Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Prinsipputtalelse

Kompensasjon av merverdiavgift

  • Publisert:
  • Avgitt 14.05.2013

Kompensasjon av merverdiavgift - omklassifisering av riksvegnett – Skattedirektoratets fellesskriv 14.5.2013.

Staten kan ikke overføre en justeringsrett til fylkeskommunene for merverdiavgift som staten har pådratt seg før overføringen av vegnettet.

Skattedirektoratet forela for Finansdepartementet spørsmål om merverdiavgiftsregelverket åpner for at fylkeskommunen kan kreve kompensasjon av merverdiavgift for arbeid utført av staten på riksvegnett forut for overføring av vegnettet fra staten til fylkeskommunene gjennom forvaltningsreformen i 2009. Problemstillingen er omtalt i Merverdiavgiftshåndboken 9. utgave 2013 side 986.

Finansdepartementet har sluttet seg til Skattedirektoratets uttalelse i brev av 11. oktober 2011, hvor det ble lagt til grunn at staten ikke kan overføre en justeringsrett til fylkeskommunene for merverdiavgift som staten har pådratt seg før overføringen av vegnettet.

Finansdepartementet gjør oppmerksom på at dersom det er utbetalt kompensasjon til fylkeskommuner i strid med rettsforståelsen som nevnt over, skal det uriktige utbetalte beløp tilbakebetales.