Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Fradrag

Her er en oversikt over de vanligste fradragene som du kan ha rett på som utenlandsk arbeidstaker i Norge. Disse fradragene kan du føre opp i skattemeldingen din.

Fradragsveileder

Du kan få hjelp til å finne ut hvilke fradrag du har krav på ved å bruke vår fradragsveileder:

Personfradrag

Personfradraget er et generelt bunnfradrag i alminnelig inntekt, det vil si at det gis i alle inntekter (lønns-, pensjons-, kapital- og næringsinntekter). Personfradrag er et fradrag du får automatisk. Du kan ikke se dette på skattemeldingen din, men det er tatt med i grunnlaget for skatteberegningen din. 

Minstefradrag

Minstefradrag er et standardfradrag som alle som har arbeidsinntekter og/eller pensjon får. Summen er fylt ut automatisk ut fra opplysninger om inntekt og/eller pensjon som er rapportert inn på deg.
Fradraget er på 45 prosent av lønnsinntekten din, men maksimalt kr 100 800 (gjelder for 2019).

Tolvdeler (antall måneder)

Dersom du er skattemessig bosatt i Norge hele året vil du få fullt fradrag (12/12). Dersom du har vært skattepliktig som bosatt i Norge etter norsk intern rett bare en del av året fordi skatteplikten inntrådte eller opphørte i løpet av året, eller dersom du er begrenset skattepliktig til Norge, må du sjekke at antall tolvdeler som er oppført på skattemeldingen er riktig. 

Antall tolvdeler har betydning for størrelsen på blant annet minstefradraget, personfradraget og trinnskatten. Les mer om beregning av tolvdeler.

Standardfradraget er et generelt inntektsfradrag for utenlandske arbeidstakere som arbeider i Norge. Fradraget er 10 prosent av brutto arbeidsinntekt, med en maksimalgrense på kr 40 000. Vær oppmerksom på at en del andre fradrag faller bort om du velger standardfradraget.

Du kan kreve standardfradrag dersom:

  • du ikke er skattemessig bosatt i Norge, eller
  • dette er et av de to første årene dine som skattemessig bosatt i Norge

Les mer om skattemessig bosted.

Dersom du krever 10 prosent standardfradrag, kan du ikke i tillegg kreve fradrag som for eksempel merutgifter til kost, losji og reise. Dersom arbeidsgiveren din har dekket utgiftene dine til kost, losji og reise, og du samtidig har krevd standardfradraget, vil utgiftene være skattepliktige.

Har både du og ektefellen din krav på standardfradrag, kan du bare kreve standardfradrag hvis ektefellen din også krever det.

Du må selv kreve fradraget i post 3.3.7 i skattemeldingen din. Les mer om standardfradrag. Slik endrer du standardfradraget.

Standardfradrag er fjernet fra inntektsåret 2019. 

 

Dersom du på grunn av ditt arbeid må overnatte utenfor hjemmet ditt, kan du ha krav på fradrag for de ekstra kostnadene du har hatt til kost, losji og besøksreiser. Det er en forutsetning at det er en ekstra kostnad og at den ikke er dekket av arbeidsgiveren din.

Dersom du velger å kreve pendlerfradrag, kan du ikke samtidig kreve standardfradrag for utenlandske arbeidstakere. Standardfradraget bortfaller fra og med inntektsåret 2019.

Kost og losji

Overnatter du et annet sted enn hjemme på grunn av jobben din, kan du ha krav på fradrag for merkostnader til mat (kost) og overnatting (losji) med mer. Du skal føre fradraget i post 3.2.7 i skattemeldingen din.

Reise mellom hjem og fast arbeidssted

Du kan kreve fradrag for kostnader til reiser mellom hjem og fast arbeid som overstiger 22 700 kroner og opptil 97 000 kroner. Du har krav på fradraget uavhengig av dine virkelige utgifter, eller hvilket transportmiddel du har brukt. Fradraget beregnes etter reiseavstand. Beløpet kan være forhåndsutfylt ut fra opplysningene på fjorårets skattemelding. Du skal føre fradraget i post 3.2.8 i skattemeldingen din.

Besøksreiser 

Hvis du på grunn av arbeid må bo utenfor hjemmet ditt i Norge eller i utlandet, kan du få fradrag for reisekostnadene mellom pendlerboligen og hjemmet. Du kan få fradrag for kostnader som overstiger 22 700 kroner og opp til 97 000 kroner. Fradraget beregnes etter reiseavstand. Du skal føre fradraget i post 3.2.9 i skattemeldingen din.

Dersom arbeidsgiveren din har dekket kostnadene til kost, losji eller reise, kan du ikke samtidig kreve fradrag for disse utgiftene.

Dersom du er skattemessig bosatt i Norge, kan du kreve fradrag for gjeldsrentene du har betalt på dine lån i løpet av inntektsåret.

Dersom du kun er begrenset skattepliktig, kan du i utgangspunktet ikke kreve fradrag for gjeldsrenter. Du kan imidlertid kreve det dersom du har utvidet fradragsrett. Les mer om dette under punktet Utvidet fradragsrett for personer fra EU/EØS med begrenset skatteplikt nederst i denne artikkelen.

Du kan også kreve fradrag for gjeldsrenter du har betalt i utlandet. 

Du kan kreve foreldrefradrag for dokumenterte kostnader til pass og stell av hjemmeværende barn som er under 12 år i inntektsåret.
Følgende må være oppfylt:

  • Ditt virkelige hjem må ligge i en annen EØS-stat.
  • Dersom du er begrenset skattepliktig, må 90 prosent av familieinntekten din være skattepliktig til Norge.

Du kan få foreldrefradrag med inntil kr 25 000 for ett barn. Du får i tillegg kr 15 000 for hvert ytterligere barn. Du fører fradraget i post 3.2.10 i skattemeldingen din.

Er du bosatt i et annet EU/EØS-land og er begrenset skattepliktig til Norge, kan du kreve å bli skattlagt som om du er skattemessig bosatt. Forutsetningen er at minst 90 prosent av inntekten din fra arbeid, pensjon, uføreytelser eller virksomhet blir skattlagt i Norge. 

Les mer om skattemessig bosted og begrenset skatteplikt.

Dette innebærer at du kan kreve de fleste ordinære fradrag. Du har blant annet rett til fullt minstefradrag/personfradrag, som ellers begrenses basert på hvor lenge du har oppholdt deg i Norge i inntektsåret. Du kan også ha rett på blant annet foreldrefradrag for pass og stell av barn.

Dersom du er gift, skal også ektefellen din sin inntekt være med i vurderingen av om minst 90 prosent av inntektene blir skattlagt i Norge. Dersom du har felles barn med samboer, skal samboerens inntekt være med dersom du krever foreldrefradrag.

Du må dokumentere at minst 90 prosent av dine (og ektefellen din sine) inntekter blir skattlagt i Norge.