Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno.

Klagenemnda for merverdiavgift

KMVA 3974

  • Publisert:
  • Avgitt 05.10.1998
Saksnummer KMVA 3974

 Klagenemndas avgjørelse av 5. oktober 1998.

Saken gjaldt ilagt tilleggsavgift med 20 %. Klager kjøpte to bruktbiler, importert fra utlandet, fra en leverandør i Norge og videresolgte bilene til 3. mann. Bilene ble registrert for første gang på den siste kjøperen og vilkårene for avgiftsfritak etter mval § 16 nr 10 var derfor ikke til stede. Påstand om at tilleggsavgift ikke burde ilegges på grunn av klagers unge alder og uerfarenhet, ble ikke tatt til følge. Subjektive forhold ble ikke tillagt vekt i denne saken, idet det var tale om overtredelse av en klar og sentral lovregel som klager burde være kjent med. Klager var også tydeligvis inneforstått med fradragsreglene, i og med at det var gjort fradrag for all inngående avgift i forbindelse med anskaffelsen av bilene. Etterberegningen ble enstemmig stadfestet av Klagenemnda.

Bransje: Import og salg av brukte kjøretøy

Stikkord: Avgiftsfritaket - brukte kjøretøyer
Kjøretøyer - avgiftsfritaket ved salg av - første gangs registrering av

Tilleggsavgift Mval: § 16 nr 10 § 73 KAM SAB-KAM/ack

Dato for Skattedirektoratets innstilling: 30. juni 1998

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den 5. oktober 1998 i sak nr 3974 vedrørende org nr xxx xxx xxx MVA- Klager v/Innehaver.

Skattedirektoratet har avgitt slik i n n s t i l l i n g: Klager, Klager v/Innehaver, ble registrert i avgiftsmanntallet fom 21. februar 1996. Virksomheten driver med import og salg av brukte kjøretøy. Det er ingen ansatte i Klager og firmaet drives som bierverv for innehaveren. På grunnlag av bokettersyn, avholdt for 2. termin 1996 - 1. termin 1997, fattet Fylkesskattekontoret den 25. august 1997 følgende vedtak om etterberegning av avgift, renter og tilleggsavgift:            

Termin     Utg. avg     Renter     Till. avg 6/96           75.543    7.365    15.108 1/97            5.750      385         0 Sum:          81.293    7.746    15.108

Renter er beregnet frem til 10. september 1997 i samsvar med merverdiavgiftsloven § 37. Tilleggsavgift er ilagt med 20 %, jf merverdiavgiftsloven § 73. Samlet etterberegnet beløp er kr 104.147,-.

Klage på vedtaket ble mottatt av fylkesskattekontoret den 8. september 1997. Fylkesskattekontorets redegjørelse for saken, datert 21. oktober 1997, har vært forelagt klager til uttalelse. Det er ikke innkommet noe tilsvar til redegjørelsen. Saken ble mottatt i Skattedirektoratet den 24. oktober 1997. Klagefristen er overholdt. Saken er ikke innbrakt for domstolene.

Følgende dokumenter er vedlagt innstillingen til nemndsmedlemmene:        

Dok nr     Datert     01    Registreringsmelding    21.02.96 02    Bokettersynsrapport    13.06.97 03    Varsel om etterberegning    13.06.97 04    Vedtak om etterberegning    25.08.97 05    Klage på vedtak om etterberegning    03.09.97 06    Brev fra fylkesskattekontoret    18.09.97 07    Redegjørelsen fra fylkesskattekontoret    21.10.97

Saken gjelder:

Klagen gjelder ilagt tilleggsavgift for 6. termin 1996 med 20 %, dvs kr 15.108,-. Tilleggsavgiften er ilagt med hjemmel i merverdiavgiftsloven § 73. Den ilagte tilleggsavgiften har sin bakgrunn i manglende beregning av utgående avgift i forbindelse med videresalg av to importerte bruktbiler som ikke tidligere har vært registrert her i landet. Utgående avgift er fastsatt av fylkesskattekontoret til kr 75.543,-. Det er ikke ilagt tilleggsavgift for uttak av bil til klagers ektefelle. Utgående avgift er her satt til kr 5.750,-. Etterberegningsvedtaket er fattet under henvisning til merverdiavgiftsloven § 55 nr 2.

Innkjøp av biler for videresalg:

Klager v/Innehaver har i kontrollperioden importert brukte biler fra Tyskland. I tillegg har han kjøpt to bruktimporterte biler fra en annen leverandør i Norge. Den ene av de to ovennevnte bilene er en brukt Mercedes Benz 180c kjøpt fra A. A har importert bilen brukt til Norge fra Tyskland. Klager kjøpte bilen for kr 265.000,- og fradragsførte inngående avgift med kr 49.552,- i forbindelse med kjøpet. Bilen ble senere solgt til B den 22. desember 1996 for kr 275.000,-. Bilen ble registrert i Motorvognregisteret for første gang den 3. januar 1997. Klager har ikke betalt utgående avgift på salget av bilen.

Den andre bilen er en brukt Opel Omega 1991-modell kjøpt fra D i Xxxx for kr115.000,- inkl mva. Inngående avgift på kr 21.504,- er fradragsført. Bilen ble deretter videresolgt til C for kr 129.000,-. Også denne bilen ble opprinnelig bruktimportert. Førstegangsregistrering ble foretatt på sistnevnte kjøper den 18. desember 1996. Det er heller ikke beregnet utgående avgift av salget på denne bilen. Uttak av bil til privat bruk: Klager har importert en brukt Honda Accord 1984- modell. Importmerverdiavgift er beregnet etter et grunnlag på kr 24.632,- og kr5.665,- er ført til fradrag som inngående avgift for 6.termin 1996. Klager har verken bokført kjøpet eller salget av bilen i 1996 og den er heller ikke medtatt i varebeholdningen. Bilen ble registrert på klagers ektefelle den 3. januar 1997. Klager har ikke beregnet merverdiavgift i forbindelse med uttaket av bilen.

Tilleggsavgiften:

Klager anfører at ordlyden i merverdiavgiftsloven § 73 åpner for bruk av skjønn, jf uttrykket "kan ilegges tilleggsavgift". I enkelte tilfeller bør tilleggsavgift ikke ilegges. Som begrunnelse for at det ikke bør ilegges tilleggsavgift i denne saken viser klagers fullmektig E v/F til klagers unge alder og uerfarenhet. Da han startet virksomheten hadde han ikke noen tidligere erfaring verken fra næringsvirksomhet generelt eller fra bilbransjen/bruktbilhandel spesielt. Det faktum at han ikke tok kontakt med E før etter vedtaket var fattet viser at han var uerfaren. Klager hevder at han ikke var klar over at tilleggsavgift ville bli anvendt og at han i så fall trodde at det evt ville dreie seg om noen hundrelapper. Klagers fullmektig mener at saken kunne ha fått et annet utfall dersom regnskapskontorets argumentasjon hadde kommet frem før vedtaket ble fattet. Klager viser også til at det er hevet over tvil at forholdet ikke er forsettlig. Fylkesskattekontoret anfører at vilkårene for tilleggsavgift er oppfylt og at størrelsen ikke er for høy. Klager har videresolgt importerte bruktbiler som ikke tidligere har vært registrert her i landet. Vilkårene for avgiftsfritak etter merverdiavgiftsloven § 16 nr 10 er ikke oppfylt i dette tilfellet. Fylkesskattekontoret mener det er uaktsomt å ikke å ha kunnskap om hvilke regler som gjelder for salg av bruktimporterte biler, herunder hvilke vilkår som gjelder for avgiftsfri fakturering av biler. Fylkesskattekontoret forstår klager dit hen at han ikke bestrider at vilkårene for å anvende tilleggsavgift er oppfylt, men at han mener at tilleggsavgift burde ha vært unnlatt i denne saken.

Fylkesskattekontoret har ved vurderingen av om tilleggsavgift burde anvendes, lagt vekt på at regelverket for import og salg av importerte biler er komplisert, og at det derfor kreves at en på forhånd setter seg inn i hvilke regler som gjelder. En må da i det minste kunne kreve at en setter seg inn i de mest sentrale reglene for slik virksomhet. Dette vil bla være hvilke regler som gjelder for salg av disse bilene. Fylkesskattekontoret har ikke tillagt særlig vekt at klager var ung og uerfaren. Det vises til at når man starter næringsvirksomhet så har man en særlig oppfordring til å sette seg inn i hvilke regler som gjelder på området.

Skattedirektoratet skal bemerke:

Utgangspunktet er at registreringspliktige næringsdrivende skal betale avgift av omsetning av alle varer i henhold til merverdiavgiftsloven § 13 første ledd jf § 2. Det skal likevel ikke betales avgift av kjøretøy som omfattes at Stortingets vedtak om omregistreringsavgift og som har vært registrert her i landet, jf merverdiavgiftsloven § 16 nr 10. Klager har videresolgt to bruktbiler som ikke tidligere har vært registrert her i landet. Han har gjort fradrag for inngående avgift for kjøpene, men har ikke beregnet utgående avgift av salgene. Vilkårene for avgiftsfritak for omsetning av bruktbiler etter merverdiavgiftsloven § 16 nr 10 er ikke oppfylt, og omsetningen vil være avgiftspliktig etter lovens § 13 første ledd. Det foreligger en overtredelse av merverdiavgiftsloven ved at det ikke er beregnet utgående merverdiavgift. Som en følge av overtredelsen har staten blitt unndratt avgift. Skattedirektoratet finner at klager i det minste har handlet uaktsomt og at vilkårene for å ilegge tilleggsavgift er oppfylt.

Fylkesskattekontoret har ikke ilagt tilleggsavgift for uttak av bil til privat bruk/gaveformål, jf merverdiavgiftsloven § 14 første ledd jf § 14 annet ledd nr 4. Fylkesskattekontoret har på forespørsel fra Skattedirektoratet opplyst at unnlatelsen skyldes det lave fastsatte avgiftsbeløpet for uttaket. Skattedirektoratet vil for ordens skyld få bemerke at vi finner at vilkårene for å ilegge tilleggsavgift etter merverdiavgiftsloven § 73 helt klart er oppfylt også for dette forholdet. Vi har likevel, av praktiske hensyn, under tvil kommet til at en omgjøring av vedtaket til ugunst for klager kan unnlates her. Beløpsmessig ville tilleggsavgiften ikke utgjøre mye. Skattedirektoratet er enig i at ordlyden i merverdiavgiftsloven § 73 åpner for unnlatelse av å ilegge tilleggsavgift selv om vilkårene for øvrig er til stede, jf uttrykket "kan". Vi kan imidlertid ikke se at det foreligger forhold i denne saken som tilsier at tilleggsavgift ikke bør ilegges.

Vurderingen av om tilleggsavgift bør ilegges eller ikke, og hvilken sats man evt skal benytte, må foretas på grunnlag av en konkret helhetsvurdering. Skattedirektoratet vil innledningsvis få bemerke at næringsdrivende selv har plikt til å sette seg i de sentrale regler som gjelder på det området man driver næringsvirksomhet. Det må således kunne forventes at en aktivt undersøker hvilke regler som gjelder på området og evt tar kontakt med avgiftsmyndighetene. Skattedirektoratet er enig i at regelverket i tilknytning til beregning og betaling av avgift på biler kan være komplisert og vanskelig å forholde seg til. Dette er imidlertid ikke tilfellet i denne saken. Det fremgår direkte av ordlyden i merverdiavgiftsloven § 16 nr 10 at det ikke er avgiftsfritak for omsetning av bruktbiler importert fra utlandet som ikke tidligere har vært registrert her i landet. I tillegg til at ordlyden er klar, er det tale om en svært sentral regel, som næringsdrivende som driver import av biler må forventes å ha kjennskap til. Klager har tydeligvis vært inneforstått med fradragsreglene, i og med at han har gjort fradrag for all inngående avgift han har betalt i forbindelse med anskaffelsen av bilene. Ovennevnte taler således klart for at tilleggsavgift bør ilegges.

Skattedirektoratet går ikke nærmere inn på hvilke følger alder og erfaring i regelen bør ha ved vurderingen om det bør ilegges tilleggsavgift eller ikke, idet vi i denne saken uansett finner at slike subjektive momenter ikke er tilstrekkelig for å unnlate tilleggsavgift. Hensynet til likebehandling og rettferdighet mellom avgiftssubjektene taler også for å opprettholde tilleggsavgiften. Vi kan heller ikke se at det kan ha innvirket på sakens utfall at klager ikke innga noe tilsvar til varselet om etterberegning. Vi mener at vilkårene for å ilegge tilleggsavgift klart er tilstede og at størrelsen på tilleggsavgiften (20%) ikke er for høy.

Skattedirektoratet tilrår etter dette at det treffes slikt v e d t a k: Den påklagde etterberegning stadfestes.

KLAGENEMNDAS AVGJØRELSE: Nemndas medlemmer Dons Heinfjell, Gundersen, Haugerud, Martinsen og Andersen har alle sagt seg enig i Skattedirektoratets innstilling. Dons Heinfjell med følgende tilleggsbemerkning: "Enig. Etter mitt skjønn skulle det ha vært nyttet en noe høyere sats, men begrensningen i nemndas kompetanse gjør at jeg stemmer for innstillingen".

v e d t a k: Som innstilt. Xxx underdirektør Rett avskrift