Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Kunngjøring

Lønns- og trekkoppgaver for 2008

  • Publisert:

Opplysninger som innberettes til Skattedirektoratet vil bli lagt til grunn ved likning og avregning av skattyter, gitt at arbeidsgiver etterlever de retningslinjer og kvalitetskrav som stilles. Det er av stor betydning at opplysningene som innberettes til Skattedirektoratet er korrekte.

Den som selv eller gjennom andre har utbetalt lønn eller annen godtgjørelse eller ytet fordel, skal ukrevet levere oppgave over alt som i siste inntektsår er ytet til den enkelte mottaker, jf. ligningsloven § 6-2.

Forenklet innberetningsordning: Arbeidsgivere som benytter skjema RF-1049 ”Oppgjørsblankett for private arbeidsgivere” eller skjema RF-1062 ”Oppgjørsblankett for veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon” benytter forenklet innberetningsordning og kan se bort fra dette. De skal ikke levere vanlig lønns- og trekkoppgave.

Nytt for inntektsåret 2008

Nye og endrede koder for inntektsåret 2008, se ”Nye og endrede koder for inntektsåret 2008”. Områdekoder utgår.  

 

Frister for innberetning Manuelle lønns- og trekkoppgaver for inntektsåret 2008 skal leveres til skatteoppkrever innen 20. januar 2009. For arbeidsgivere som leverer lønns- og trekkoppgaver via Altinn eller maskinelt til Skattedirektoratet, er fristen 31. januar 2009.

For arbeidsgivere innen fiske- og fangstvirksomhet er fristen 20. februar 2009.

Generell informasjon For nærmere informasjon om oppgavepliktens omfang vises det til Skattedirektoratets arbeidsgiverhefter Del 3 ”Lønns- og trekkoppgaver”. Heftet er tilgjengelig på Skatteetatens internettside www.skatteetaten.no  og hos skatteoppkrever.

For å innberette lønns- og trekkoppgaver på en korrekt måte henvises det til ”Lønns-ABC 2008”. Dokumentet kan lastes ned.

Ved utfylling og innlevering av lønns- og trekkoppgaver skal ”Kodeoversikt for lønns- og trekkoppgaver” (10. utgave - nettutgave) legges til grunn. Vær oppmerksom på nye og endrede koder som gjelder for inntektsåret 2008. Fra og med inntektsåret 2008 trykkes ikke lenger ”Kodeoversikt for lønns- og trekkoppgaver”, men en komplett utgave av kodeoversikten vil være tilgjengelig på www.skatteetaten.no ultimo november 2008.

Innsending av lønns- og trekkoppgaver Lønns- og trekkoppgavene kan leveres via Altinn, på maskinlesbart medium til Skattedirektoratet, eller som manuelle oppgaver til skatteoppkreveren.

Skattedirektoratet har hatt gode erfaringer med å motta lønns- og trekkoppgaver via Altinn, og anbefaler dette.

Altinn De aller fleste arbeidsgivere kan nå levere lønns- og trekkoppgavene via internettløsningen Altinn. Du kan levere via fagsystem/lønnssystem eller direkte på altinn.no.

Lønns- og trekkoppgaver for inntektsåret 2008 kan leveres via Altinn fra 2. januar 2009. Altinn gir deg:

  • mulighet til å fylle ut og levere skjemaer på internett
  • hjelp til utfylling av skjemaet
  • enkel delegering av rettigheter
  • kvittering på at skjema er oversendt etaten
  • årsoppgave for arbeidsgiveravgift (RF-1025e) blir generert og automatisk overført til skatteoppkrever
  • 10 års elektronisk arkiv over alle innsendte oppgaver

For innsending av lønns- og trekkoppgaver via fagsystem/lønnssystem, kontakt din lønnsprogramleverandør.

Ytterligere informasjon om innberetning av lønns- og trekkoppgaver via Altinn, samt telefonnummer til faglig brukerstøtte finnes på www.altinn.no

Maskinlesbart medium Arbeidsgivere som leverer lønns- og trekkoppgaver på CD, DVD, diskett eller kassett skal sende dette til:

Skattedirektoratet SITS-IT-DS-Applikasjoner Postboks 6300 Etterstad 0603 Oslo

For informasjon om innsending av lønns- og trekkoppgaver på maskinlesbart medium, se www.skatteetaten.no, eller benytt ”Lønnsinnberetning på maskinlesbart medium, 10. utgave”.

Arbeidsgivere som velger å levere maskinelle lønns- og trekkoppgaver direkte til Skattedirektoratet må sørge for at leveransen blir kvittert inn i resepsjonen.

Blanketter Lønns- og trekkoppgaveblankettene (RF-1015 og RF-1023) forventes utsendt til skatteoppkreverkontorene f.o.m. uke 49/50. Lønns- og trekkoppgaven (RF-1015) blir lagt ut på www.skatteetaten.no før den trykte versjonen foreligger. RF-1015 er A4-utgaven av blanketten. Vær oppmerksom på at blankett RF-1024 utgår fra og med inntektsåret 2008.   Merk! Arbeidsgivere som benytter pressfalsutgaven av lønns- og trekkoppgaveblanketten (RF-1026) skal bestille denne direkte fra SEM AS, POSTBOKS 1083, 1787 BERG i ØSTFOLD. Den kan ikke bestilles fra Skattedirektoratet eller skatteoppkreverkontorene. For ytterligere informasjon, se www.sem.no
Lønns- og trekkoppgave til skattyter Skattyter skal innen 1. februar 2009 ha kopi av innsendt lønns- og trekkoppgave.

Henvendelser til Skattedirektoratet Henvendelser knyttet til innsending av lønns- og trekkoppgaver på maskinlesbart medium kan rettes til Veiledningstjenesten GLD, tlf 22 07 76 00 eller e-post [email protected]

Øvrige henvendelser vedrørende lønns- og trekkoppgaver rettes til skatteoppkrever.