Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Høring

Revisors signatur i ny skattemelding for næringsdrivende

  • Publisert:
  • Avgitt 22.11.2021

Høringen gjelder forslag til endring av lov og forskrifter som hjemler krav til revisors signatur i ny skattemelding for næringsdrivende. 

Endringene gjelder

  • forskrift 23. november 2016 nr. 1360 til skatteforvaltningsloven (skatteforvaltningsforskriften) §§ 7-2-11, 8-2-6 og 8-9-4
  • lov om skatt av formue og inntekt 26. mars 1999 nr. 14 (skatteloven) § 6-41 åttende ledd bokstav h, og
  • forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 (FSFIN) § 16-40-8 første ledd.

Endringene innebærer å oppdatere gjeldende begreper som fastsetter krav til revisors signatur, slik at begrepene samsvarer med løsningen til ny skattemelding for næringsdrivende. Revisors materielle plikter og ansvar vil imidlertid være uendret etter gjennomføringen av begrepsendringene i lov og forskrift.

Ny skattemelding for næringsdrivende er planlagt iverksatt for upersonlige skattepliktige for inntektsåret 2022, som skal leveres i 2023. Målet med ny skattemelding for næringsdrivende er å gjøre det enklere og mer effektivt å levere riktige opplysninger med bedre kvalitet. For mer informasjon om ny skattemelding for næringsdrivende, se https://www.skatteetaten.no/skattnaring.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer om saken bør sendes til berørte underinstanser, medlemsorganisasjoner mv.

Send innspill

Fristen for å sende inn høringsuttalelser er 3. januar 2022.

Høringsinnspillene sendes til: [email protected] 

Vi ber om at vår referanse 2019/11528 oppgis ved henvendelser i saken.

Skattedirektoratet
Juridisk avdeling – Seksjon næring

 

Høringsdokumenter

Høringssvar