Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Kunngjøring

Skattetrekket i 2007

  • Publisert:
Fri kost og losjiSatser per døgn
Fritt opphold - kost og losji kr 99
Fri kost - alle måltider kr 71  
Fri kost - to måltider kr 55  
Fri kost - ett måltid kr 37
Fritt losji - ett eller delt rom kr 28
Skattedirektoratets forskuddssatser for trekkfri kostgodtgjøringSatser
For arbeidstakere som bor på pensjonat eller hybel/brakke uten kokemuligheter (og som ville hatt krav på fradrag for merutgifter til kost) kr 261
For arbeidstakere som bor på hybel/brakke med kokemuligheter eller har overnattet privat (og som ville hatt krav på fradrag for merutgifter til kost) kr 169      

Fordel ved privat bruk av firmabil
Fordel ved privat bruk av firmabil fastsettes til 30 prosent av bilens listepris som ny inntil 243 300 kr og 20 prosent av overskytende listepris.

For:

  • biler eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret, eller
  • skattytere som godtgjør at yrkeskjøringen overstiger 40 000 km i
    inntektsåret, eller
  • el-biler

blir det ved utregningen i avsnittet ovenfor tatt utgangspunkt i bare 75 prosent av bilens listepris som ny. Ved kombinasjon av to eller flere av de ovennevnte alternativer regnes fordelen bare av 56,25 prosent av bilens listepris som ny, med unntak av kombinasjonen el-bil og yrkeskjøring over 40 000 km hvor det likevel blir regnet med 75 prosent av bilens listepris som ny.

Ved firmabilordning i deler av inntektsåret, gjennomføres fordelsbeskatningen forholdsmessig for det antall hele og påbegynte måneder bilen har stått til disposisjon.

Trekkfri reisegodtgjøring for hjemreise for pendler (ikke dagpendler) dekket av arbeidsgiverSatser
per km inntil 35 000 km per år kr 1,40
per km over 35 000 km per år kr 0,70

Kjøregodtgjørelse for yrkes- eller tjenestekjøring er trekkfri dersom godtgjørelsen samsvarer med satsene og vilkårene for øvrig i statlig regulativ.

Rentefordel ved rimelige lån i arbeidsforhold

Normrentesats i januar og februar 2007 3,75 prosent

Eventuelle senere endringer i rentesatsen offentliggjøres på skatteetaten.no under “Tabeller og satser”.

Andre trekkpliktige naturalytelser

Verdi av andre naturalytelser, se forskrift av 21. juni 1993 nr. 546, jf.  
Skattedirektoratets melding Sk nr. 12/1993.  

Skattedirektoratet, 21. desember 2006