Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Prinsipputtalelse

Veiledende uttalelse om fritak for merverdiavgift ved leasing av elbiler. Merverdiavgiftsloven § 6-6.

  • Publisert:
  • Avgitt 21.01.2016

Skattedirektoratet kom til at omsetning av kjøretøy som utelukkende er drevet av brenselsceller og el-busser og el-lastebiler er omfattet av fritaket for beregning av merverdiavgift etter Merverdiavgiftsloven § 6-6. Det samme gjelder leasing av brukte el-biler. Omsetning av tjenester som gjelder formidling av leasingkontrakter for el-biler er imidlertid ikke omfattet av fritaket.

I henvendelse av 14. august 2015 ble det bedt om avklaring på flere forhold knyttet til fritaket for merverdiavgift ved leasing av elbiler, jf mval § 6-6.

Kjøretøy drevet med brenselcelle
Det er i henvendelsen reist spørsmål om kjøretøy drevet utelukkende med brenselcelle er omfattet av fritaket.

Som det fremgår av mval § 6-6 gjelder fritaket bare kjøretøy som omfattes av Stortingets vedtak om engangsavgift § 5 første ledd, bokstav i). I Stortingets vedtak om særavgifter til statskassen for budsjettåret 2016 heter det i § 5 bokstav i):

"motorvogner som bare bruker elektrisitet til framdrift, herunder motorvogner hvor elektrisiteten er produsert i brenselceller. Fritaket gjelder ikke motorvogner hvor batteri under kjøring kan tilføres strøm ved bruk av en ekstern forbrenningsmotor, "

Kjøretøy drevet utelukkende med brenselceller omfattes dermed av merverdiavgiftsfritaket.

Motorvogner fritatt for engangsavgift på annet grunnlag enn nevnt i Stortingets vedtak om engangsavgift § 5 første ledd i)
Videre vises det til at tyngre nyttekjøretøy som lastebiler og busser, kan være fritatt for engangsavgift på generelt grunnlag, og reiser spørsmål om dette eventuelt vil kunne medføre at kjøretøyet ikke omfattes av definisjonen mval § 6-6, da fritaket henviser til Stortingets vedtak om engangsavgift § 5 første ledd bokstav i).

Fritak etter mval § 6-6 første ledd forutsetter at kjøretøyet omfattes av engangsavgiftsvedtaket § 5 første ledd bokstav i. Fritaket i bokstav i omfatter alle elektriske kjøretøy som omfattes av engangsavgiften, herunder varebiler, lette lastebiler og busser med inntil 17 seter. Tunge lastebiler og store busser er derimot ikke omfattet av engangsavgiften, og slike kjøretøy vil derfor i utgangspunktet heller ikke omfattes av fritaket i bokstav i. Etter ordlyden i § 6-6 første ledd kan det derfor synes som om tunge el-drevne lastebiler og busser ikke omfattes av fritaket.

Vi antar imidlertid at man her må foreta en utvidende fortolkning, noe som også antas å være i tråd med lovgivers intensjon. El-busser og el-lastebiler antas derfor omfattet av fritaket.

Kjennemerker EL og HY
Det er reist spørsmål om alle kjøretøy med kjennemerkene EL og HY er omfattet av fritaket i mval § 6-6. Dette spørsmålet må rettes til Vegdirektoratet som rette vedkommende.

Leasing av brukte elbiler
Etter Skattedirektoratets oppfatning omfatter fritaket for leasing både nye og brukte kjøretøy, jf mval § 6-6 første ledd. Det er verken i lovens ordlyd eller i forarbeidene noe som tilsier at leasing av brukte kjøretøy ikke skulle omfattes av fritaket.

Formidlingsprovisjoner
Det er reist spørsmål om hvorvidt bilforhandler skal beregne merverdiavgift ved formidling av leasingkontrakter for elbiler. Utgangspunktet er at omsetning av varer og tjenester generelt er avgiftspliktig etter mval § 3-1. Fritaket for utleie omfatter således i utgangspunktet ikke andre tjenester. Omkostninger som sedvanlig ytes som ledd i utleie av kjøretøy, må imidlertid avgiftsmessig behandles på samme måte som utleien.

Formidling av leasingkontrakter antas således ikke omfattet av fritaket.

Overgangsregler
Som det fremkommer av henvendelsen av 14. august 2015, anses mval § 22-1 å dekke så vel forskudds- som etterskuddsfakturerte tjenester, samt at startleie anses for opptjent ved utlevering av bilen til kunde. Det ble bedt om en bekreftelse på at forståelsen av periodiseringsreglene er korrekt. Slik Skattedirektoratet ser det, synes forståelsen å være i overensstemmelse med mval § 22-1.