Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Prinsipputtalelse

Dispensasjon fra kravet til å gjengi elektroniske opplysninger i standardisert form (SAF-T regnskap)

  • Publisert:

Fra 1. januar 2020 skal bokføringspliktige som skal ha bokførte opplysninger elektronisk tilgjengelig etter bokføringsloven § 13b, kunne gjengi bokførte opplysninger i standardisert form, jf. bokføringsforskriften § 7-8 første ledd. Kravet gjelder også for andre bokføringspliktige som har bokførte opplysninger elektronisk tilgjengelig. Skattedirektoratet har den 23. mars 2017 fastsatt Standard for innhold og format ved gjengivelse av elektronisk bokførte opplysninger. Bokføringsforskriften § 7-8 ble tilføyd ved forskrift 22 desember 2017 nr. 2387, med virkning for bokføringsperiode som begynner 1. januar 2020 eller senere.

I § 7-8 tredje ledd er det hjemmel for å gjøre unntak fra kravet til SAF-T regnskap, herunder gi utsettelse med å oppfylle kravet. Det fremgår av ordlyden at dispensasjonsadgangen begrenset til særlige tilfeller. Dette, samt at det ble gitt en "overgangsperiode" på to år fra forskriftens krav til SAF-T regnskap ble vedtatt til ikrafttredelse av bestemmelsen, tilsier en restriktiv dispensasjonspraksis.

Ved behandlingen av søknader om tidsbegrensede dispensasjoner fra kravet til SAF-T regnskap, legger Skatteetaten vekt på forhold som ligger utenfor den bokføringspliktiges kontroll. Et eksempel kan være der den bokføringspliktige har inngått kontrakt med systemleverandør i god tid før 1. januar 2020 om levering av SAF-T regnskap funksjonalitet innen årsskiftet, men hvor leverandøren likevel ikke klarer å levere til avtalt tid. Den bokføringspliktige må da enten bytte leverandør, eller vente på at leverandøren leverer SAF-T funksjonaliteten. Begge alternativene kan medføre at den bokføringspliktige ikke er i stand til å oppfylle sine plikter innen 1. januar 2020, og må søke om en tidsbegrenset dispensasjon. Forsinkelser mellom systemleverandører og den bokføringspliktige er et privatrettslige forhold som normalt ikke vektlegges ved behandling av søknader om dispensasjon. Det er derfor viktig å opplyse om i en søknad om når arbeidet ble igangsatt, og til hvilken dato ferdigstillelse av arbeidet var planlagt. Tidsbegrensede dispensasjoner er blitt innvilget der hvor det er avtalt levering i god tid før 1. januar 2020, men hvor leverandøren har blitt forsinket på grunn av uforutsette hendelser. Tidsbegrensede dispensasjoner for så lang periode som et helt år innvilges kun i helt spesielle tilfeller. Søknader for lengre perioder enn ett år har blitt avslått. Søknader basert på fremtidige mulige eller uavklarte hendelser er også blitt avslått. Det vektlegges kun konkrete foreliggende og faktiske forhold som kan dokumenteres.

Søknader om permanent dispensasjon fordi systemet som benyttes er så gammelt at det ikke kan etableres en SAF-T eksportfunksjon, eller at det er kostbart å etablere en SAF-T eksportfunksjon, gir ikke grunnlag for dispensasjon.

Dersom det i 2019 er fattet beslutning om at virksomheten skal avvikles i 2020, kan dette være et moment som taler for at det kan innvilges dispensasjon. Skattedirektoratet er kjent med at det finnes eksterne tilbydere på det norske markedet som konverterer SAF-T regnskap filer fra de fleste kjente formater inkludert bildefiler. Det er da mulig å fremskaffe bokførte opplysninger på SAF-T format, selv om regnskapssystemet ikke støtter en slik eksportfunksjon. Dette vil være et moment i vurderingen av om dispensasjon skal innvilges.

En søknad om dispensasjon bør inneholde følgende opplysninger:

Tidsbegrenset dispensasjon

  • En begrunnelse for søknaden, herunder opplysninger om når arbeidet startet og var planlagt ferdigstilt, og hvilke hendelser/årsaker som er oppstått underveis
  • Ny og oppdatert arbeidsplan med tidslinje for når arbeidet planlegges ferdigstilt

Permanent dispensasjon

  • En begrunnelse for søknaden, herunder opplysninger om hvorfor kravet til SAF-T regnskap ikke kan oppfylles

 

Søknaden sendes til Skattekontoret.