Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Prinsipputtalelse

Merverdiavgiftskompensasjons-loven - Forståelsen av lovens konkurransebegrensningsregel

  • Publisert:
  • Avgitt 27.06.2016

Finansdepartementets fortolkningsuttalelse av 27. juni 2016 er generell, men kan få betydning for rettsanvendelsen i Skatteetatens pågående behandling av sakene om kultur- og konserthus.

Finansdepartementets fortolkningsuttalelse av 27. juni 2016

Uttalelsen gjelder forståelsen av lovens konkurransebegrensningsregel som sier at det ikke gis kompensasjon når kommunen driver økonomisk aktivitet og denne aktiviteten kan være i konkurranse med private virksomheter. Formålet med begrensningen er å motvirke at kommunene gjennom merverdiavgiftskompensasjon gis bedre konkurransevilkår enn private virksomheter.  

Europakommisjonen publiserte 19. mai 2016 en veileder om statsstøtte som etter Finansdepartementets oppfatning endrer hva som anses som økonomisk aktivitet på kulturområdet. De nye retningslinjene kan i flere tilfeller medføre at aktiviteter som tidligere har blitt karakterisert som økonomiske nå vil anses som ikke-økonomiske og dermed kan få merverdiavgiftskompensasjon. Departementet antar likevel at kulturhus fortsatt vil kunne ha aktiviteter som må anses økonomiske, for eksempel større populærkonserter som tilbys i et marked. 

Les departementets uttalelse.