Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Prinsipputtalelse

Foreldelse av kompensasjonskrav - endring av retningslinjer

  • Publisert:

Vi viser til Skattedirektoratets fellesskriv av 7. juni 2010 som blant annet omhandler foreldelse av kompensasjonskrav.

I siste avsnitt under punktet Foreldelse i fellesskrivet er det lagt til grunn at prinsippet i foreldelsesloven § 22 nr. 1 fjerde punktum kommer til anvendelse på kompensasjonskrav med den følge at et kompensasjonskrav, selv om det opprinnelig er innsendt innenfor fristen i kompensasjonsloven § 10, vil kunne bli foreldet ett år etter avslag på skattekontoret eller etter klageinstansens avgjørelse dersom saken ikke er innbrakt for domstolen i mellomtiden.

Finansdepartementet legger nå til grunn at foreldelsesloven § 22 ikke kommer til anvendelse i disse sakene om kompensasjon. Dette medfører at dersom et  kompensasjonskrav først er innsendt innenfor fristen i kompensasjonsloven § 10, skal avgiftsmyndighetene inntil videre ikke påberope seg foreldelse.

Disse nye retningslinjene har tilbakevirkende kraft. Skattekontorene må derfor omgjøre eventuelle vedtak som er truffet med henvisning til prinsippet i foreldelsesloven § 22.