Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

SKD-melding

Takseringsreglene for 2015

  • Publisert:
  • Avgitt 06.11.2015

SKD-melding nr. 6/15, 6. november 2015.

Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2015.

Fastsatt av Skattedirektoratet 6.11. 2015 med hjemmel i lov av 13. juni 1980 nr 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 7-1 og Finansdepartementets delegeringsvedtak av 22. januar 1982.

footer/desktop/standard