Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Prinsipputtalelse

Merverdiavgiftsloven § 2-3, jf. kompensasjonsloven § 4 annet ledd - NAV-kontor

  • Publisert:

Vi viser til Skatt sørs brev av 23. desember 2009.

Brevet gjelder spørsmål om omfanget av en utleiers frivillige registrering etter merverdiavgiftsloven § 2-3 hvor leietaker er en kommune og de utleide lokaler brukes både av kommunen som leietaker og av arbeids- og velferdsetaten etter avtale med kommunen i samsvar med NAV-loven (lov 16. juni 2006 nr. 20) §§ 13 og 14.
Spørsmål vedrørende NAV-kontor og frivillig registrering i Merverdiavgiftsregisteret er tidligere behandlet av Finansdepartementet i brev av 11. februar 2008 til Arbeids- og inkluderingsdepartementet samt i Skattedirektoratets brev av 9. januar 2008 til Finansdepartementet.
Arbeids- og velferdsetaten og kommunene skal ifølge NAV-loven § 13 ha felles lokale kontorer som dekker alle kommuner. Dette har medført at etaten inngår avtale med hver enkelt av landets kommuner om etablering av et felles lokalt kontor. Kontoret skal ivareta oppgaver for etaten og kommunenes oppgaver etter lov 18. desember 2009 nr. 131 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.
Selv om et NAV-kontor utad i forhold til publikum fremstår som en enhet, består kontoret formelt av en kommunal og en statlig del. Kontoret er dermed ikke én juridisk enhet. Dette innebærer at enten kommunen eller arbeids- og velferdsetaten må stå som formell leietaker til kontorets lokaler. Utgifter til husleie fordeles mellom kommune og etat i henhold til en avtalt brøk for det enkelte lokale NAV-kontor (driftsavtale).
Vedrørende opprettelse og organisering av de enkelte NAV-kontor fremgår følgende av NAV-loven § 14 første og annet ledd:
”Kontoret skal opprettes ved avtale mellom Arbeids- og velferdsetaten og kommunen. Avtalen skal inneholde bestemmelser om lokalisering og utforming, organisering og drift av kontoret, hvilke kommunale tjenester som skal inngå i kontoret, og hvordan kontoret skal samhandle med representanter for kontorets brukere og kommunens øvrige tjenestetilbud. Avtalen kan inneholde bestemmelser om å utføre oppgaver på hverandres myndighetsområder. Departementet kan gi forskrift om rammene for slike bestemmelser, herunder om at en kommunalt ansatt leder skal ha rett til å utøve samme myndighet som en statlig leder ville hatt i saker om ansettelse, oppsigelse, suspensjon, avskjed og ileggelse av ordensstraff.”

Skattedirektoratet skal bemerke:

Utleie av fast eiendom er unntatt fra merverdiavgiftsloven, jf. merverdiavgiftsloven § 3-11 første ledd. I henhold til merverdiavgiftsloven § 2-3 kan imidlertid næringsvirksomhet og offentlig virksomhet som leier ut bygg eller anlegg, frivillig registreres i Merverdiavgiftsregisteret dersom bygget eller anlegget brukes av offentlig virksomhet der øverste myndighet er kommunestyre. Den frivillige registreringen omfatter ifølge merverdiavgiftsforskriften § 2-3-1 de utleide arealer hvor brukeren ville hatt rett til kompensasjon for merverdiavgift etter kompensasjonsloven dersom brukeren hadde eid bygget eller anlegget.
Kompensasjon ytes bare i den utstrekning anskaffelsene skjer til bruk i den kompensasjonsberettigede virksomheten, jf. kompensasjonsloven § 4 første ledd. Det fremgår av kompensasjonsloven § 4 annet ledd nr. 3 at det ikke ytes kompensasjon for anskaffelser til bygg, anlegg eller annen fast eiendom for salg eller utleie.
Skattedirektoratet antar at en opprettelse av felles lokalt kontor ved avtale mellom en kommune og arbeids- og velferdsetaten i samsvar med NAV-loven §§ 13 og 14, ikke kan anses for også å etablere et leieforhold mellom kommunen og etaten. Kommunen driver etter vår oppfatning i slike tilfeller ikke utleie av fast eiendom.
Areal i et NAV-kontor som enten benyttes eksklusivt av kommunen eller av kommunen sammen med arbeids- og velferdsetaten, vil være omfattet av utleierens frivillige registrering når leietaker er en kommune. Areal som eksklusivt brukes av arbeids- og velferdsetaten, vil derimot ikke være omfattet av den frivillige registreringen. Husleien for disse arealene må utleier fakturere kommunen uten avgift. Hvorvidt det er areal som eksklusivt brukes av arbeids- og velferdsetaten, vil bero på en vurdering av konkrete tilfeller. I vurderingen må det blant annet tas hensyn til avtalen mellom den enkelte kommune og etaten etter NAV-loven § 14 vedrørende etablering av det enkelte kontor.
En kommune vil som leietaker ha rett til kompensasjon for merverdiavgift i den utstrekning lokalene brukes i kommunens kompensasjonsberettigede virksomhet, jf. kompensasjonsloven § 4 første ledd. Hvor arealene brukes både av kommunen og arbeids- og velferdsetaten, er det naturlig å legge den avtalte brøken for kostnadsdeling til grunn dersom denne på en rimelig måte gjenspeiler den faktiske bruken av arealene. Leie av lokalene anses som en anskaffelse til bruk i kommunens kompensasjonsberettiget virksomhet bare i den utstrekning kostnadene er en utgift for kommunen, jf. kompensasjonsloven § 4, jf. kompensasjonsforskriften § 8.