Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

CRS/FATCA steg for steg

I denne steg for steg-veiledningen kan du blant annet lese om hvilke virksomheter som omfattes av CRS og FATCA som opplysningspliktige, unntakene som finnes, og hvilke plikter opplysningspliktige har. Vi har også oppsummert hva som skal innrapporteres og hvordan dette kan gjøres.

Opplysningspliktige er:

 • virksomheter som mottar innskudd som ledd i ordinær bankvirksomhet eller liknende forretningsvirksomhet.  Virksomheter som yter kreditt og som tillater at kunden betaler inn et beløp som overstiger utestående uten at dette umiddelbart blir tilbakeført til kunden anses å motta innskudd.
 • virksomheter som oppbevarer eller forvalter finansielle instrumenter og andre finansielle produkter for andres regning som en del av sin virksomhet. Verdipapirkonto i verdipapirregister anses å være forvaltet av kontofører.
 • forsikringsselskaper og andre som utsteder eller er forpliktet til å foreta utbetalinger etter en forsikringsavtale med gjenkjøpsverdi, eller til å foreta utbetalinger etter en pensjonsavtale, en livrente, eller etter en annen avtale når tidsperioden for utbetalingen er helt eller delvis bestemt under henvisning til en eller flere fysiske personers forventede levealder
 • virksomheter som har mer enn 50 prosent av sin bruttoinntekt de tre siste regnskapsår fra én eller flere av følgende aktiviteter eller operasjoner, utøvet i forretningsvirksomhet for eller på vegne av en kunde:
  • omsetning av pengemarkedsinstrumenter (sjekker, veksler, banksertifikater, derivater osv.), utenlandsk valuta, børs-, rente- og indeksinstrumenter, omsettelige verdipapirer eller råvareterminkontrakter,
  • individuell og kollektiv porteføljeforvaltning, eller
  • annen form for investering, administrasjon eller forvaltning av midler eller penger på vegne av andre personer
 • innretninger som har inntekter fra investering, reinvestering, eller omsetning av finansielle instrumenter og andre finansielle produkter, og som styres, forvaltes eller på annen måte ledes av virksomhet nevnt ovenfor

Dersom et et selskap mv. driver virksomhet som er beskrevet ovenfor må det foretas en nærmere avklaring av om virksomheten omfattes.

Enkelte virksomheter er helt eller delvis fritatt fra opplysningsplikten som gjennomfører CRS/FATCA, selv om virksomheten anses som en finansiell institusjon.

I korte trekk gjelder fritakene:

 • den norske stat, offentlige organer og offentlig heleide virksomheter
 • Norges Bank med datterselskaper
 • internasjonale organisasjoner (Mellomstatlige og overstatlige organisasjoner)
 • pensjonskasser, innskuddspensjonsforetak, samt private pensjonsfond opprettet før 1968
 • kredittkortutstedere som bare har kredittkort med innskuddsbegrensninger
 • allmennyttige organisasjoner (delvis fritak)
 • lokale kredittforeninger (delvis fritak)
 • lokale banker (delvis fritak)
 • finansielle institusjoner som forvalter lave verdier (delvis fritak)
 • små finansielle institusjoner med lokal kundebase (delvis fritak)
 • Verdipapirfond og alternative investeringsfond (delvis fritak)

Kan et selskap mv. være omfattet av fritakene ovenfor må det foretas en nærmere avklaring av om virksomheten er fritatt. Du kan finne mer informasjon om hvilke virksomheter som omfattes av opplysningsplikten i rettledningen.

Opplysningspliktige må registrere seg hos amerikanske skattemyndigheter (IRS) for å bli tildelt et globalt identifikasjonsnummer (GIIN). GIIN er obligatorisk ved innrapportering av FATCA-opplysninger til Skatteetaten.

Selskaper mv. som ikke omfattes av opplysningsplikten eller som er fritatt, skal ikke registreres.

Opplysningspliktige som opptrer som «sponsor» for andre enheter må registreres som «sponsoring entity», og de andre enhetene må registreres som «sponsored entity».

Vi anbefaler opplysningspliktige å foreta registreringen i god tid før frist for innrapportering av opplysninger til Skatteetaten, da dette kan ta noe tid.

Registreringen skal skje etter retningslinjer fra amerikanske skattemyndigheter på www.irs.gov/fatca

Eventuelle spørsmål knyttet registreringen må rettes til amerikanske skattemyndigheter.

Opplysningsplikten som gjennomfører CRS og FATCA omfatter:

 • innskuddskonti
 • finansielle instrumenter og andre finansielle produkter som holdes på konto
 • andeler i verdipapirfond
 • gjelds- og egenkapitalinteresser i alternative investeringsfond
 • gjelds- og egenkapitalinteresser i andre profesjonelt forvaltede selskaper mv.
 • livrenter, pensjonsavtaler mv.
 • forsikringsavtaler med gjenkjøpsverdi

Du kan finne mer informasjon om hvilke produkter som omfattes av opplysningsplikten i rettledningen.

Opplysningsplikten som gjennomfører CRS og FATCA omfatter ikke:

 • konti for boligsparing for ungdom (BSU)
 • skattefavoriserte pensjonsordninger
 • kredittkortkonti med innskuddsbegrensninger
 • konti som står i avdød persons navn
 • visse sperrede konti
 • inaktive innskuddskonti
 • visse fondsandeler (delvis fritak)
 • kollektive livrenter (delvis fritak)

Du kan finne mer informasjon om hvilke produkter som er fritatt fra opplysningsplikten i rettledningen.

Det må undersøkes hvor kontohavere og reelle rettighetshavere er skattepliktige. Er kontohaver skattepliktig til et annet land må også utenlandsk identifikasjonsnummer innhentes.

Kontohaver er fysisk person:

 • Er kontohaver skattemessig bosatt i et annet land?
 • Er kontohaver amerikansk statsborger?

Kontohaver er selskap mv.:

 • Er kontohaver skattemessig hjemmehørende i et annet land?
 • Er kontohaver unntatt pga selskapets aksjer regelmessig omsettes i et etablert verdipapirmarked, utenlandsk offentlig enhet, finansiell institusjon mv.?
 • Er kontohaver ikke-deltakende finansiell institusjon som definert i FATCA?

Reelle rettighetshavere:

 • Reelle rettighetshavere er fysiske personer som i siste instans eier eller kontrollerer et selskap, og som er identifisert etter hvitvaskingsloven
 • Det skal undersøkes hvor reelle rettighetshavere er skattepliktige når selskapet mv. som er kontohaver hovedsakelig har passive inntekter/aktiva
 • Er kontohaver skattemessig bosatt i et annet land?
 • Er kontohaver amerikansk statsborger?

Generelt er det slik at det skal innhentes egenerklæring om hvor kontohaver/reell rettighetshaver er skattepliktig ved etablering av nye kontoforhold. For eksisterende konti stilles det krav til undersøkelse av kundeopplysninger som er knyttet til eksisterende konti for å fastslå hvor kontohaver/reelle rettighetshavere er skattepliktige. Endringer og nye opplysninger må følges opp. Du kan finne mer informasjon om hvordan undersøkelsene skal foretas i rettledningen.

Under "Viktige tidsfrister" finner du en oversikt over fristene for undersøkelse av kundeopplysninger i tilknytning til eksisterende konti. 

Opplysningene som rapporteres inn på bakgrunn av CRS og FATCA skal blant annet inneholde:

 • den opplysningspliktiges navn, adresse, organisasjonsnummer og globalt identifikasjonsnummer (GIIN)
 • kontohavers/reell rettighetshavers navn, adresse med landkode, fødsels-/D-nummer eller organisasjonsnummer, utenlandsk landkode og utenlandsk identifikasjonsnummer
 • kontoopplysninger som kontonummer og kontotype, landkode, og kontoens saldo eller verdi ved utgangen av inntektsåret
 • avkastning i form av renter, utbytte mv.
 • brutto salgsvederlag

Opplysninger om hvor kontohaver er skattepliktig og utenlandsk identifikasjonsnummer skal sendes inn fra og med det inntektsåret egenerklæring er innhentet eller kundeopplysninger knyttet til eksisterende konti er undersøkt.

Opplysningspliktige må rapportere CRS/FATCA-opplysninger via disse ordningene:

Mer informasjon om hvordan innrapportere finner du her.

Vi gjør oppmerksom på at fristene følger den enkelte ordning.