Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Kunngjøring

Skattesatser på Svalbard for inntektsåret 2005

  • Publisert:
SkattSatser
Av lønnsinntekt, dagpenger, sykepenger, styrehonorar og annen godtgjørelse for arbeid og oppdrag i og utenfor tjenesteforhold. Av pensjoner og attføringspenger til personer som er fast bosatt på Svalbard 8 pst.
Av annen inntekt 10 pst.
Formuesskatt for personer  
Av de første kr 140 000 0,0 pst.
Av de neste kr 400 000 0,9 pst.
Av det overskytende beløp 1,1 pst.

Det er egne satser for formuesskatt for visse selskaper mv og for sparebanker, forsikringsselskaper og samvirkeforetak.

Avgifter til folketrygdenSatser
Av lønn til personer under 17 år og over 69 år, pensjon og attføringspenger
til personer som er fast bosatt på Svalbard
3 pst.
Av lønn til personer mellom 17 og 69 år 7,8 pst.
Av næringsinntekt 10,7 pst.

Arbeidsgiveravgift
Det skal ikke betales arbeidsgiveravgift til folketrygden (0-sats) på lønn mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. For arbeidstakere som mottar lønn og andre ytelser fra samme arbeidsgiver på mer enn 16 ganger folketrygdens gjennomsnittlige grunnbeløp, skal det imidlertid beregnes en særskilt avgift på 12,5 prosent av inntekt over dette beløpet. Dette gjelder også for arbeid på Svalbard eller for arbeid på Svalbard og på fastlandet

Satser for naturalytelserSatser
Fritt opphold per døgn

kr      93

Fri bolig  per måned

Inntil 40 kvm kr    990

 

41 kvm – 65 kvm kr 1 540

 

66 kvm - 125 kvm kr 3 190

 

over 125 kvm kr 3 630

Fri bil per måned

kr    900

Fri telefon: Fast avgift + bruk av telefon for inntil kr 300 per kvartal er skattefritt. Dekning utover dette er skattepliktig.

Overskudd på utgiftsgodtgjørelser
Overskudd på utgiftsgodtgjørelser er skattepliktig. Ved beregningen av overskudd på godtgjørelser til dekning av utgifter ved reiser/opphold utenfor hjemmet, både med og uten overnatting, innenlands og utenlands, gjelder samme regler og satser som for utbetaling av trekkfrie utgiftsgodtgjørelser på fastlandet for 2005.
Ved beregning av overskudd på fast godtgjørelse for bruk av egen bil i yrket, skal 1/3 av godtgjørelsen, maksimalt kr 700 per måned, anses for medgått til dekning av utgifter. Den øvrige delen er skattepliktig.

Ved beregning av overskudd på arbeidsgivers dekning av utgifter til bruk av egen bil og egen snøscooter i yrket, gjelder samme regler og satser som for utbetaling av trekkfrie utgiftsgodtjørelser på fastlandet for 2005.

Underskudd på utgiftsgodtgjørelser er ikke fradragsberettiget.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Svalbard likningskontor.

Oslo 7. januar 2004