Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Prinsipputtalelse

Tolkningsuttalelse – Spørsmål om rekkevidden av de nye dokumentasjonsreglene for lavere kildeskattetrekk for selskap utenfor VPS

  • Publisert:
  • Oppdatert: 19.02.2018
  • Avgitt 26.10.2017

Skattedirektoratet ("SKD") har i et brev av 26. oktober 2017 til Ernst & Young Advokatfirma AS uttalt følgende angående rekkevidden av de nye dokumentasjonsreglene for lavere kildeskattetrekk for selskap utenfor VPS:

Vi viser til Deres henvendelse av 6. oktober 2017, og Deres spørsmål om rekkevidden av de nye dokumentasjonskravene for redusert kildeskattetrekk for selskap utenfor VPS. Som kjent vil disse reglene tre i kraft fra og med 1. januar 2018, og fremkomme av ny § 5-10a i skattebetalingsforskriften.

Finansdepartementet uttaler følgende i Prop. 38 L (2015-2016) på side 128 knyttet til dokumentasjonskravene for selskap utenfor VPS:

"I selskaper utenfor VPS er avstanden mellom selskap og aksjonær normalt ikke så stor som i VPS-registrerte selskaper. Selskapene vil i større utstrekning kjenne identiteten til den enkelte aksjonær og kan kommunisere direkte med denne. Dette innebærer at det er enklere for selskaper utenfor VPS å skaffe seg oversikt over aksjonærenes skattemessige status enn det er for VPS-registrerte selskaper. Departementet foreslår derfor at aksjonær i selskaper utenfor VPS skal oppfylle dokumentasjonskravene direkte overfor selskapet. Forslaget innebærer at selskapet kan trekke lavere sats enn 25 prosent uten å bli stilt til ansvar for manglende trekk, dersom aksjonæren har framlagt den lovpålagte dokumentasjonen."

Skattedirektoratet legger dermed til grunn at reglene må forstås slik at utdelende selskap i alle tilfeller, ved å oppfylle dokumentasjonskravene i forkant av kildeskattetrekket, vil kunne unngå ansvar etter skattebetalingsloven § 16-21 første ledd for eventuelle feiltrekk.

Dette innebærer imidlertid ikke at dokumentasjonskravene gjelder absolutt i tilfeller ved utdeling på aksjer som ikke er registret i VPS. Som det fremheves i det ovenfor siterte, vil utdelende selskap i slike tilfeller normalt kunne ha helt andre forutsetninger for å kjenne sine aksjonærer og deres skattemessige status enn i tilfeller hvor aksjene er registrert i VPS.

Utdelende selskap vil dermed kunne trekke kildeskatt med redusert sats etter skattebetalingsloven § 5-10a og skattebetalingsforskriften § 5-10a i de tilfellene selskapet kjenner aksjonærens skattemessige status, selv om de konkrete dokumentasjonskravene ikke er oppfylt. Samtidig risikerer da utdelende selskap å bli stilt til ansvar for manglende trekk ved feilbedømmelse av aksjonærs skattemessige status, hvis det f.eks. ved etterfølgende kontroll fra skattemyndighetene konkluderes med at selskapet har vært uaktsomme eller har forsømt seg, jf. skattebetalingsloven § 16-21 første ledd.

Skattedirektoratet ser at dette ikke nødvendigvis kommer klart nok frem i den informasjon som er gitt ut til aktørene i markedet (bl.a. på skatteetaten.no) og vil sørge for at dette presiseres.