Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Kunngjøring

Merverdiavgift for drosjer og drosjesentraler

 • Publisert:

Informasjon til drosjeeiere og drosjesentraler

Næringsdrivende som omsetter eller formidler persontransporttjenester er avgiftspliktig fra 1. mars 2004. Drosjeeiere, rutebilselskaper mv. må derfor registrere seg i avgiftsmanntallet.

Nedenfor finner du en oversikt over hvordan du skal register deg i avgiftsmanntallet, og litt om enkelte rettigheter og plikter som følger av registreringen og avgiftsplikten.

De som har behov for mer informasjon kan kontakte sitt lokale fylkesskattekontor.

Registrering i avgiftsmanntallet  Registrering skjer ved innsendelse av Samordnet registermelding del 2 til fylkesskattekontoret i det fylket du har ditt forretningssted eller er bosatt. Meldingen fås ved henvendelse til fylkesskattekontoret eller Enhetsre-gisteret. Det er også mulig å sende inn Samordnet registermelding via Internett, se http://www.brreg.no/

Det er et vilkår for å bli registrert i avgiftsmanntallet at omsetning og avgiftspliktig uttak av varer og tjenester til sammen har oversteget 50 000 kroner i en periode på 12 måneder. Persontransportvirksomheter som allerede er i drift og som forventer omsetning over minstegrensen, kan som hovedregel forhåndsregistreres med virkning fra 1. mars 2004. Dette innebærer at det vil foreligge fradragsrett for inngående merverdiavgift av anskaffelser, og plikt til å beregne utgående merverdiavgift av omsetning, fra og med dette tidspunktet.

Fylkesskattekontoret avgjør om betingelsene for registrering, eventuelt forhåndsregistrering, er til stede.

Beregning av merverdiavgift Ved omsetning av persontransporttjenester og ved formidling av persontransporttjenester skal merverdiavgift beregnes med en redusert sats på 6 prosent.

Merverdiavgift skal beregnes av vederlaget for den avgiftspliktig omsetningen. Selve avgiftsbeløpet skal ikke tas med i beregningsgrunnlaget. I beregningsgrunnlaget skal tas med alle omkostninger ved oppfyllelse av avtalen, for eksempel bompenger som betales særskilt og belastes passasjeren.

Eksempel:

Transport kr 130
Bompenger kr 20
Vederlag uten merverdiavgift kr 150
+ 6 prosent merverdiavgift kr 9
Vederlag med merverdiavgift kr 159

Kontante tips til sjåføren fra kunden skal i utgangspunktet ikke regnes som del av vederlaget og skal derfor ikke avgiftsberegnes. Mottas ikke tips kontant, men ved at kredittkort eller lignende belastes et høyere beløp enn det turen koster, må det av dokumentasjonen fremgå hvilket beløp som er mottatt for turen og hvilket beløp som er mottatt som tips. Kan det ikke skilles, vi det totale mottatte beløpet bli ansett som avgiftspliktig.

Reiser som er betalt før lovens ikrafttredelse mv. Det skal beregnes merverdiavgift på alle reiser som gjennomføres 1. mars 2004 eller senere, uavhengig av om bestilling eller betaling har skjedd før dette tidspunktet.

Dersom en persontransportreise starter før lovens ikrafttredelse, 1. mars 2004, og avsluttes etter dette tids-punktet, skal det ikke beregnes merverdiavgift av noen del av vederlaget. Det er en forutsetning at det dreier seg om én og samme reise.

Fradragsrett for inngående merverdiavgift Generelt Registrerte næringsdrivende har, med visse begrensninger, rett til å fradragsføre inngående merverdiavgift på varer og tjenester som anskaffes til bruk i virksomheten. Drosjeeiere mv. vil derfor ha fradragsrett for inngå-ende merverdiavgift, normalt med 24 pst., på for eksempel utgifter til drivstoff, telefon, strøm, rekvisita, reklame, leie av kontorer mv.

Det er en forutsetning for fradragsrett at merverdiavgiften kan legitimeres med et tilfredsstillende salgsdokument. For at et salgsdokument skal kunne brukes som legitimasjon for fradragsberettiget inngående merverdiavgift må det være nummerert, datert og inneholde opplysninger om

 • selgers navn og adresse
 • selgers organisasjonsnummer etterfulgt av bokstavene MVA
 • navn og adresse til kjøper/kunde
 • en klar beskrivelse av varen eller tjenesten
 • kvantum eller omfang av det som er levert eller utført
 • stedet der varen er levert eller tjenesten utført.

Ved omsetning mellom registrerte næringsdrivende må salgsdokumentet også angi vederlaget uten merverdiavgift og selve avgiftsbeløpet. De særlige krav til legitimasjon innebærer likeledes at drosjeeieren/-sjåføren må kunne utstede tilfredsstil-lende salgsdokument til sine kunder dersom disse er registrerte næringsdrivende.

Fradragsretten er avskåret for nærmere bestemte utgifter, blant annet utgifter til

 • kost og naturalavlønning til virksomhetens innehaver og ansatte,
 • representasjon,
 • arbeid på og drift av fast eiendom til bolig, hytte mv.,
 • gaver,
 • kunst og antikviteter. 

Særlig om personkjøretøyer Personkjøretøyer står i en særstilling i merverdiavgiftssystemet, blant annet på grunn av utstrakt privat bruk og betydelige kontrollproblemer. Som et utgangspunkt foreligger det derfor ikke fradragsrett for inngående merverdiavgift ved anskaffelse og drift av personkjøretøyer, selv om disse er til bruk i en avgiftspliktig virksomhet.

For virksomhet som driver yrkesmessig persontransport med personkjøretøyer, foreligger det imidlertid fra-dragsrett. Det er et vilkår at kjøretøyet brukes til frakt av betalende passasjerer. Dersom et personkjøretøy også brukes på annen måte, for eksempel til ren varetransport mv. eller til privat bruk, såkalt fellesanskaffel-se, må det foretas en fordeling av inngående merverdiavgift, både når det gjelder anskaffelsen av personkjø-retøyet og senere drift.

Personkjøretøyer til bruk i yrkesmessig persontransportvirksomhet er omfattet av reglene om bindingstid. Det innebærer at dersom en drosjebil for eksempel selges eller tas ut til privat bruk før det er gått 36 måneder etter at kjøretøyet ble registrert, skal tidligere fradragsført inngående merverdiavgift tilbakeføres. I tilbakeføringsbeløpet gjøres fradrag for 1/36 for hver hele måned regnet fra tidspunktet for registreringen av kjøretøyet. Reglene fremgår av forskrift 24. januar 1989 om beregning av merverdiavgift på personkjøretøyer som er anskaffet eller uttatt til bruk i yrkesmessig utleievirksomhet mv. (forskrift nr. 90) Forskriften kan fås ved henvendelse til fylkesskattekontoret.
Drosjesentraler mv. Drosjesentralene utfører en rekke tjenester knyttet til driften av drosjene, blant annet turformidling, administ-rative støttefunksjoner som vaktplanlegging mv, fellesfakturering og utleie av teknisk utstyr, for eksempel kommunikasjonsutstyr. Tjenestene finansieres ved at løyvehavere betaler en sentralavgift.

Formidling av persontransport er avgiftspliktig med en sats på 6 prosent. Drosjesentralene skal derfor beregne avgift med 6 prosent av den andel av sentralavgiften som anses som betaling for persontransportformid-lingen. Formidles transport av varer skal satsen være 24 prosent Utleie av teknisk utstyr, som for eksempel kommunikasjonsutstyr, er avgiftspliktig og skal avgiftsberegnes med ordinær sats på 24 prosent. Også tjenester som gjelder administrative støttefunksjoner, oppgjørsordning for kredittkjøring, opptrykk og salg av rekvisita er avgiftspliktige og skal avgiftsberegnes med en sats på 24 prosent ved omsetning til løyvehavere.

Formidling av persontransport, når persontransporten skal skje i utlandet eller direkte til eller fra utlandet, er fritatt for merverdiavgift, såkalt nullsats. Omsetning av opplysninger om persontransport er avgiftspliktig og skal avgiftsberegnes med en sats på 24 prosent.

Omsetningsoppgaver Registrerte næringsdrivende har plikt til å sende inn terminvise omsetningsoppgaver til fylkesskattekontoret. Oppgaveblanketter som er forhåndsutfylt med navn, adresse og organisa-sjonsnummer, blir tilsendt i god tid før utløpet av terminen med mindre oppgaven ønskes sendt elektronisk via Internett.

Terminer:  Forfall:
1. termin - januar/februar 10. april
2. termin - mars/april 10. juni
3. termin - mai/juni 10. august
4. termin - juli/august 10. oktober
5. termin - september/oktober 10. desember
6. termin - november/desember 10. februar

Elektroniske omsetningsoppgaver skal fra 1. mars 2004 sendes inn (leveres) via innberetningsportalen http://www.altinn.no/ Tilgang, pålogging og utfylling av skjema fremgår av informasjon som vises på http://www.altinn.no/ Det er også utarbeidet en brosjyre om levering av skjema på Internett som kan fås ved henvendelse til fylkesskattekontoret.

Næringsdrivende med omsetning under 1 million kroner kan søke om å levere omsetningsoppgave bare én gang i året (årsterminoppgave). Nye avgiftspliktige kan søke om årsterminoppgave samtidig med innsending av registreringsmelding til fylkesskattekontoret. Fristen for innsending av årsterminoppgave er 10. februar påfølgende år.

Regnskapsplikt Alle som har plikt til å levere omsetningsoppgave, har plikt til å føre regnskap. Det må skje en jevnlig regnskapsregistrering med føring av kassadagbok, dagbok, kontobok, hovedbok og årsoppgjørsbok. Omfanget av regnskapsplikten avhenger blant annet av foretaksform. Reglene om regnskapsplikt kan du få på fylkesskat-tekontoret. Mange overlater regnskapsføringen til et regnskapskontor. Regnskapsføreren må i så fall være autorisert.