Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Kunngjøring

Forskrift om fritak fra plikt til å levere næringsoppgave

  • Publisert:

Plikt til å dokumentere transaksjoner mv.

Forskrift 1.12.2009 nr. 1434 om fritak fra plikt til å levere næringsoppgave, fritar skattytere som driver virksomhet og som har samlet driftsinntekter som ikke overstiger kr 50 000 fra å levere næringsoppgave, jf. § 1 nr. 1 første ledd. Nærmere avgrensing av fritaket følger av § 1 nr. 1 annet ledd. Fritaket gjelder blant annet ikke skattytere som er regnskapspliktige etter regnskapsloven eller registreringspliktige etter merverdiavgiftsloven.

Skattytere som omfattes av fritaket vil ikke ha bokføringsplikt etter bokføringsloven § 2. Det følger imidlertid av forskrift nr. 1434 § 2 at slike skattytere skal dokumentere transaksjoner mv. i samsvar med bokføringsloven §§ 10 og 11 og bokføringsforskriften kapittel 5, 6 og 8. Dokumentasjonen skal oppbevares i samsvar med bokføringsloven § 13 og bokføringsforskriften kapittel 7 og 8.