Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Prinsipputtalelse

Merverdiavgift ved drift av asylmottak

  • Publisert:

Drift av asylmottak er en tjeneste som er unntatt fra merverdiavgiftsplikt.

I fellesskriv 8.6.11 til skattekontorene uttaler Skattedirektoratet:

Vi viser til vårt brev av 15. april 2011 til Skatt Midt-Norge hvor det med bakgrunn i tidligere forståelse og praktisering av unntaket for sosiale tjenester legges til grunn at drift av asylmottak er en merverdiavgiftspliktig tjeneste.

Finansdepartementet har i brev av 31. mai 2011 lagt til grunn at drift av asylmottak er en tjeneste som er omfattet av unntaket for sosiale tjenester i merverdiavgiftsloven § 3-4. Drift av asylmottak anses følgelig som en tjeneste som er unntatt fra merverdiavgiftsplikt."

Fra Finansdepartementets brev hitsettes:

”I brevet til Skatt Midt-Norge 15. april 2011 har Skattedirektoratet vist til at det følger av teori og praksis at merverdiavgiftsunntaket for sosiale tjenester er begrenset til de tjenester som en kommune yter på sosialt grunnlag basert på lov eller kommunale tildelingsvedtak, samt visse tjenester i tilknytning til barn og ungdom (pass av barn, tjenester som ytes i barne- og ungdomsinstitusjoner, fritidsklubber og lignende samt mekling etter barneloven og ekteskapsloven). I den sammenheng har Skattedirektoratet vist til Finansdepartementets brev 25. november 2008 hvor departementet uttalte:

”I denne saken blir tjenestene tilbudt av et statlig organ og ikke av en kommune. På bakgrunn av teori og forvalningspraksis, som konsekvent knytter unntaket opp mot kommunens sosialtjeneste, jf. blant annet at det normalt må foreligge et tildelingsvedtak i kommunene, legger departementet til grunn at de aktuelle tjenestene ikke er omfattet av unntaket for sosiale tjenester.”

Ettersom det er staten, og ikke kommunene, som har ansvar for driften av asylmottak, antar Skattedirektoratet at drift av asylmottak ikke er omfattet av unntaket for sosiale tjenester i merverdiavgiftsloven § 3-4.

Finansdepartementet viser til at ordlyden i merverdiavgiftsloven § 3-4 ikke er begrenset til de sosiale tjenester som er omfattet av sosialtjenesteloven. Bestemmelsen gir heller ikke noen uttømmende oppregning av hvilke tjenester som skal omfattes av unntaket. I den forbindelse vises til at det i forarbeidene er forutsatt at det er tale om et generelt unntak for sosiale tjenester og det er uttalt at det er et viktig prinsipp i merverdiavgiftssystemet at like ytelser skal underlegges  den samme avgiftsmessige behandling, Ot.prp. nr. 2 (2000–2001) side 113.

Utgangspunktet for den rettslige vurderingen er derfor at det må foretasen konkret vurdering av hvilke tjenester som tilbys. I denne konkrete saken har departementet kommet til at man står overfor en type tjenester som naturlig faller innenfor unntaksbestemmelsens anvendelsesområde. På bakgrunn av bestemmelsens ordlyd og ovennevnte uttalelser i forarbeidene, mener derfor departementet at unntaket for sosiale tjenester i merverdiavgiftsloven § 3-4 må komme til anvendelse på denne type tjenester som tilbys av staten.”

Vi ber etter dette skattekontorene se bort fra vårt brev av 15. april 2011 og legge til grunn at drift av asylmottak er en tjeneste som er unntatt fra merverdiavgiftsplikt.