Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Bindende forhåndsuttalelse

Spørsmål om brukshindring ved salg av bolig på grunn av omsorg for felles barn

  • Publisert:
  • Avgitt 04.10.2022
Saksnummer 7/2022

Saken gjaldt spørsmål om gevinst ved salg av bolig er skattefritt, herunder om flytting for å ta omsorg for felles barn skal anses som en brukshindring til innsenders bolig etter skatteloven § 9-3 annet ledd bokstav b.

Skattekontoret kom til at skatteloven § 9-3 annet ledd bokstav b kom til anvendelse, ved at flytting for å ta omsorg for felles barn anses som en brukshindring til boligen. Vilkåret til eier- og brukstid ved planlagt salg vil etter dette være oppfylt etter skatteloven § 9-3 annet ledd.

Brukshindring ved salg av bolig, skatteloven § 9-3 annet ledd

Saken gjaldt spørsmål om skattefritak ved salg av bolig på grunn av brukshindring som følge av opphold i utlandet for omsorg av barn. Skattekontoret la til grunn at skattyter oppfylte vilkårene om brukshindring. En eventuell gevinst ved realisasjon av boligen vil derfor være skattefri. Tilsvarende vil et eventuelt tap ikke være fradragsberettiget.

Innsenders fremstilling av faktum og jus

På bakgrunn av de opplysninger som er gitt i anmodningen, legges det til grunn at skattyter har eid 100 prosent av leiligheten Storgata 1 siden 2013. Han har vært registrert bosatt der siden 2010.

Skattyter opplyser at han i februar 2022 flyttet til utlandet. Han flyttet til bolig som han leier sammen med sin samboer og de ble i mars 2022 foreldre. Han opplyser at han tok permisjon fra sitt arbeid og flyttet til utlandet for å ha den daglige omsorgen for barnet. Leiligheten er i nærheten av der hans samboer har sin arbeidsgiver og sitt arbeidssted. Samboeren har arbeidet fra hjemmekontor fra ulike steder gjennom korona-pandemien. Siden oktober 2021 har hun bodd på stedet de ble samboere.

Skattyter planlegger å selge leiligheten i Norge i juni 2023. Han ønsker en bindende forhåndsuttalelse på om det ved vurdering av skatteplikt ved salg av leiligheten vil være en brukshindring for det tidsrommet han har oppholdt seg i utlandet. Han viser i den forbindelsen til BFU 31/05 og gjengir fra den:

«Skattedirektoratet har tidligere godtatt som brukshindring at en far flytter til samboers arbeidssted for å ha den daglige omsorgen for eget barn. Det har også i praksis blitt godkjent at brukshindring som først oppstår etter fraflytting fra egen bolig kan medregnes som botid ved ikke-bruk, jf. Lignings-ABC 2004 side 224 pkt. 9.3.2.»

Skattekontorets vurderinger

Skattekontoret skal i det følgende ta stilling til om flytting for å ha omsorg for felles barn anses som en brukshindring for innsender og om han dermed kan selge sin leilighet, Storgata 1 uten at skatteplikt utløses, jf. skatteloven § 9-3 annet ledd.

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at vi ikke tar stilling til eventuelle andre skattespørsmål eller problemstillinger som måtte oppstå ved den skisserte transaksjonen ut over det spørsmål som er drøftet i det følgende. Skattekontoret forutsetter at premissene og faktum beskrevet er fullstendige for de spørsmål som drøftes.

Skattekontoret skal bemerke at gevinst ved realisasjon av formuesobjekter utenfor virksomhet i utgangspunktet er skattepliktig etter skatteloven § 5-1 annet ledd. Tilsvarende er tap fradragsberettiget etter skatteloven § 6-2 første ledd.

Ved realisasjon av formuesobjekt gjelder imidlertid særregler i skatteloven kapittel 9, herunder begrensning av skatteplikten etter § 5-1 annet ledd. Den sentrale bestemmelse for løsningen av spørsmålet i denne saken er skatteloven § 9-3 annet ledd som lyder:

«Gevinst ved realisasjon av boligeiendom, herunder våningshus på gårdsbruk, selveierleilighet, andelsleilighet, aksjeleilighet og obligasjon med tilhørende borett, er unntatt fra skatteplikt når følgende betingelser er oppfylt:

a. eieren har eid eiendommen (andelen mv.) i mer enn ett år når realisasjonen finner sted eller avtales [...], og

b. eieren har brukt hele eiendommen som egen bolig i minst ett av de to siste årene før realisasjonen. Når eieren på grunn av sitt arbeid eller av helsemessige eller lignende grunner er forhindret fra å bruke boligen, skal den tid slik brukshindring foreligger, regnes med som botid hvis eieren på ervervstidspunktet ikke kjente eller burde ha kjent til brukshindringen [...]»

Skattyter har eid 100 prosent av leiligheten i Storgata 1 siden 2013, og vilkåret til eiertid er dermed klart oppfylt.

Avgjørende for spørsmålet om en gevinst ved salget av leiligheten er skattepliktig, vil være om vilkårene om brukstid i bestemmelsens bokstav b er oppfylt.

Det følger av lovens ordlyd at kravet til brukstid innebærer bruk som egen bolig i minst ett av de to siste årene før realisasjonen. Etter bestemmelsens annet punktum kan det i visse tilfeller opparbeides brukstid også hvor faktisk bruk har vært hindret på grunn av arbeid, helsemessige eller lignende grunner. Bestemmelsen gjelder når den skattepliktige har brukt boligen som fast bolig og må fraflytte den eller når vedkommende godtgjør å ha planlagt å bruke boligen som fast bolig men er forhindret fra å tilflytte den, se Skatte-ABC 2022 "Bolig – realisasjon" pkt. 4.4.1.

Skattepliktige opplyser at han flyttet til utlandet i februar 2022. Ved et salg i juni 2023 vil han dermed ikke ha brukt leiligheten som egen fast bolig i minst ett av de siste to år. Vilkåret til brukstid vil dermed i utgangspunktet ikke være oppfylt.

Det er en forutsetning for at ikke-bruk skal regnes som brukstid at skattepliktig verken kjente, eller burde ha kjent til brukshindringen ved ervervet av eiendommen.

To vilkår må derfor være oppfylt for at tid med ikke-bruk skal godskrives som brukstid. Det må for det første foreligge en kvalifisert brukshindring. For det andre må skattyter ved ervervet av eiendommen ikke ha hatt kjennskap til, eller burde ha hatt kjennskap til denne brukshindringen.

Skattekontoret legger til grunn at skattyter ikke kjente til at han skulle etablere et samboerforhold med felles barn i 2022 når han kjøpte leiligheten i 2013. Spørsmålet i denne saken blir da om det at skattyter flytter sammen med sitt barn og barnets mor i utlandet, er en kvalifisert brukshindring etter skatteloven § 9-3 annet ledd.

Ordlyden i skatteloven § 9-3 annet ledd bokstav b åpner for at bestemmelsens anvendelsesområde utvikles gjennom praksis. Ved uttrykket «lignende grunner» åpnes for brukshindring også ved andre tilfeller enn ved sykdom og arbeid. Ved vurdering av «lignende grunner» er det naturlig å legge vekt på de hensyn som går frem av lovforarbeidene.

Ifølge lovens forarbeider jf. Ot.prp. nr. 4 (1986-87) side 26 er det bare ved kvalifiserte omstendigheter at bestemmelsen kommer til anvendelse. Det refereres:

«Det er bare ved de kvalifiserte brukshindringer denne bestemmelsen kommer til anvendelse. Når arbeidssituasjonen, som skattyteren ofte selv er herre over, er tatt med, skyldes dette at en ikke ønsker å begrense mobiliteten på arbeidsmarkedet. For øvrig bør det kreves kvalifiserte omstendigheter som skattyteren ikke har rådighet over.»

Lovforarbeidene må forstås slik at det må foreligge omstendigheter som medfører at skattyter må flytte fra sin bolig på grunn av forhold som skattyter ikke har rådighet over.

Skattekontoret legger til grunn det fremlagt faktum at skattyter først flyttet til barnets mors bolig, og de ble så foreldre med felles foreldreansvar. Han flyttet for å ta omsorg for barnet.

Skattyter henviser til bindende forhåndsuttalelse (BFU) 31/05 som gjaldt en skattyter som eide bolig der hun hadde felles hjem med sin samboer. Hennes samboer fikk arbeid annet sted og hun flyttet etter. De fikk så et barn sammen. Skattedirektoratet la vekt på Ot.prp. nr. 4 (1986-87) på side 26, der det framgår at det var lovgivers ønske å ikke begrense mobilitet på arbeidsmarkedet. Videre at det ville være naturlig fortolkning ut fra den tids samlivsmønster, å hensynta at et barn bør ha mulighet til å få daglig felles omsorg fra både mor og far. Skattedirektoratet konkluderte i BFU 31/05 med at felles daglig omsorg for barnet skulle anses som en brukshindring fra det tidspunktet barnet ble født. Dette går også fram av pkt. 4.4.2 i emne «Bolig-realisasjon» i Skatte-ABC 2022.

I BFU 31/05 hadde samboerne etablert et samboerforhold før den ene måtte flytte på grunn av arbeid, mens det i denne saken så etableres samboerforholdet i forbindelse med at de får et felles barn. Imidlertid er brukshindringen den samme, nemlig omsorgen for felles barn.

Skattekontoret finner etter dette at det å måtte fraflytte sin bolig for å ta omsorg for eget barn, er en urådighetssituasjon som kan anses som kvalifisert brukshindring etter skatteloven § 9-3 andre ledd bokstav b.

Skattyter godskrives brukstid ved ikke-bruk fra det tidspunkt barnet ble født i mars 2022. Det kan derfor legges til grunn at vilkåret om brukstid som egen bolig i minst ett år i løpet de siste to årene er oppfylt ved et salg i juni 2023, jf. skatteloven § 9-3 annet ledd bokstav b. Salget vil dermed være unntatt fra skatteplikt.

Konklusjon

Flytting for å ha omsorg for felles barn anses som en brukshindring. Skattyter kan derfor selge sin leilighet i Storgata 1 i Lillevik uten at skatteplikt utløses, jf. skatteloven § 9-3 annet ledd. Tilsvarende vil et eventuelt tap ikke være fradragsberettiget, jf. skatteloven § 9-4.