Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno.

SKD-melding

Endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven

 • Avgitt 12.08.2004

Skattedirektoratets melding nr. 8/04, 12. august 2004.

Som en oppfølging av lovendringene vedtatt i forbindelse med RNB 2004, jf. SKD melding 7/04, er det fastsatt endringer i forskrift nr. 49, 69 og 90. I forskrift nr. 31 er kravet om at eventuell innsjekket bagasje skal være sjekket inn fra start ved avgiftsfri tilknytningstransport fjernet. Innføringen av en generell kompensasjonsordning for kommuner, fylkeskommuner mv., medførte også endringer i forskrift nr. 117 om frivillig registrering av utleier av bygg eller anlegg.

1  Innledning
Finansdepartementet fastsatte den 21. juni 2004 endringer i

 • forskrift 26. mai 1970 om avgiftsfri transport direkte til eller fra utlandet (nr. 31),
 • forskrift 25. oktober 1971 om avgrensning av uttrykket ”personkjøretøyer” (nr. 49),
 • forskrift 10. juni 1976 om avgiftsplikt for bilforhandlere som registrerer kjøretøyer på eget navn i motorvognregisteret (nr. 69) og
 • forskrift 24. januar 1989 om beregning av merverdiavgift på personkjøretøyer som er anskaffet eller uttatt til bruk i yrkesmessig utleievirksomhet eller persontransportvirksomhet (nr. 90).

Alle endringene trådte i kraft 1. juli 2004.

Finansdepartementet fastsatte 12. desember 2003 endringer i forskrift 6. juni 2001 om frivillig registrering av bygg eller anlegg til bruk i virksomhet som er registrert etter merverdiavgiftsloven (nr. 117). Endringene trådte i kraft 1. januar 2004. Endringene er ikke omtalt i tidligere meldinger og tas derfor med her.

2  Innsjekket bagasje
I forskrift nr. 31 var det et vilkår for avgiftsfritak  ved tilknytningstransport at eventuell innsjekket bagasje  var  sjekket  inn fra start, jf. forskriften § 1 tredje ledd tidligere bokstav e. Det viste seg imidlertid at vilkåret i mange tilfeller ikke var gjennomførbart av sikkerhetsmessige grunner. Bestemmelsen er derfor opphevet.


3  Varebil klasse 1
Ved lov 25. juni 2004 (nr. 42) ble merverdiavgiftsloven § 14 tredje ledd tredje punktum endret slik at også varebiler klasse 1 skal anses som personkjøretøyer etter merverdiavgiftsregelverket, jf. SKD melding 7/04, 25. juni 2004, pkt. 3.2. Lovendringen er fulgt opp med endring i forskrift nr. 49 som nå medregner ”(m)otorvogn registrert som varebil klasse 1” som personkjøretøy, jf. ny nr. 8 til forskriften § 1.

4  Presisering av fradragsretten
Ved lov 25. juni 2004 (nr. 42) ble merverdiavgiftsloven § 14 tredje ledd første punktum endret. Fradragsretten for personkjøretøyer gjelder kun i den utstrekning kjøretøyet blir brukt som utleiekjøretøy i yrkesmessig utleievirksomhet eller som middel til å transportere personer mot vederlag i persontransportvirksomhet.  Endringen i forskrift  nr. 69  og i forskrift nr. 90 er en oppfølging av denne lovendringen.

5  Frivillig registrering av utleier av bygg eller anlegg
For å likestille tilfeller hvor kommunen eier og hvor  kommunen  leier, er forskrift nr. 117 endret med virkning fra 1. januar 2004, jf. Finansdepartementets forskrift 12. desember 2003. Utleiere av fast eiendom som leier ut til kommunen kan registrere seg etter forskrift nr. 117. Adgangen til registrering omfatter etter forskriftsendringen også kommuner og fylkeskommuner og interkommunale og interfylkeskommunale sammenslutninger. Det er en forutsetning for registrering at  kommunen  enten  ville  hatt  fradragsrett  for inngående avgift eller ville hatt krav på kompensasjon for merverdiavgift dersom denne hadde eid bygget eller anegget.

Registrering etter forskrift nr. 117 innebærer at utleier får fradragsrett for merverdiavgift på sine anskaffelser. Merverdiavgiften blir dermed nøytralisert. Utleier skal legge utgående merverdiavgift på husleien, og denne blir kompensert. 

Forskrift nr. 117 gjelder ikke utleie til private kompensasjonsberettigede virksomheter.

Vedlegg

Endringene i forskriftene
I
Forskrift 26. mai 1970
om avgiftsfri transport direkte til eller fra utlandet (nr. 31) § 1 tredje ledd lyder nå:   Når det gjelder tilknytningstransport (transport av transitt- og transferpassasjerer) til eller fra utlandet, gjelder avgiftsfritaket bare hvis:a. det på forhånd er inngått avtale om gjennomgående transport, b. billett er utstedt fra første avreisested her i landet til endelig bestemmelsessted i utlandet, eller omvendt, c. påfølgende transport skjer med samme type transportmiddel, og d. påfølgende transport påbegynnes innen 24 timer og står i direkte forbindelse med den første.

Forskrift 25. oktober 1971 om avgrensning av uttrykket ”personkjøretøyer” (nr. 49) § 1 lyder nå:   Som personkjøretøy etter merverdiavgiftsloven § 14 tredje ledd anses:

 1. Personkjøretøy som ikke har motor til framdrift.
 2. Motorvogn registrert som moped, lett motorsykkel, tung motorsykkel eller beltemotorsykkel. Dersom slik motorvogn hovedsakelig er innrettet for transport av gods, anses den ikke som personkjøretøy.
 3. Motorvogn registrert som personbil, herunder bil som hovedsakelig er innrettet for transport av gods, har tillatt total-vekt mindre enn 3 500 kg og som bak førersetet er utstyrt med fast setearrangement eller fester, beslag, brønn mv. for slikt. Som personbil anses også a. Motorvogn som det er utstedt bevilling for som drosje, selskapsvogn eller hotellvogn. b. Motorvogn som er godkjent som ambulanse.
 4. Beltebil som er registrert for mer enn 2 personer inklusive fører.
 5. Motorvogn registrert som buss under 6 meter med inntil 17 seteplasser.
 6. Registrert campingtilhenger.
 7. Campingbiler.
 8. Motorvogn registrert som varebil klasse 1.

Forskrift 10. juni 1976 om avgiftsplikt for bilforhandlere som registrerer kjøretøyer på eget navn i motorvognregisteret (nr. 69) § 2 første ledd lyder nå:

Ved registrering av personkjøretøy i motorvognregisteret skal det ikke svares merverdiavgift når kjøretøyet tas ut til bruk som utleiekjøretøy i yrkesmessig utleievirksomhet eller som middel til å transportere personer mot vederlag i persontransportvirksomhet. Det skal heller ikke svares merverdiavgift dersom annet kjøretøy enn personkjøretøy tas ut som driftsmiddel i virksomheten.
Forskrift 24. januar 1989 om beregning av merverdiavgift på personkjøretøyer som er anskaffet eller uttatt til bruk i yrkesmessig utleievirksomhet eller persontransportvirksomhet (nr. 90) § 1 lyder nå:

Registrert næringsdrivende har rett til fradrag for merverdiavgift på anskaffelse av personkjøretøyer til bruk som utleiekjøretøy i yrkesmessig utleievirksomhet, herunder leasing, eller som middel til å transportere personer mot vederlag i persontransportvirksomhet. Det skal ikke beregnes merverdiavgift ved uttak av personkjøretøyer til bruk som utleiekjøretøy i yrkesmessig utleievirksomhet eller som middel til å transportere personer mot vederlag i persontransportvirksomhet. Med uttrykket ”personkjøretøy” i denne forskrift menes kjøretøy som faller inn under forskrift 25. oktober 1971 nr. 2 om avgrensing av uttrykket ”personkjøretøyer” (forskrift nr. 49).

§ 6 i forskriften er opphevet.

II

Forskrift 6. juni 2001 om frivillig registrering av bygg eller anlegg til bruk i virksomhet som er registrert etter merverdiavgiftsloven (nr. 117) § 1 lyder nå:
Den som leier ut bygg eller anlegg som brukes i virksomhet som er registrert etter merverdiavgiftsloven, kan etter søknad til fylkesskattekontoret registreres i merverdiavgiftsmanntallet etter bestemmelsene i kap. VII i merverdiavgiftsloven og på vilkår som nevnt i denne forskriften. Det samme gjelder den som leier ut bygg eller anlegg til: a. kommuner og fylkeskommuner med kommunal og fylkeskommunal virksomhet der øverste myndighet er kommunestyre, fylkesting eller annet styre eller råd i henhold til kommuneloven eller kommunal særlovgivning b. interkommunale og interfylkeskommunale sammenslutninger organisert etter kommuneloven eller etter kommunal særlovgivning. Registreringen omfatter arealer hvor brukeren ville hatt fradragsrett for inngående merverdiavgift eller ville hatt rett til kompensasjon for merverdiavgift etter lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift til kommuner, fylkeskommuner mv. dersom denne hadde eid bygget eller anlegget.
Det må foreligge en ubrutt kjede av frivillig registrerte mellom utleier og den som bruker arealene i registrert virksomhet.
***

Endringene under I trådte i kraft 1. juli 2004 og endringene under II trådte i kraft 1. januar 2004.

Lenker til forskriftene hos Lovdata

Forskrift 26. mai 1970 om avgiftsfri transport direkte til eller fra utlandet (nr. 31)


Forskrift 25. oktober 1971 om avgrensning av uttrykket ”personkjøretøyer” (nr. 49)


Forskrift 10. juni 1976 om avgiftsplikt for bilforhandlere som registrerer kjøretøyer på eget navn i motorvognregisteret (nr. 69)


Forskrift 24. januar 1989 om beregning av merverdiavgift på personkjøretøyer som er anskaffet eller uttatt til bruk i yrkesmessig utleievirksomhet eller persontransportvirksomhet (nr. 90)


Forskrift om frivillig registrering av utleier av bygg eller anlegg til bruk i virksomhet som er registrert etter merverdiavgiftsloven (Nr. 117)