Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Bindende forhåndsuttalelse

Spørsmål om tidspunkt for avgiftsberegning (merverdiavgiftsloven § 32)

  • Publisert:

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet, avgitt februar 2004 (BFU 40/04)

En kornprodusent vurderer å ta imot tilbud fra en kornsilo/mølle om oppbevaring av produsentens korn fra innhøsting og frem til han selger det til møllen. Det ble reist spørsmål om omsetningen av kornet måtte anses å finne sted allerede ved innlevering av kornet. Skattedirektoratet uttalte at avgiftsberegningen i dette tilfellet skulle skje når oppbevaringsavtalen ble brakt til ende, og omsetningen fant sted.

Innsenders fremstilling av faktum og jus

På bakgrunn av de opplysningene som er gitt i anmodningen, legger Skattedirektoratet til grunn at Kornprodusenten er andelseier og leverandør av korn til Kornsiloen.

Tradisjonelt har mange kornprodusenter lagret korn på egen korntørker fra innhøsting til etter årsskiftet, blant annet fordi kornprisen normalt vil være høyere på nyåret. Etterhvert er mange av gårdsanleggene blitt nedslitte og lite egnet for lagring av korn, samtidig som kornsiloer har ledig kapasitet.

For å bedre tilbudet og servicen til kornprodusentene, vurderer Kornsiloen å tilby kornprodusenter leielagring av korn fom høsten 2004. Følgende er opplyst om tilbudet:

  • Det inngås skriftlig avtale om lagring av korn på siloen. I avtalen fastsettes  en pris for leie av lagerplass. 
  • Kornet leveres direkte fra jordet, og etter tørking blir det overført til separate siloceller for leielagring. Det vil bli foretatt en normal kvalitetsanalyse av kornet for å dokumentere eventuelle tillegg og trekk i det endelige oppgjøret. Kornet oppbevares sammen med leielagret korn fra andre produsenter, men atskilt fra Kornsiloens egen beholdning.
  • Kornprodusenten bestemmer tidspunktet for salg av kornet til Kornsiloen. Oppgjøret skjer på grunnlag av de analysene som ble foretatt ved innleveringen og til priser som gjelder på salgstidspunktet. Salget kan skje inneværende år eller etter årsskiftet. I oppgjøret fratrekkes den avtalte lagerleien.
  • I forbindelse med årsoppgjør og selvangivelse må Kornprodusenten oppgi verdien av det leielagrede kvantum på sin selvangivelse.
  • Kornsiloen holder til enhver tid regnskap og dokumentasjon over lagerleieavtalene, korneiere og lagrede kvanta.

Kornprodusenten ønsker en bindende forhåndsuttalelse om merverdiavgiftsberegningen skal skje på det tidspunkt kornet innleveres, eller når lagringsavtalen avsluttes og salget skjer, for eksempel etter nyttår.

Kornprodusenten mener at avgiftsberegningen skal skje idet lagringsavtalen avsluttes og salget til Kornsiloen finner sted.

Skattedirektoratets vurdering

Slik vi ser det, er temaet i saken om kornet må anses omsatt til Kornsiloen når det leveres fra jordet. På bakgrunn av at partene synes å forutsette at kornet skal selges til Kornsiloen, samt at Kornsiloen avregner sitt leievederlag i salgssummen i stedet for å fakturere løpende leie, kan det være grunn til å spørre om avtalen om leielagring har noen realitet.

Etter vår oppfatning, fremstår det som fornuftig at Kornsiloen utnytter ledig kapasitet gjennom å tilby oppbevaring av kornet frem til avtale om kjøp inngås. Den oppgjørsmåten som skisseres, synes praktisk. Det avgjørende for spørsmålet om når salget skjer, må være at valg av tidspunkt er opp til den enkelte Kornprodusent og at kornet oppbevares adskilt fra Kornsiloens egen beholdning frem til dette tidspunktet. Kornprodusenten betaler dessuten vederlag i den perioden kornet oppbevares. Kornprodusenten er for øvrig ikke kontraktsrettslig avskåret fra å selge kornet til en annen kjøper.

I henhold til det vi har sagt ovenfor, omsetter Kornsiloen avgiftspliktige oppbevaringstjenester frem til det inngås avtale om salg av kornet. Vi nevner for ordens skyld at Kornsiloen fortløpende skal innberette avgift av omsetningen, uavhengig av når oppgjør mottas fra Kornprodusenten, jf. merverdiavgiftsloven § 32 første ledd.

Konklusjon

Kornprodusenten skal ta med omsetningen av kornet på omsetningsoppgaven i den terminen oppbevaringsavtalen avsluttes og omsetningen finner sted, jf. merverdiavgiftsloven § 32.