Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Klagenemnda for merverdiavgift

KMVA 4204

  • Publisert:
  • Avgitt 26.08.1999
Saksnummer KMVA 4204

Klagenemndas avgjørelse av 26. august 1999. Klageren hadde ikke beregnet utgående avgift ved salg av importerte bruktbiler som ikke tidligere hadde vært registrert her i landet. De var ikke omfattet av fritaket i mval § 16 første ledd nr 10. E

Dato for Skattedirektoratets innstilling: 30. mars 1999

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT

Avgjørelse den 26. august 1999 i sak nr 4204.

Skattedirektoratet har avgitt slik i n n s t i l l i n g:

Klageren er et enmannsforetak, startet i 1988 ved en overtagelse av x Antikvitetshandel & Co. Næringsgrunnlaget er handel med antikviteter samt import og salg av brukte biler. Virksomheten ble registrert i avgiftsmanntallet med virkning fra 1. termin 1988

På grunnlag av bokettersyn avsluttet den 5. desember 1997 for perioden 1996 - 4. termin 1997 fattet fylkesskattekontor den 6. februar 1998 vedtak om følgende etterberegning av avgift:

 

 

 

 

 

Termin

Utg avg

Inv avg

Inng avg

Renter

1/96

14 354

-1 412

543

369

2/96

-21 920

-851

22690

 

3/96

99 796

-59

232

1992

4/96

75 615

238

23 626

3558

5/96

-27 768

246

-27 387

3 555

6/96

-131 849

2 957

-152 498

4 263

1/97

16 839

 

11 284

8 118

3/97

36 461

 

36 241

3 690

4/97

4 875

 

 

9 525

Sum

66 403

1 119

- 85 269

35 07

Renter er beregnet frem til 10. mars 1998 jf merverdiavgiftsloven § 37. Tilleggsavgift er ikke ilagt. Samlet etterberegnet beløp utgjør kr 187 861. Klage til Klagenemnda for merverdiavgift er datert den 17. mars 1998. Fylkesskattekontorets redegjørelse, datert den 12. november 1998, er oversendt klageren. Tilsvar er ikke innkommet. Saken ble mottatt i Skattedirektoratet den 24. november 1998. Klagefristen er overholdt. Saken er ikke innbrakt for domstolene.
Kopi av følgende dokumenter er vedlagt innstillingen til nemndsmedlemmene:
dok nr 1:    Bokettersynsrapport, datert     5.12.97 dok nr 2:    Varsel om etterberegning, datert     7. januar 1998 dok nr 3:    Tilsvar fra advokat, datert     2. februar 1998 dok nr 4:    Vedtaket om etterberegning, datert     6. februar 1998 dok nr 5:    Brev fra klageren, mottatt     27. februar 1998 dok nr 8:    Klagen, datert     17. mars 1998 dok nr 9:    Brev fra Toll- og Avgiftsdirektoratet samt kopi av info-hefte    dok nr 10:    Legeerklæringer    dok nr 11:    Tolldeklarasjon, datert     2. juli 1996

Skattedirektoratet skal bemerke: Klagen gjelder deler av etterberegningen. Den gjelder økning av utgående avgift med kr253966 mot økning av ikke fradragsført inngående avgift med kr 136 366, tilsammen netto kr 117 600 for perioden 1. termin 1996 - 4. termin 1997. Etterberegningen er foretatt under henvisning til merverdiavgiftsloven § 55 nr 2. Fylkesskattekontoret har begrunnet den med at klageren ved salg av importerte bruktbiler som ikke tidligere har vært registrert her i landet, ikke har beregnet utgående avgift ved salgene. Registreringspliktige næringsdrivende skal betale avgift av omsetning av alle varer i henhold til merverdiavgiftsloven § 13, første ledd. Det skal likevel ikke betales avgift av kjøretøy som omfattes av Stortingets vedtak om omregistreringsavgift og som har vært registrert her i landet, jf merverdiavgiftsloven § 16 nr 10. Men bilene kommer ikke inn under dette fritaket. Fylkesskattekontoret har redusert etterberegningen med tilsvarende for lite fradragsført inngående merverdiavgift for bilene, idet klageren bare delvis har fradragsført denne.

Nærmere vedrørende grunnlaget for etterberegningen viser vi til bokettersynsrapporten punkt 7.1 side 6 flg (dok 1), hvorfra hitsettes følgende: "Kontrollmeldinger innhentet fra tollvesenet, viser at det er importert 15 biler i 1996 og 6 biler pr august 1997. Når biler importeres, betales det både bilavgifter og merverdiavgift ved innførselen. Merverdiavgiften som betales, er i utgangspunktet fradragsberettiget for virksomheten. Når en importert bil selges, skal salgssummen være inklusiv merverdiavgift, jfr merverdiavgiftsloven § 13, 1. ledd. - - -

Det er notert feil i bokføringen på ovennevnte punkt. I noen tilfeller bokføres ikke den inngående merverdiavgift ved innførselen i firmaets avgiftsregnskap, ergo kommer den heller ikke med på virksomheten sin omsetningsoppgave. Det beregnes heller ikke merverdiavgift av salgssummen. Så lenge innførselsdeklarasjonen er i klager sitt navn, er den inngående merverdiavgiften fradragsberettiget. Det skal alltid beregnes merverdiavgift av salget, så lenge det selges en bil som ikke tidligere er registrert her i landet og bilen tilhører virksomheten. En gjennomgang av innhentede kontrollmeldinger, viser uoversiktlige forhold i regnskapet. 1 av innførselsdeklarasjonene i 1996 var holdt helt utenom regnskapet. 5 av bilene i 1996 og 5 av bilene i 1997 var bokført slik at betalt merverdiavgift ved innførselen ikke var tatt med på innsendte omsetningsoppgaver. På salgssiden er 4 av bilene i 1996 ikke funnet bokført, selv om motorvognregisteret viser at bilene er registrert i 1996. 1 av disse var første gangs registrert på daglig leder. I tillegg er 2 av bilene bokført med for lav salgssum. For 1997 mangler det inntektsføring for 1 bil. I de fleste andre tilfellene er salgssummen splittet på avgiftsfritt og avgiftspliktig salg uten noen som helst forklaring. For 1997 er bokføringen mer gjennomført ved at merverdiavgiften er holdt utenom både ved kjøp og salg, bortsett i fra en bil, der deler av salget er ført med merverdiavgift. Gjennomgangen viser at det som er ført i regnskapet må ha vært helt uten styring. I vedlegg 3 følger en oppstilling over de bilene som virksomheten har importert og solgt. Den viser også hvordan merverdiavgiften for de enkelte bilene er bokført i regnskapet.

Kjøperne av bilene er tilskrevet og anmodet om å oppgi kjøpesummen på bilen. Kun et fåtall har svart. For bilen som er registrert på daglig leder, blir uttaksverdien å fastsette etter den alminnelige omsetningsverdien, jfr merverdiavgiftsloven § 19. Verdien blir å sette til inntakskost + det påslaget som er brukt på bilene hvor salgssummen er kjent. I vedlegg 4 følger en oversikt over fortjenesten klager har hatt på de bilene hvor kjøpesum og salgssum er kjent. Merverdiavgiften er holdt utenom i beregningen. Oversikten viser at virksomheten har hatt et gjennomsnittlig påslag på 33,48 % i 1996. I vedlegg 3 følger som sagt en oppstilling over hvordan merverdiavgiften er behandlet for de enkelte bilene. Denne viser at inngående merverdiavgift på kr 88.841 ikke er bokført i regnskapet for 1996. Dette beløpet vil komme til fradrag. - - -

For 1997 utgjør ikke fradratt inngående merverdiavgift kr 47.525. Dette gjelder 5 biler. For den 6. er merverdiavgiften fradratt. - - -

I regnskapet er salg av biler bokført både som avgiftspliktig og avgiftsfritt salg. Som redegjort over, skulle salget vært bokført som avgiftspliktig. Dette får som konsekvens at utgående merverdiavgift blir å etterberegne. Av regnskapet følger at avgiftspliktig salg av de aktuelle bilene er bokført med brutto kr 602.500. Utgående merverdiavgift er innberettet med kr 112.662. Oppstillingen i vedlegg 4 viser at netto salgssum på de bilene hvor salgssummen er kjent har utgjort kr 1.192.766 i 1996. I de tilfellene hvor kundene har svart på min henvendelse, er denne salgssummen brukt. Der hvor kundene ikke har svart, er bokført salgssum brukt. Noen av summene er også oppgitt muntlig av daglig leder. Netto salgssum på kr 1.192.766 medfører at utgående merverdiavgift skulle vært bokført med kr 1.192.766 x 23 % = kr 274.336. Av dette er det kun innberettet kr 112.662. Differansen på kr 161.674 blir derfor å etterberegne. - - -

I tillegg må salgsverdien og utgående merverdiavgift for bilen som er registrert på daglig leder beregnes. Dette gjøres ved å legge det gjennomsnittlige påslaget på 33,48 % til grunn. Inntakskosten på bilen har utgjort kr 111.172. Med et gjennomsnittlig påslag på 33,48 % blir netto salgsverdi kr 148.392. Utgående merverdiavgift etterberegnes med kr 34.130. - - -

For 1997 er 5 av bilene solgt pr 30.8.97. Disse har en brutto salgssum på kr 359.490. Merverdiavgift utgjør kr 67.221. Av dette beløpet er kr 9.055 innberettet i 4.termin. Etterberegnet beløp blir da kr 67.221 - 9.055 = kr 58.166. Totalt kan følgende oppstilling gjøres for merverdiavgiften i 1996:

Merverdiavgift på biler, bokført som avgiftsfrie     kr 161.674 Merverdiavgift på uttatt bil    kr 34.130 Ikke bokført inngående merverdiavgift    kr (88.841) Totalt å etterberegne    kr 106.963

Tilsvarende oppstilling for 1997 blir:    Merverdiavgift på biler, bokført som avgiftsfrie     kr 58.166 Ikke bokført inngående merverdiavgift     kr (47.525) Totalt å etterberegne     kr 10.641" Klagerens anførsler samt fylkesskattekontorets bemerkninger til dem, er sammenfattet slik i kontorets redegjørelse for saken av 12. november 1998 (dok 12): "Klagegrunner Virksomhetens innehaver skriver at han ved telefonforespørsel til fylkesskattekontoret har fått opplyst at ved salg av importerte bruktbiler skal det ikke beregnes merverdiavgift.

Dok 5

Klager viser til at det i Toll- og Avgiftsdirektoratets hefte Orientering om toll og avgifter ved innførsel av motorkjøretøyer fra 1. januar 1996, mangler opplysninger om hvordan importerte bruktbiler skal behandles i forhold til merverdiavgiftsloven. Klager viser også til at han ved revisjonen av heftet (2. utgave 1998) har fått gjennomslag for at heftet skal omtale ervervsmessig import.

Dok 5, 8 og 9

Klager mener altså at han har fått uriktig informasjon fra fylkesskattekontoret og mangelfull informasjon fra Toll- og Avgiftsdirektoratet. Han hevder videre at regelverket er tvetydig og bør bli klarere. Dok 5 og 8 Subsidiært hevder klager at han i 1996 ikke har importert og solgt Mercedes Benz 190 D med chassisnummer WDB2011221F091241. I det aktuelle tidsrom var han innlagt på psykiatrisk avdeling ved Voksenpsykiatrisk sektor, og det var hans samboer som forestod import og salg.

Dok 8, 10 og 11

Fylkesskattekontorets merknader Når det gjelder påstanden om at fylkesskattekontoret på telefon har gitt uriktige opplysninger om merverdiavgift ved salg av importerte bruktbiler, så kan kontoret ikke bekrefte dette. Klager kan ikke huske hvilken medarbeider han har snakket med. Fylkesskattekontoret kan på denne bakgrunn ikke se at det er grunnlag for å unnlate å etterberegne merverdiavgift. Når det gjelder manglende/utilstrekkelig informasjon fra Toll- og Avgiftsdirektoratet, antar fylkesskattekontoret at dette ikke kan ha betydning for etterberegningen av merverdiavgift. At informasjonsheftet er forbedret etter initiativ fra klager, tilsier etter fylkesskattekontorets mening ikke at klager kan slippe å betale merverdiavgift. Den informasjonen som har vært gitt har ikke vært uriktig. Den næringsdrivende selv plikter å sette seg inn i de sentrale regler som gjelder på det området virksomheten utøves. Det fremgår direkte av ordlyden i merverdiavgiftsloven § 16 nr 10 at det ikke er avgiftsfritak for omsetning av importerte (brukt)biler som ikke tidligere har vært registrert her i landet. Bestemmelsens ordlyd er klar og bestemmelsen er sentral for den som omsetter biler. Klager uttaler at han i ettertid ser at han har tolket loven feil, jf dok 5. Klager hevder at han ikke selv importerte og solgte en Mercedes Benz 190 D i 1996, men at dette ble gjort av hans samboer da daglig leder selv lå på sykehus, og at bilen derfor ikke skulle vært i regnskapet til klager. Fylkesskattekontoret legger her til grunn at bilen faktisk ble innført i klagers navn, og at samboeren må anses som virksomhetens legitimerte fullmektig både ved importen og ved salget av bilen. Under meget sterk tvil unnlot fylkesskattekontoret å ilegge tilleggsavgift etter merverdiavgiftsloven § 73. Dette ble gjort under særlig hensyntagen til klagers medisinske diagnose og den økonomiske situasjonen. Klager er gjort kjent med klagesak nr 3974, men fastholder klagen. Fylkesskattekontoret oversender med dette saken til klagebehandling med forslag om at vedtak om avgiftsøkning opprettholdes." Skattedirektoratet slutter seg til fylkesskattekontorets vurdering og konklusjon. Avgiftsplikten er klar for samtlige biler, også for Mercedes Benz 190 D som faktisk ble innført i klageren navn og den uttatte bilen som ble registrert på daglig leder, jf merverdiavgiftsloven § 13, første ledd og §14. Videre må de skjønnsfastsatte salgsprisene der disse ikke er oppgitt, anses for fullt ut for-svarlige, idet fastsettelsene kun bygger på andre kjente tall fra regnskapet. Det samme gjelder prisen på den uttatte bilen, jf merverdiavgiftsloven § 19. Når det gjelder selve spørsmålet om avgiftsplikten, skal vi bemerke at denne saken dreier seg kun om hovedreglene om avgiftsplikt for bilsalg etter merverdiavgiftsloven § 13, første ledd, sml § 16 nr 10, eller § 14. Disse må forutsettes kjent av enhver som driver bilomsetning. På denne bakgrunn anser vi det også for usannsylig at fylkesskattekontoret har direkte feilinformert om reglene. For resultatet finner vi det således ikke nødvendig å gå nærmere inn på virkningene av en slik eventuell feilinformasjon pr telefon fra avgiftsmyndighetene.

Skattedirektoratet tilrår etter dette at det treffes slikt

v e d t a k: Den påklagede etterberegning stadfestes.

KLAGENEMNDAS AVGJØRELSE:

Nemndas medlemmer (Dons Heinfjell, Martinsen, Andersen, Gundersen og Haugerud) har alle sagt seg enig i Skattedirektoratets innstilling.

V e d t a k: Som innstilt. Inge Moen underdirektør Rett avskrift: