Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno.

Høring

Høring – avgift på viltlevende marine ressurser

  • Publisert:
  • Avgitt 04.02.2021

På vegne av Finansdepartementet sender Skattedirektoratet på høring forslag til stortingsvedtak om avgift på viltlevende marine ressurser, og forslag til endringer i forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter til gjennomføring av avgiften.

Avgiften omfatter viltlevende marine ressurser, og er foreslått å tre i kraft fra 1. juli 2021. Forslagene forutsetter at Stortinget vedtar avgiften i det ordinære budsjettopplegget. Avgiften på viltlevende marine ressurser foreslås utformet som en ordinær særavgift. Avgiften skal ha et fiskalt formål. Det foreslås at registreringen som særavgiftspliktig for denne avgiften knyttes til fiskesalgslag som er godkjent etter fiskesalslagslova. Avgiftsplikten foreslås å oppstå ved førstehåndsomsetning av viltlevende marine ressurser i samsvar med fiskesalslagslova. Videre foreslås at avgiftsgrunnlaget skal være brutto salgsbeløp fratrukket den særskilte avgiften (lagsavgift) som betales til fiskesalgslaget, jf. fiskesalslagslova § 9. Avgiften foreslås kun å omfatte fangst fra norskregistrerte fartøy. Det foreslås enkelte fritak fra avgiften

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer om saken bør sendes til berørte underinstanser, medlemsorganisasjoner mv.

Fristen for å sende inn høringsuttalelser er 18. mars. 2021.
Høringsinnspillene sendes til: [email protected]
Vi ber om at vår referanse 2020/4300 oppgis ved henvendelser i saken.

 

Skattedirektoratet
Juridisk avdeling – Seksjon Næring

Høringssvar

 

Med merknader

Last ned PDF:

 

Uten merknader

Last ned PDF: