Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Kunngjøring

Endring av merverdiavgiftsforskriften § 10-2-1 – refusjon av merverdiavgift til fremmede lands ambassader og konsulater – statseide eiendommer

  • Publisert:
  • Avgitt 15.02.2013

Skattedirektoratet har ved forskrift av 15.2.2013 endret merverdiavgiftsforskriften § 10-2-1, slik at også merverdiavgift på varer blir omfattet av retten til refusjon når fremmede lands ambassader og konsulater foretar reparasjon og vedlikehold av statseide eiendommer.
Bestemmelsen i merverdiavgiftsforskriften § 10-2-1 er videre endret til å gjelde statseide eiendommer generelt.  Den er ikke lenger begrenset til eide eiendommer benyttet som ambassade eller konsulat.
Endringsforskriften gis tilbakevirkende kraft med ikrafttredelse 1. januar 2010.
Merverdiavgiftsforskriften § 10-2-1 lyder nå som følger:
§ 10-2-1 Varer og tjenester til statseide eiendommer
Det refunderes inngående merverdiavgift ved kjøp av følgende varer og tjenester som gjelder
fremmede lands faste eiendommer:
a) vann og avløps-, renovasjons- og feiertjenester
b) reparasjon og vedlikehold av fast eiendom, herunder rengjørings- og snøryddingstjenester
c) meglerprovisjoner ved kjøp av fast eiendom