Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno.

Kunngjøring

Endringer i lov om merverdiavgift – Omvendt avgiftsplikt ved innenlandsk omsetning av klimakvoter

  • Publisert:

Det er foretatt endring i merverdiavgiftsloven som innebærer at kjøper skal beregne og betale merverdiavgift ved innenlandsk omsetning av klimakvoter. Dette er det motsatte av dagens ordning, hvor selger har ansvar for beregning og betaling av merverdiavgift av sin omsetning av klimakvoter.

Endringen er begrenset til gjelde ved innenlandsk omsetning av klimakvoter til næringsdrivende og offentlig virksomhet. 

Endringen vil følge av lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) § 11-1 annet ledd. Det vil også bli foretatt endringer i lovens § § 11-4 første ledd og § 15-6 annet ledd. 

Endringen trer i kraft fra 26. mars 2010.

Omvendt avgiftsplikt ved innenlandsk omsetning av klimakvoter

Lovendringen innebærer at det ved innenlands omsetning av klimakvoter til næringsdrivende eller offentlig virksomhet er kjøper av klimakvoten som skal beregne og betale merverdiavgift.

Fradragsrett for inngående avgift følger de vanlige regler. Dette er motsatt av dagens ordning med at selger skal beregne og betale merverdiavgift.

Bakgrunn for lovendringen er at det i løpet av 2009 i EU ble rapportert om mulige tilfeller av merverdiavgiftssvindel ved handel med klimakvoter. Flere land i EU har reagert på denne risikoen ved å gjennomføre endringer i sine merverdiavgiftssystemer for å hindre problemet. De fleste av disse land har valgt å innføre omvendt avgiftsplikt (i engelsk terminologi ”reverse charge”) ved handel med klimakvoter. Etter hvert som flere land motvirker svindelmulighetene gjennom regelendringer, øker risikoen for at slik svindel kan flytte til Norge. Den norske lovendringen er et tiltak for å motvirke dette.

Hva innebærer omvendt avgiftsplikt?

Omvendt avgiftsplikt innebærer at det er kjøperen - og ikke selgeren - som skal være ansvarlig for å beregne og betale merverdiavgift av vederlaget.

Omvendt avgiftsplikt er allerede en del av det norske merverdiavgiftssystem, og benyttes ved innførsel av fjernleverbare tjenester. I slik tilfelle skal kjøper som er næringsdrivende eller offentlig virksomhet beregne og betale merverdiavgift.

Hvilken type omsetning gjelder regelendringen for?

Endringen er begrenset til å gjelde ved innenlandsk omsetning av klimakvoter. En klimakvote er en omsettelig tillatelse til å slippe ut ett tonn CO2.

En klimakvote anses som en tjeneste i merverdiavgiftslovens forstand, jf. merverdiavgiftsloven § 1-3 første ledd bokstav c, og omsetning av klimakvoter av avgiftspliktig etter merverdiavgiftsloven § 3-1 første ledd.

Klimakvoter er en fjernleverbar tjeneste, jf. merverdiavgiftsloven § 3-30. 

Hvem gjelder regelendringen for?

Omvendt avgiftsplikt gjelder for det første ved omsetning av klimakvoter til næringsdrivende og offentlig virksomhet som er avgiftssubjekt, dvs. er eller skal være registrert i Merverdiavgiftsregisteret.

Omvendt avgiftsplikt gjelder også for næringsdrivende og offentlig virksomhet som ikke er avgiftssubjekt. Denne plikten oppstår likevel først dersom de samlede beløp for en termins overstiger 2000 kroner, merverdiavgift ikke medregnet.

Ved omsetning av klimakvoter til andre enn næringsdrivende og offentlig virksomhet nevnt ovenfor, vil fortsatt lovens hovedregel gjelde, slik at de i disse tilfellene er selger som skal beregne og betale merverdiavgift.

Hvordan skal avgiften faktureres?

Merverdiavgiften som mottakeren av klimakvoter beregner og betaler anses som utgående merverdiavgift, og skal fremgå av salgsdokumentasjon ved at selger merker salgsdokumentet med teksten: ”Omvendt avgiftsplikt – Merverdiavgift ikke beregnet”.

Kjøpers organisasjonsnummer skal alltid angis, og med bokstavene MVA hvis kjøper er registrert i avgiftsmanntallet.  

Salg av denne type skal fremgå hver for seg og summeres særskilt.  

Utfylling av omsetningsoppgave:

Utfylling av omsetningsoppgave i disse tilfellene er beskrevet i veiledning til omsetningsoppgavene og i AltInn.

De viktigste punktene er:

  • Selgers omsetning skal inngå i post 3 på omsetningsoppgaven
  • Kjøpers omsetning skal inngå i post 7 på omsetningsoppgaven
  • Kjøper som ikke er avgiftssubjekt (se pkt. 4 ovenfor) skal bruke særskilt omsetningsoppgave.