Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Kunngjøring

Lønns- og trekkoppgaver for 2012

  • Publisert:

Arbeidsgivere skal sende lønns- og trekkoppgave til arbeidstakerne og til skattemyndighetene.

Om utfylling og bruk av kodene, se ”Kodeoversikt for lønns- og trekkoppgaver”, 14. utgave.

Lønns- og trekkoppgaver for 2012 skal leveres innen 20. januar 2013. For lønns- og trekkoppgaver som leveres via altinn.no eller maskinlesbart medium, er fristen 31. januar 2013. Maskinelle oppgaver sendes på CD/DVD eller diskett til:

Skattedirektoratet

Grunnlagsdata - Innhenting

Postboks 6551 Etterstad

0606 OSLO

Om hvordan maskinelle oppgaver skal leveres og hvor de skal sendes, se ”Lønnsinnberetning på maskinlesbart medium”, 14. utgave.

Det er ikke mulig å søke om utsettelse på innsending av maskinelle lønns- og trekkoppgaver eller oppgaver som leveres via altinn.no De som ikke kan benytte altinn.no eller levere maskinelle oppgaver, skal sende lønns- og trekkoppgavene med følgeskriv (RF-1025) til skatteoppkreveren (kemneren/kommunekassereren) i sin kontorkommune. Skatteoppkreveren kan gi nærmere informasjon.

Begrunnet søknad om utsettelse av innleveringsfristen for manuelle lønns- og trekkoppgaver må leveres før 20. januar til skatteoppkreveren. Ved innlevering via altinn.no, enten fra fagsystem som er integrert med Altinn, eller gjennom Altinn portal, skal ikke årsoppgaven/følgeskrivet (RF-1025) sendes på papir. Skatteetaten genererer en elektronisk årsoppgave (RF-1025e) på grunnlag av informasjonen som leveres sammen med lønns- og trekkoppgavene. All tilbakemelding til oppgavegiver vil foregå elektronisk, også kvittering/feilliste.

Selv om utbetalt godtgjørelse er under grensen for lønnsoppgaveplikt, må eventuelt forskuddstrekk innberettes (kode 950). Alle oppgaver må fylles ut med fullstendige arbeidsgiver- og arbeidstakeropplysninger. For arbeidstakere bosatt i utlandet er det særlig viktig å gi nøyaktige opplysninger om navn og adresse. Arbeidsgivere kan bli ilagt gebyr med kr 10 per dag for hver oppgave som ikke blir levert, blir levert for sent eller som er mangelfull.

Utenlandske arbeidsgivere som ikke har varig virksomhet her i riket, skal sende lønns- og trekkoppgaver for alle arbeidstakere til:
Skatt vest - Skatteoppkrever utland

Postboks 8103

4068 Stavanger

Dette gjelder også utenlandske arbeidsgivere med virksomhet på norsk kontinentalsokkel. Arbeidstakere bør kontrollere fødselsnummer og opplysninger på oppgaven. Kontakt arbeidsgiver ved feil eller mangler.

Lønns- og trekkoppgave (RF-1015) kan lastes ned fra skatteetaten.no eller fås hos skatteoppkreveren. Kodeoversikten og rettledningen ”Lønnsinnberetning på maskinlesbart medium” kan lastes ned fra skatteetaten.no Spørsmål om innsending av lønns- og trekkoppgaver på maskinlesbart medium kan rettes til Veiledningstjenesten GLD per e-post til [email protected] eller på telefon 800 80 000 (tastevalg 5-3-1).

Alle øvrige spørsmål om lønns- og trekkoppgaver rettes til skatteoppkrever.