Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno.

Prinsipputtalelse

Private internatskoler - kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c -Skattedirektoratets brev av 25. november 2015

  • Publisert:
  • Avgitt 25.11.2015

Skattedirektoratet har foretatt en nærmere vurdering av retten til kompensasjon for internatdelen hos private internatskoler.

Etter kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c omfattes av kompensasjonsordningen private eller ideelle virksomheter som produserer helse- og omsorgstjenester eller undervisningstjenester som kommunen eller fylkeskommunen er pålagt å utføre ved lov.

Med pålagt å utføre ved lov menes rettskrav, og på undervisningssektoren betyr det da undervisningstjenester den enkelte har rettskrav på å motta, jf Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) punkt 20.8 side 149 og punkt 20.10 side 154. Retten til henholdsvis grunnskoleopplæring og videregående opplæring følger av opplæringsloven §§ 2-1 og 3-1.

Etter friskolelova § 3-2 benytter også elevene i de grunnskolene eller videregående skolene som er godkjent etter friskolelova retten sin etter henholdsvis opplæringsloven §§ 2-1 og 3-1 (bestemmelsen i § 3-2 angir bare plikten til grunnskoleopplæring, men det innebærer også retten til grunnskoleopplæring).

Også grunnskoler og videregående skoler som er godkjent etter friskolelova, vil altså anses å utføre lovpålagte undervisningstjenester som derved faller inn under kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c. Men i og med at det som ytes skal være lovpålagt/oppfyllelse av et rettskrav, vil også den rettslige stillingen til internatdelen nødvendigvis også bli avgjørende for retten til kompensasjon for internatdelen.

I den grad skolelovgivningen her selv skiller mellom ytelser elevene har rettskrav på og ytelser de ikke har rettskrav på i tilknytning til skolegangen, må det derfor tilsvarende legges til grunn i kompensasjonssammenheng som henholdsvis kompensasjonsberettiget og ikke kompensasjonsberettiget.

Når det gjelder offentlig grunnskole, angir opplæringsloven § 7-1 fjerde ledd en bestemmelse som samtidig kan innebære både en rett og en plikt for eleven til innlosjering (begrepet "innlosjering" omfatter både kost og losji). Friskolelova § 2- 2 åpner for at den private skolen kan drive bl a internat innenfor rettssubjektet, men Utdanningsdirektoratet har lagt til grunn at innlosjering/internat her ikke er en lovpålagt plikt for skolen/rett elevene har. Se friskolelova § 3-7 om rett til skyss m.m. som ikke viser til bestemmelsen om innlosjering i opplæringsloven § 7-1 fjerde ledd. (I tråd med dette godkjenner heller ikke Utdanningsdirektoratet skolens internat og verken statstilskuddet eller skolepengene kan brukes til å dekke kostnadene til internatdrift. Det er også hjemfylket til elevene som dekker utgifter til skyss etter reglene i opplæringsloven § 13-4, jf friskolelova § 3-7 andre ledd).

Når det gjelder offentlig videregående opplæring, nøyer opplæringsloven § 7-2 tredje ledd seg med å angi at "[f]ylkeskommunen skal hjelpe til med å skaffe losji for elever i vidaregåande skole som bur slik til eller som har så lang veg at dei ikkje kan nytte dagleg skyss til skolen. Om nødvendig skal fylkeskommunen byggje elevheim". Det er altså kun en bestemmelse om plikt for kommunen til å medvirke til å skaffe et sted å bo, men etablerer ikke noe rettskrav hvilket også gjenspeiles i at fylkeskommunen ikke har noen plikt til å dekke utgiftene til eleven. Like lite som bestemmelsen etablerer noe rettskrav for elevene på de fylkeskommunale videregående skolene, etablerer den heller ikke noe rettskrav for elevene på de videregående skolene som er godkjent etter friskolelova.

Etter dette er altså konklusjonen at ingen elever på privatskoler har rettskrav på internatdelen, og følgelig vil den delen av virksomhetens drift heller ikke kunne være omfattet av kompensasjonsordningen.