Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Prinsipputtalelse

Utleie av stands – forskuddsfakturering

  • Publisert:
  • Oppdatert: 18.02.2018

Skattedirektoratet har avgitt en uttalelse hvor det er vurdert om utleie av stands på en messe kan forskuddsfaktureres med merverdiavgift i medhold av bokføringsforskriften § 5-2-7.

Skattedirektoratet har konkludert med at slik utleie ligger innenfor leiebegrepet i § 5-2-7 og dermed kan forskuddsfaktureres.

Bakgrunn

I søknaden om dispensasjon fra bokføringsforskriften vises det til at det frem til den nye merverdiavgiftsloven trådte i kraft 1.1.2010, var hjemlet et avgiftsfritak for standsutleie til utenlandske næringsdrivende, jf. tidligere forskrift til merverdiavgiftsloven, nr.1 (Nr. 50) om avgiftsfritak for reklametjenester for utenlandsk regning. Denne forskriften ble ikke videreført ved ny merverdiavgiftslov og standsutleie til utenlandske næringsdrivende er dermed ordinær avgiftspliktig omsetning. Utenlandske næringsdrivende som benytter seg av denne tjenesten vil følgelig være avhengig av refusjonsordningen for utenlandske næringsdrivende, for å få tilbake ilagt norsk merverdiavgift på standsleien.

Det er i denne sammenheng videre vist til at skattemyndighetene har gitt avslag på refusjonssøknader for utenlandske næringsdrivende på grunn av at faktura med merverdiavgift var utstedt før levering. I søknaden stilles det spørsmål ved om denne forståelsen av adgangen til å forskuddsfakturere standsleie er korrekt. Gitt at forståelsen er korrekt søkes det om dispensasjon til å forskuddsfakturere.

I forbindelse med sakens behandling i Skattedirektoratet er det opplyst at standsleien som det søkes om dispensasjon til å kunne forskuddsfakturere, kun gjelder disponering av plass. Videre er det vedlagt skannet kopi av standardavtaler hvor det fremgår hvilke type standsleie man kan bestille.Det er videre opplyst at det også er mulig å leie møbler, vann/avløp, elektriske elementer, dekorasjoner etc. Dette blir levert på standen i forbindelse med utstillingen og fakturert separat etterpå.

 

Regelverk

Etter merverdiavgiftsloven § 15-10 tredje ledd, jf. fjerde ledd, kan salgsdokument for en merverdiavgiftspliktig omsetning ikke utstedes før levering av varen eller tjenesten med mindre departementet har gitt unntak i forskrift.

Hovedregelen for utstedelse av salgsdokument fremgår av bokføringsforskriften § 5-2-2 første punktum og lyder som følger:

"Salgsdokumentasjon skal utstedes snarest mulig og senest en måned etter levering, med mindre annet er bestemt i denne forskrift."

I bokføringsforskriften § 5-2-3 til § 5-2-7 er det gitt enkelte unntak fra denne regelen, hvor bokføringsforskriften § 5-2-7 gir tillatelse til å forskuddsfakturere nærmere angitte varer og tjenester:

Salgsdokumentasjon for persontransport, servering, abonnementer, leier, avgifter og lignende kan utstedes før levering har funnet sted, begrenset til en periode på ett år. Det samme gjelder salgsdokumentasjon som gjelder adgang til museer, gallerier, fornøyelsesparker og opplevelsessentre eller rett til å overvære idrettsarrangementer. Salgsdokumentet skal så vidt mulig utstedes innenfor det kalenderår levering finner sted. For andre typer leveranser kan det ikke utstedes salgsdokumentasjon inklusive merverdiavgift før den avgiftspliktige varen eller tjenesten er levert.

Etter bokføringsforskriften § 5-2-9 annet ledd kan departementet (delegert Skattedirektoratet) i særlige tilfeller ved enkeltvedtak tillate at det utstedes salgsdokument inklusive merverdiavgift før den avgiftspliktig varen eller tjenesten er levert.

Skattedirektoratets vurdering og konklusjon

I søknaden er det vist til tidligere avgiftsfritak i forskrift nr. 50 til merverdiavgiftsloven om avgiftsfritak for reklametjenester for utenlandsk regning. Det følger av forskriften § 2 at blant annet følgende tjenester ble ansett som reklametjenester etter forskriften:
a) Arbeid av forberedende art som direkte gjelder reklame (undersøkelser, utredninger o.l.).
b) Utarbeidelse av forslag til opplegg av kampanjer, til utforming av annonser, reklamemateriell m.v.
c) Innrykking av annonser.
d) Leie av plass for reklame.
e) Leie av tid for film-, kino- og teaterreklame.
f) Sending av reklame ved hjelp av radio eller televisjon.
g) Flytransport av transparanter o.l.
h) Masseforsendelse eller ombringelse av reklametrykksaker o.l.
i) Utleie av stands på messer og utstillinger.

Skattedirektoratet legger til grunn at den utleien som finner sted på [Messen] gjelder utleie som nevnt i forskriften bokstav i. I forskriften til merverdiavgiftsloven har altså slik utleie blitt "definert" som en form for reklametjeneste. Spørsmålet er imidlertid om dette i realiteten er utleie av fast eiendom, hvor arealene i stor grad brukes av leietakerne i reklameøyemed (utstilling med videre).

Etter bokføringsforkriften § 5-2-7 kan blant annet "leie" forskuddsfaktureres. I uttalelse om god bokføringsskikk GBS 13 om forskuddsfakturering, pkt. 3.5, er leiebegrepet omtalt slik:

Både utleie/leasing av driftsløsøre og fast eiendom kan forskuddsfaktureres. Leie

begrepet inkluderer således for eksempel utleie av kopimaskiner, transportmidler, programvare (lisenser) samt overnattingstjenester (hotellrom og lignende).

Skattedirektoratet legger til grunn at leiebegrepet inkluderer alle former for utleie av fast eiendom, ikke bare overnattingstjenester (utleie av rom), jf. merverdiavgiftsloven § 3-11 annet ledd bokstav a. Således vil for eksempel den som er frivillig registrert for utleie av fast eiendom, jf. merverdiavgiftsloven § 3-11 annet ledd bokstav k, kunne fakturere husleien inkl. merverdiavgift på forskudd. Tilsvarende legges det til grunn at annen utleie av fast eiendom som er avgiftspliktig gjennom unntaksbestemmelser i merverdiavgiftsloven § 3-11 annet ledd vil kunne faktureres på forskudd.

Det fremgår av sakens opplysninger at standleien ved [Messen] kun gjelder betaling for å disponere et avgrenset areal. Avgiftsplikt for slik standsleie følger av merverdiavgiftsloven § 3-11 annet ledd bokstav d (omsetning av rett til å disponere plass for reklame), og er således ett av unntakene fra hovedregelen om at omsetning og utleie av fast eiendom og rettighet til fast eiendom er unntatt fra loven.

I merverdiavgiftshåndboken 7. utgave 2011 er bestemmelsen kommentert slik:

Avgiftsplikten gjelder disponering av fasadeplass, plass til montere etc. for utstilling, plakatsøyler osv. Derimot antas det ikke å være meningen at utleie av lokaler til reklameformål i form av presentasjoner f.eks. utleie av såkalte utpakningsrom på hoteller (showrooms) skal omfattes. Det må således trekkes en grense mot avgiftsfri utleie av fast eiendom etter første ledd. Se ovenfor kap. 3.11.1.

Utleie av plass til stands på messer etc. ble ikke ansett som avgiftsfri utleie av fast eiendom før merverdiavgiftsreformen 2001, og dette er forutsatt videreført. Selv om det ikke er uttrykkelig uttalt, antas bestemmelsen å hjemle avgiftsplikt også for slik utleie. Arrangører av messer o.l. skal således beregne avgift av slike utleietjenester.

Skattedirektoratet legger etter dette til grunn at utleie av stands som omtalt i denne saken er en form for utleie av fast eiendom. Standsleien kan dermed forskuddsfaktureres med tillegg av merverdiavgift i medhold av bokføringsforskriften § 5-2-7. Det fremgår av § 5-2-7 at salgsdokumentet så vidt mulig skal utstedes innenfor det kalenderår levering finner sted. Vi forstår det slik at [Messen] vil utstede faktura med merverdiavgift i januar det året [Messen] avholdes, og således ligge innenfor forskriftens avgrensning på kalenderår.

Skattedirektoratet understreker at dersom det inngås avtale om levering av andre typer ytelser, og det er ønskelig å fakturere også dette på forskudd med tillegg av merverdiavgift, må det vurderes konkret om disse faller innenfor eller utenfor unntaket i bokføringsforskriften § 5-2-7.