Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

SKD-melding

Ny merverdiavgiftslov med forskrift

  • Avgitt 19.04.2010

SKD-melding nr. 5/10, 19.april 2010.

Lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) med senere endringer, jf. lov 11. desember 2009 nr. 129, trådte i kraft 1. januar 2010.

Forskrift 15. desember 2009 nr. 1540 til merverdiavgiftsloven (merverdiavgiftsforskriften) trådte i kraft samme dato.