Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Kunngjøring

Skattetrekket i 2005

  • Publisert:

Satser for trekkpliktige naturalytelser mv.

Fri kost og losjiSatser per døgn
Fritt opphold - kost og losji kr 93
Fri kost - alle måltider kr 68
Fri kost - to måltider kr 53
Fri kost - ett måltid kr 35
Fritt losji - ett eller delt rom kr 25

 

Skattedirektoratets forskuddssatser for trekkfri kostgodtgjøringSatser
For arbeidstakere som bor på pensjonat eller hybel/brakke uten koke-
muligheter (og som ville hatt krav på fradrag for merutgifter til kost)
kr 251
For arbeidstakere som bor på hybel/brakke med kokemuligheter eller har overnattet privat (og som ville hatt krav på fradrag for merutgifter til kost) kr 166

Godtgjørelse til kost ved pendleropphold er ikke lenger trekkfrie.

Fordel ved privat bruk av firmabil
Fordel ved privat bruk av firmabil fastsettes til 30 prosent av bilens
listepris som ny inntil 235 000 kr og 20 prosent av overskytende listepris.
For:

  • biler eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret, eller
  • skattytere som godtgjør at yrkeskjøringen overstiger 40 000 km i
    inntektsåret, eller
  • el-biler

beregnes fordelen bare av 75 prosent av bilens listepris som ny.
Ved kombinasjon av to eller flere av de ovennevnte alternativer regnes den bare av 56,25 prosent av bilens listepris som ny.
Ved firmabilordning i deler av inntektsåret, gjennomføres fordelsbeskatningen forholdsmessig for det antall hele og påbegynte måneder bilen har stått til disposisjon.

Trekkfri reisegodtgjøring for hjemreise for
pendler (ikke dagpendler) dekket av arbeidsgiver
SatsER
per km inntil 35 000 km per år kr 1,40
per km over 35 000 km per år kr 0,70

Kjøregodtgjørelse for yrkes- eller tjenestekjøring er trekkfri dersom godtgjørelsen ikke overstiger satsene i statlig regulativ.

Normrentesats i januar og februar 2005 2,5 pst.

Eventuelle senere endringer i rentesatsen offentliggjøres på http://www.skatteetaten.no/ under “Tabeller og satser”.

Andre trekkpliktige naturalytelser
Verdi av andre naturalytelser, se forskrift av 21. juni 1993 nr. 546, jf. Skattedirektoratets melding Sk nr. 12/1993.

Oslo, 22. desember 2004