCA-opplysninger.

Opplysningspliktige som leverer Aksjesparekonto, Finansprodukter, Fondskonto, Innskudd, utlån og renter, Livsforsikring eller Verdipapirfond og som er omfattet av OECDs Common Reporting Standard (CRS) og/eller USAs FATCA anbefales å rapportere utenlandske kontohavere via disse ordningene:

Andre som er omfattet av OECDs Common Reporting Standard (CRS) og/eller USAs FATCA, men som ikke rapporterer på Aksjesparekonto, Finansprodukter, Fondskonto, Innskudd, utlån og renter, Livsforsikring eller Verdipapirfond, må levere utenlandske kontohavere med formatet "Internasjonal rapportering CRS/FATCA":

Opplysningene skal inneholde

Oppgavegivers:

 • navn
 • adresse
 • organisasjonsnummer
 • globalt identifikasjonsnummer (GIIN)

Kontohavere og reelle rettighetshavere:

 • navn
 • adresse med landkode
 • fødselsdato
 • fødsels-/D-nummer eller organisasjonsnummer
 • landkode som viser hvor kontohaver/reell rettighetshaver er skattemessig bosatt/hjemmehørende
 • utenlandsk identifikasjonsnummer med landkode

Om finansielle konti:

 • kontonummer eller annet nummer hvor produktet er registrert
 • saldo eller formuesverdi ved utgangen av inntektsåret, herunder gjenkjøpsverdi på livsforsikring
 • renter
 • utbytte
 • annen inntekt eller utbetaling
 • brutto salgsvederlag 
 • landkode som viser hvor kontohavere/reelle rettighetshavere er skattemessig bosatt/hjemmehørende

Alle beløp skal oppgis i kontoens valuta og i norske kroner.