Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Prinsipputtalelse

Utkjøring av ferdig tilberedt mat og andre varer mot kontant betaling

  • Publisert:

Om forståelse av bokføringsforskriften § 5-3-2.

En rekke virksomheter tilbyr ferdig tilberedt mat for såkalt ”take away” eller catering. Virksomheten er ikke alltid tilrettelagt som et serveringssted, og det tilbys kun take away eller catering. Mange virksomheter tilbyr også utkjøring av mat mv.

Når maten mv. leveres ute hos kunden, mottas det ofte kontant betaling. Det er reist spørsmål om det i slike tilfeller vil være plikt til å registrere salget på et kassaapparat eller annet likeverdig system ute hos kunden, samtidig som det mottas betaling, eller om det er tilstrekkelig at det skrives ut kvittering fortløpende fra et kassaapparat eller lignende på forretningsstedet.

Nærmere om kravet til å benytte kassaapparat

Iht. forskrift 1.12.2004 nr. 1558 om bokføring (bokføringsforskriften) § 5-3-2 skal bokføringspliktige registrere kontantsalg fortløpende på kassaapparat, terminal eller annet likeverdig system og dokumentere kontantsalget ved daterte, nummererte summeringsstrimler (kassaruller) eller tilsvarende rapport. Summeringsstrimlene skal angi klokkeslett for hvert enkelt salg.

Kassaapparatet skal kunne skrive salgsdokumentasjon (kvittering) til kunden for hvert salg og beløpet som registreres skal være lett synlig for kunden med mindre det er vanskelig gjennomførbart. Kvittering skal alltid skrives ut når beløpet som registreres på kassaapparatet ikke er lett synlig.

I bokføringsforskriften § 5-3-1 defineres kontantsalg slik:

"Med kontantsalg menes salg der kjøpers betalingsforpliktelse overfor selger gjøres opp ved levering."

Denne definisjon innbefatter dermed også salg der betaling skjer med kredittkort. En virksomhet som bringer mat og andre varer ut til kunder som betaler med kontanter eller ved kort når varene overleveres, driver dermed kontantsalg og det skal benyttes kassaapparat. Spørsmålet blir om det i slike tilfeller er tilstrekkelig å registrere salget på et kassaapparat på forretningsstedet, samtidig med at varene bringes ut av forretningslokalene.

Skattedirektoratets vurdering

Bokføringsforskriften krever at kontantsalg skal registreres fortløpende på kassaapparatet og at kassaapparatet også skal være innrettet slik at summeringsstrimlene viser klokkeslettet for hvert enkelt salg. Det er dermed forutsatt at hver enkelt transaksjon skal registreres på kassaapparatet når salget finner sted, og det er også en underliggende forutsetning at det skal være samsvar mellom de registrerte beløpene og kontantene mv i kassen. I de fleste tilfeller vil det da også være slik, at levering, registrering på kassaapparat og tilhørende betaling, skjer tilnærmet samtidig.

I en del tilfeller er det ikke slik. Dette vil typisk gjelde tilfeller hvor kunden bestiller en vare og hvor selgeren oppsøker kunden for levering og oppgjør. Cateringvirksomhet er et eksempel på dette.

Etter Skattedirektoratets oppfatning kan kontantsalget i slike tilfeller registreres fortløpende på kassaapparatet eller lignende på forretningsstedet, samtidig med at den ferdige varen bringes ut av lokalet for levering. Det forutsettes da at kvittering skrives ut og bringes med til kunden, jf. bokføringsforskriften § 5-3-2 annet ledd. Det må videre etableres et system slik at det til enhver tid kan dokumenteres hvor stor del av det registrerte salget hvor kontantoppgjøret ennå ikke er lagt i kassen. Dette kan gjøres ved at dokumentasjon for utkjørte, men ubetalte varer, for eksempel ordresedler eller kjøresedler, oppbevares separat.