Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Prinsipputtalelse

Kompensasjon av merverdiavgift

  • Publisert:
  • Avgitt 21.09.2016

Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c- opplæringskontor - opplæringsloven § 4A-3 annet ledd, rett for voksne til å fullføre videregående opplæring – Skattedirektoratets fellesskriv til skattekontorene av 21. september 2016. 

I Skattedirektoratets fellesskriv til skattekontorene av 21. september 2016 uttales det:

"Et opplæringskontor har rett til kompensasjon for videregående opplæring som den enkelte har et rettskrav på å motta fra fylkeskommunen.

Skattedirektoratet har i Merverdiavgiftshåndboken 2016 side 1008 gitt uttrykk for at et opplæringskontor ikke vil ha rett til kompensasjon for opplæring av voksne som ikke har rett til opplæring, men likevel er gitt en gjennomføringsrett, jf. opplæringsloven § 4A-3 andre ledd. Skattedirektoratet finner at det ikke er grunnlag for å opprettholde synspunktet.

Det følger av oppll. § 4A-3 annet ledd at voksne som er tatt inn til videregående opplæring er gitt en selvstendig rett til å fullføre opplæringsløpet. Dette gjelder etter bestemmelsen også for voksne som ikke har rett til videregående opplæring. Når den sistnevnte gruppen av voksne først er tatt inn til ny videregående opplæring vil disse, på lik linje med voksne som ikke tidligere har tatt ut sin rett, etter loven ha rett til videregående kurs som bygger på grunnkurset samt rett til tilbud som kan føre frem til avsluttet kompetanse, jf. St.meld. nr. 32 (1998-1999 videregående opplæring pkt. 4.1.6). Fylkeskommunens plikt til å yte opplæring i hele opplæringsperioden motsvares altså av et lovmessig rettskrav på opplæring i hele opplæringsløpet.

Merverdiavgiftshåndboken vil bli korrigert på dette punkt i neste utgave.

Den delen av et opplæringskontors virksomhet som består i opplæring av voksne som ikke får dekket sitt undervisningstilbud av fylkeskommunen, men eksempelvis fra NAV (folketrygden) eller arbeidsgiver, vil fortsatt ikke være kompensasjonsberettiget. Det er kun lovpålagt undervisning for fylkeskommmunen som gir et opplæringskontor rett til kompensasjon. Et godkjent opplæringskontor må derfor i sitt regnskap ha fylkeskommunens godkjenning av lærekontraktene/opplæringskontraktene for hver enkelt elev som det kreves kompensasjonsrett for, og som viser hva den er godkjent til å utføre av videregående opplæring på vegne av fylkeskommunen, jf. oppll. § 4-5. Det er på grunnlag av denne dokumentasjon at virksomheten mottar penger fra fylkeskommunen for lovpålagt opplæring."