Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Bindende forhåndsuttalelse

Kjøp av tjenester fra utlandet (Merverdiavgiftsloven § 65a, jf. forskrift nr. 121)

  • Publisert:

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet, avgitt september 2002 (BFU 87/02)

Saksforholdet

Det utenlandske selskapet A er registrert i merverdiavgiftsmanntallet ved representant.

A omsetter tjenester som inngår i reisebyråvirksomhet til datterselskapet B, som er selskapets eneste kunde. Tjenestene gjelder blant annet rett til tilgang til internasjonale bookingssystemer. B omsetter de samme tjenestene videre til reisebyråer i Norge. Akershus fylkesskattekontor har iht. selskapets opplysninger lagt til grunn at tjenestene gjelder telekommunikasjon.

For at reisebyråene overfor sine kunder skal være i stand til å skrive ut billetter på grunnlag av telekommunikasjonstjenestene, må byråene benytte skrivere som er spesialtilpassede for dette formålet. Pga. spesialtilpassingen kan ikke skriverne benyttes til å skrive ut vanlige arkstørrelser, som for eksempel A4. Skriverne er As eiendom og leies ut til B, som igjen fremleier disse til byråene.

For fremtiden vurderer A å innrette virksomheten slik at den blir mer lik den strukturen selskapet har i andre land. Det innebærer blant annet at en vil skille mellom omsetning til hhv. store og små kunder. Overfor store reisebyråer vil A omsette telekommunikasjonstjenester direkte. I forhold til disse kundene vil A, ved hjelp av B som underleverandør, utføre tjenester som utgjør en mindre, men nødvendig bestanddel av de tjenestene som A skal levere. Tjenestene gjelder ”online helpdesk”, markedsføring, opplæring av As kunder i bruk av telekommunikasjonstjenestene, samt installasjon av ovennevnte skrivere. B vil utstede faktura for utføring av disse tjenestene til A, som på sin side vil fakturere reisebyråene fra utlandet.

Overfor mindre kunder vurderer selskapet å omsette tjenestene gjennom B, som skal opptre i eget navn, men for selskapets regning. I forhold til denne kundegruppen vil B få en rett fra rettighetshaver A til å omsette telekommunikasjonstjenestene. Etter det opplyste vil B i det øyeblikk B omsetter telekommunikasjonstjenestene, motta de samme tjenestene fra A, som i et kommisjonsforhold.

Som i dag, vil skriverne være As eiendom, og reisebyråene vil betale for å bruke disse til å skrive ut billetter.

Det anmodes om en forhåndsuttalelse om selskapet vil kunne la seg avregistrere i avgiftsmanntallet for avgiftspliktig virksomhet i Norge.

Skattedirektoratets vurdering

Omsetning av telekommunikasjonstjenester er avgiftspliktig ved innenlands omsetning, jf. merverdiavgiftsloven § 13 jf. § 2 annet ledd.

Ved kjøp av tjenester fra utlandet som kan fjernleveres skal næringsdrivende hjemmehørende i Norge selv beregne og betale merverdiavgift, jf. merverdiavgiftsloven § 65a og forskrift om merverdiavgift ved kjøp av tjenester fra utlandet § 1 (nr. 121). Med fjernlevering forstås tilfeller hvor utførelsen eller leveringen av tjenesten etter tjenestens art ikke eller vanskelig kan knyttes til et bestemt sted, jf. forskrift nr. 121 § 1 tredje ledd if. Når det gjelder hvilke tjenester som kan fjernleveres, har Finansdepartementet uttalt at alle tjenester som kan leveres elektronisk eksempelvis vil være omfattet av forskriften. Konsulenttjenester, advokattjenester, reklametjenester, opplysningstjenester av ulik art, Edb-tjenester og telekommunikasjonstjenester kan fjernleveres. Eksempler på tjenester som ikke omfattes er arbeid på vare og fast eiendom, utleie av varer, transporttjenester, frisørvirksomhet og serveringstjenester.

Telekommunikasjonstjenester som A vil omsette i eget navn direkte til norske kunder, skal iht. ovennevnte avgiftsberegnes og betales av mottakerne av tjenestene. Når A omsetter telekommunikasjonstjenester til B som B skal viderefakture i eget navn, men for As regning, må B anses som mottaker i relasjon til forskrift nr. 121 og beregne merverdiavgift.

Tjenester som gjelder ”online helpdesk”, markedsføring og installering av skrivere er avgiftspliktig ved innenlands omsetning i Norge, jf. merverdiavgiftsloven § 13, jf. § 2 annet ledd. Tjenester som gjelder opplæring er unntatt fra avgiftsplikt, jf. merverdiavgiftsloven § 5 b første ledd nr. 3. På grunnlag av de opplysningene som er gitt i anmodningen, fremstår opplæringstjenestene i dette tilfellet som nødvendige for at reisebyråene skal kunne nyttiggjøre seg telekommunikasjonstjenestene. Etter Skattedirektoratets oppfatning, må opplæringen anses som en omkostning for A ved levering av telekommunikasjonstjenestene. Når reisebyråene skal beregne merverdiavgiften, skal omkostningene til opplæring inngå i avgiftsgrunnlaget, jf. merverdiavgiftsloven § 18 annet ledd nr. 1.

Omsetning av tjenester som kan fjernleveres fra A til norske reisebyråer vil ikke utløse plikt til registrering ved representant i Norge. I stedet skal de norske kundene selv beregne og betale merverdiavgiften. Dette gjelder selv om tjenestene utføres ved hjelp av B som underleverandør. B er på sin side fritatt for å svare merverdiavgift ved fakturering av disse tjeneste til A, jf. merverdiavgiftsloven § 16 første ledd nr. 12, jf. forskrift vedrørende omsetning av varer og tjenester til bruk i utlandet mv. (nr. 24) § 8 første ledd annet punktum.

Installering av skrivere er en tjeneste som ikke kan fjernleveres. Hvis A installerer skrivere i Norge ved hjelp av B som underleverandør, så skal A registreres i merverdiavgiftsmanntallet ved representant.

Tjenester som gjelder utleie av skrivere vil ikke kunne fjernleveres, se ovenfor. Skattedirektoratet kan ikke se at angjeldende skrivere, til tross for at de er spesialtilpasset, avgiftsmessig kan vurderes annerledes enn andre skrivere. Etter vår oppfatning, kan ikke en skriver vurderes som en del av en telekommunikasjonstjeneste. I denne forbindelse viser vi til at Skattedirektoratet har uttalt at kundens betaling for bruk av dekoder som må kobles til hans fjernsynsapparat for at han skal kunne motta fjernsynssendinger via parabol og kabel, må anses som vederlag for leie av vare og ikke som en del av telekommunikasjonstjenesten (Skattedirektoratets meldinger Av nr. 4/1988).

Konklusjon

A vil ikke bli slettet i avgiftsmanntallet så lenge selskapet omsetter tjenester som gjelder utleie av skrivere samt installering av disse til norske kunder og omsetningen overstiger kr. 30 000 i løpet av en periode på 12 måneder.