Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Kunngjøring

Skattesatser på Svalbard for inntektsåret 2009

  • Publisert:

Skatt
Av lønnsinntekt, dagpenger, sykepenger, styrehonorar og annen godtgjørelse for arbeid og oppdrag i og utenfor tjenesteforhold, av alminnelig inntekt fra enkeltpersonforetak og av pensjoner til personer som er skattemessig bosatt på Svalbard:

Lav sats (inntekt inntil kr 843 072) 8,0 pst.
Høy sats (inntekt over kr 843 072) 22,0 pst.
Av annen inntekt: 16,0 pst.


Formuesskatt for personer

Av de første kr 470 000 0,0 pst.
Av det overskytende beløp 1,1 pst.

For selskaper mv. gjelder samme regler og satser for formuesskatt som på fastlandet for 2009.

Avgifter til folketrygden

Av lønn mv. til personer under 17 år og over 69 år, samt av pensjon til personer som er skattemessig bosatt på Svalbard: 3,0 pst.
Av lønn mv. til personer mellom 17 og 69 år: 7,8 pst.
Av alminnelig inntekt fra enkeltpersonforetak: 7,8 pst.

Arbeidsgiveravgift
Det skal ikke betales arbeidsgiveravgift til folketrygden på lønn som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Satser for naturalytelser
Skattedirektoratet har fastsatt følgende satser for verdsettelse av naturalytelser for Svalbard:

Fritt opphold per døgn kr 105
Kost (alle måltider) kr  76
Kost (to måltider) kr  60
Kost (ett måltid) kr  39
Losji (eget rom eller delt rom) kr  29

Fri bolig  per måned:

Inntil 40 kvm kr 1 700
41 kvm – 65 kvm kr 2 500
66 kvm - 125 kvm kr 4 200
over 125 kvm kr 5 000
Fri bil per måned kr 1 250


Ved beregning av fordel ved arbeidsgiverfinansiert elektronisk kommunikasjon skal det legges til grunn de samme regler og satser som gjelder på fastlandet.

Overskudd på utgiftsgodtgjørelser mv.
Overskudd på utgiftsgodtgjørelser er skattepliktig.

Ved beregning av overskudd på godtgjørelser til dekning av utgifter ved reiser/opphold utenfor hjemmet, både med og uten overnatting, innenlands og utenlands, skal det legges til grunn de samme regler og samme satser som gjelder for utbetaling av trekkfrie utgiftsgodtgjørelser på fastlandet for 2009.

Ved beregning av overskudd på fast godtgjørelse for bruk av egen bil i yrket, skal 1/3 av godtgjørelsen, maksimalt kr 1 100 per måned, anses for medgått til dekning av utgifter. Den øvrige delen er skattepliktig.

Ved beregning av overskudd på arbeidsgivers dekning av utgifter til bruk av egen bil og egen snøscooter i yrket, skal det legges til grunn de samme regler og satser som gjelder for utbetaling av trekkfrie utgiftsgodtgjørelser på fastlandet for 2009.

For refusjon av utgifter til elektronisk kommunikasjon skal det legges til grunn de samme regler og satser som gjelder på fastlandet for 2009.

Spørsmål kan rettes til Skatt nord - Svalbard.