Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

SKD-melding

Endring av forskrift om frivillig registrering av utleier av bygg eller anlegg til bruk i virksomhet som er registrert etter merverdiavgiftsloven (nr. 117)

  • Avgitt 28.11.2002

Skattedirektoratets melding nr. 20/02, 28. november 2002.

Ved forskriftsendring av 20. juni 2002 har Finansdepartementet gjort vedtak om å endre forskrift nr. 117. Det er tatt inn utfyllende regnskapsbestemmelser (§ 6) og det er stilt krav om ubrutt kjede (§ 1, siste ledd).

Skattedirektoratet viser til Melding nr. 13/2001 punkt 4 der det informeres om ny forskrift nr. 117.

Finansdepartementet har nå gjort vedtak om å endre denne forskriften. Endringen består i at det er inntatt en ny § 6 med utfyllende regnskapsbestemmelser, samt at kravet til ubrutt kjede fremgår av ny § 1 siste ledd. Endringene trådte i kraft straks.

1) I ny § 1 tredje ledd fremgår det nå uttrykkelig at det kreves en ubrutt kjede av frivillig registrerte mellom den som søker registrering etter forskriften og den som bruker arealene i registrert virksomhet.

2) Når det gjelder kravet til dokumentasjon følger det av det generelle regelverket at avgiftsbehandlingen må dokumenteres i regnskapet. Finans-departementet har likevel funnet grunn til å vedta særskilte dokumentasjonskrav på dette området, og disse ble inntatt i forskriften § 6.

Det fremgår av bestemmelsens første ledd at utleier må kunne dokumentere hvordan bygget disponeres. Utleiekontraktene må foreligge i regnskapet og det må klart fremgå hvilke areal som skal omfattes av den frivillige registreringen. Det er ikke satt noe ubetinget krav om at det må foreligge tegninger da også for eksempel svært gamle bygg omsatt gjennom flere ledd kan registreres etter ordningen.

Over tid vil det kunne ventes at leieforholdene endres, og utleier plikter til enhver tid å kunne dokumentere at vilkårene for å omfattes av ordningen er til stede. Etter bestemmelsens annet ledd er det tilstrekkelig at det foreligger en erklæring fra leietakeren ved utløpet av kalender-året som viser hvordan enheten er benyttet. Ved utleie gjennom flere ledd må det kunne dokumenteres at det foreligger en ubrutt kjede av frivillig registrerte utleiere frem til den endelige brukeren. Sluttbrukeren må altså lage en erklæring om at enheten benyttes i hans avgifts-pliktige virksomhet, og utleier benytter denne erklæringen som dokumentasjon i sitt regnskap. Denne utleieren erklærer overfor neste utleieledd at han er frivillig registrert og benytter arealene til utleie som fremgår av kopi av erklæringen fra sluttbrukeren.

Det forutsettes at det anses tilstrekkelig om fordelingsnøkler for fellesanskaffelser justeres én gang i året i forbindelse med nevnte oversikt over bruken av lokalene. Dette gjelder med mindre det skjer en omlegging av virksomheten som utløser plikt til å korrigere fordelingsnøkkelen umiddel-bart.

Dersom det oppstår brudd i et ledd, vil dette utløse negativ erklæring til det nærmeste leddet i utleiekjeden som så formidler dette videre.

Av bestemmelsens tredje ledd følger det at oppføringskostnader, ombygginger og påkostninger må spesifiseres i regnskapet i forhold til de ulike arealene. Dette kravet har sammenheng med plikten til å tilbakeføre inngående avgift ved bruksendringer, jf. merverdiavgiftsloven § 21 tredje ledd.

3) Det er gjort følgende endringer i forskriften:

§1 nytt tredje ledd lyder: Det må foreligge en ubrutt kjede av frivillig registrerte mellom utleier og den som bruker arealene i registrert virksomhet.

Ny § 6 lyder: Registrert utleier av bygg eller anlegg skal dokumentere hvordan bygget eller anlegget er disponert med målsatte tegninger eller lignende av bygget eller anlegget samt utleiekontrakter. Det må angis klart hvilke areal som skal leies ut til fradragsberettiget formål.

Ved utgangen av hvert år skal det foreligge en oversikt over bruken av lokalene gjennom året. Dersom utleien har skjedd gjennom flere ledd, skal det foreligge en oversikt fra nærmeste leietaker om dennes bruk av lokalene. Nærmeste leietaker skal også bekrefte at han er frivillig registrert for utleien.

Hvert bygg eller anlegg skal registeres slik at oppføringskostnadene kan spesifiseres for hver enkelt bruker. Det samme gjelder senere ombygginger, påkostninger mv. av arealer i bygget eller anlegget.

Gammel § 6 blir ny § 7.