Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Klagenemnda for merverdiavgift

KMVA 4231

  • Publisert:
  • Avgitt 18.06.1999
Saksnummer KMVA 4231

Klagenemndas avgjørelse av 18. juni 1999.

Dato for Skattedirektoratets innstilling: 25. mars 1999

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT

Skattedirektoratet har avgitt slik    i n n s t i l l i n g :

Klager ble registrert i avgiftsmanntallet den 31/1-95 med virkning fra og med 1994. Virksomheten omfattet hav- og kystfiske. Den ble drevet som enkeltmannsforetak. Etter opphørsmelding av 7/4-98 fra innehaveren, ble virksomheten slettet fra avgiftsmanntallet fra og med 1997. Virksomheten var følgelig bare registrert i årene 1994-1996.

Fylkesskattekontor fattet 28. mai 1998 med hjemmel i merverdiavgiftsloven (mval.) § 55 nr. 2 vedtak om etterberegning av avgift for uttak av fiskefartøy til privat bruk. Skattedirektoratet bemerker for ordens skyld at korrekt hjemmel for vedtaket synes å være mval. § 55 nr. 1, idet det ifølge fylkesskattekontorets redegjørelse ikke er inngitt omsetningsoppgave for året 1997.

Avgiftsøkningen gjelder året 1997 og utgjør kr 21 900. Ved en inkurie har fylkesskattekontoret ikke beregnet renter, jf. mval. § 37. Da rentebeløpet på kr 547 er såvidt ubetydelig, har fylkesskattekontoret etter omstendighetene funnet å kunne unnlate renteberegning.

Klagen er datert 25. juni 1998.

Gjenpart av fylkesskattekontorets redegjørelse ble sendt klager til orientering i brev av 3. desember 1998. Klager har ikke inngitt merknader til denne.

Saken ble mottatt i Skattedirektoratet den 7. desember 1998.

 Klagefristen er overholdt.

Saken er ikke innbrakt for domstolene.

./. Følgende dokumenter er vedlagt innstillingen: Dok nr         Datert 01 Registreringsmelding      25.01.95 02 Melding fra ligningskontoret     08.08.97 04 Varsel om sletting i manntallet    13.08.97 03 Ligningsnemndas vedtak om hobbyvirksomhet 08.09.97 05 Opphørsmelding       07.04.98 06 Varsel om etterberegning     27.04.98 07 Tilsvar fra klager      13.05.98 08 Vedtak om etterberegning     28.05.98 09 Klage        25.06.98 10 Redegjørelse fra fylkesskattekontoret   03.12.98 11 Lignings-ABC 1997 s. 366

Skattedirektoratet skal bemerke:

Klagen gjelder uttaksberegning av fiskefartøy i næring til bruk privat, i forbindelse med sletting i merverdiavgiftsmanntallet pga. manglende næringsvirksomhet. Etterberegningen refererer seg til året 1997 og gjelder utgående avgift kr 21 900. Tilleggsavgift er ikke ilagt.

Etterberegningen er basert på at klager (ihvertfall) fra og med 1997 ikke kan ansees å utøve næringsvirksomhet, jf. mval. § 10. Det skal beregnes uttaksmerverdiavgift av fiskefartøy i næring til bruk privat, jf. mval. § 14 første ledd. Fylkesskattekontoret har beregnet merverdiavgiften av oppgitt bokført verdi for båten i opphørsmeldingen, dvs. kr 95 400. 23 % avgift herav utgjør avrundet kr 21 900.

Fylkesskattekontoret viser til at det er innsendt årsoppgaver for 1994-1996. Omsetningen i.h.t. oppgavene er: 1994: kr 32 192 1995: kr 26 851 1996: kr 0 1997: slettet

Fylkesskattekontoret begrunner etterberegningen med at klagers fiskefartøy, som er innkjøpt avgiftsfritt i.h.t. forskrift nr. 9 § 1, etter opphøret av virksomheten er uttatt til privat bruk, jf. mval. § 14 første ledd. Fylkesskattekontoret er av den oppfatning at klagerens fiske er av så lite omfang at det må betegnes som hobbyvirksomhet og ikke fortsettelse av næringsvirksomhet. Klager fyller da ikke betingelsene for å stå registrert i avgiftsmanntallet.

I forbindelse med sletting fra avgiftsmanntallet vil det alltid oppstå spørsmål om gjenværende driftsmidler og/eller andre varer disponeres på en slik måte at de må ansees uttatt fra virksomheten i relasjon til mval. § 14. Om det skal beregnes avgift som ved uttak må avgjøres etter en konkret vurdering.

I forbindelse med sletting av fiskere hvor det er på det rene at vedkommende fortsatt benytter båt og redskap til fiske, vil spørsmålet avhenge av om bruken er ledd i fortsatt utøvelse av næring eller om bruken er privat, dvs. hobbyfiske.

Klager er av ligningsmyndighetene ikke ansett for å drive fiske i næring. Ligningsnemnda har fattet vedtak om å anse klagers utøvelse av fiske som hobbyvirksomhet fra og med inntektsåret 1996. Klager ble av ligningskontoret gitt henstand ut året 1997 med å selge fartøyet. Uttaksbeskatning og uttaksmerverdiavgift er følgelig fastsatt for inntektsåret 1997 idet fartøyet ikke ble solgt innen fristen.

Den alminnelige omsetningsverdien skal etter mval. §§ 14 jf. 19 legges til grunn for uttaksberegningen. Fylkesskattekontoret har lagt til grunn den verdi klager selv har oppført som bokført verdi i opphørsmeldingen. Fylkesskattekontoret mener derfor at fastsettelsen av uttaksverdien er akseptabel (dok 8 og 10).

Til klagen bemerkes at avgiftsmyndighetene må forholde seg til gjeldende regelverk, og tolke dette i.h.t. foreliggende forvaltningspraksis på området. En eventuell endring av reglene må skje gjennom lovendring av lovgivende organer.

Det finnes intet unntak fra uttaksberegning for fiskere som benytter fartøy til fiske etter sletting i avgiftsmanntallet, når slettingen skyldes at lignings- og avgiftsmyndighetene vurderer det slik at næringsvirksomheten er opphørt og at fiske drives som hobbyvirksomhet.

I andre tilfeller hvor ligningsmyndighetene fortsatt anser fiskeren for å drive fiske i næring, er det i praksis lagt til grunn at det ikke vil være adgang til å anse et fiskefartøy som uttatt til privat bruk.

Fylkesskattekontoret kan ikke se at klagers anførsler om at det ikke er forbudt for pensjonerte fiskere å fortsette fisket utenfor næring, at en avgiftsbelastning rammer hardt, at kostnadene i bransjen er omlag like store som inntektene, og at en avgiftsbelastning rammer sikkerheten på fiskefeltet, er relevante momenter ved vurderingen av hvorvidt det skal beregnes uttaksmerverdiavgift (dok 10).

Klager tillater seg å klage på at fiskefartøy som er brukt i næring og skal brukes videre i utøvelsen av fiske skal merverdiavgiftsberegnes etter en stipulert omsetningsverdi. Det er ikke forbudt for pensjonerte fiskere å fortsette å fiske selv om omsetningen ikke overstiger kr 30 000 eller ligningen ikke godkjenner fradrag for underskudd. I denne næringen vil det ofte være vanskelig å få inntekter over kr 30 000, da sjarkene er små og værforholdene dårlige på Mørekysten. Grunnlaget for underskudd begrunnes med at kostnadene med påkostning og vedlikehold av fartøyene med tillegg av avskrivninger er like store som inntektene.

For fiskere med fiskerpensjon og annen pensjon er det kraftig kost at fartøyet må selges for å dekke merverdiavgiften.

Det er nødvendig for sikkerheten på fiskefeltet at fiskeren får beholde sitt fartøy. Alternativet for fiskeren er å kjøpe et billigere fartøy som hverken er utstyrt for fiske eller har god nok sikkerhet på fiskefeltet.

Etter regelverket/ligningspraksis, med henvisning til Lignings-ABC 1997 s. 366 (dok 11), er det satt et minstefradrag på kr 4 000 i en videre fortsettelse av fiske. Da kun kostnaden til assuransepremie for båten overstiger kr 4 000, uten å ta hensyn til drivstoff, is, agn, fiskeredskaper og andre driftsutgifter som langt overstiger minstefradraget, vil fiskere fortsatt bli tvunget til å fortsette sin regnskapsføring for å unngå en urettmessig beskatning av den reelle nettoinntekt fra fiske eller for å bevise at det ikke er inntekt fra fiske pga. kostnadene med utøvelsen av fisket.

Forskriftene i merverdiavgiftsloven må inneholde et unntak fra merverdiavgift for fiskere som ikke har solgt fartøyet ved et tvangsuttak fra næring pga. uttak fra avgiftsmanntallet og underskudd i næring. Dette sett i forhold til at det er eksempler på fiskere som for mange år siden er strøket fra registeret pga. ikke oppnådd inntektsgrensen på kr 30 000, men fortsatt betraktes som næringsdrivende med et lite overskudd i sin drift.

Klager håper på en ny vurdering av klager og lignende fiskere i hans situasjon, enten ved en bedre tolkning av forskriftene eller at det blir gjort en generell endring i forskriftene som kan imøtekomme denne gruppen som ikke selger sine fartøy og ellers har en svak økonomi og inntektsevne (dok 9).

Skattedirektoratet viser til at klager har kjøpt fiskefartøyet fritatt for merverdiavgift (og investeringsavgift). Det er fritak for avgift ved omsetning av slike fiskefartøyer til registrerte fiskere, jf. mval. § 17 nr. 4 og forskrift nr. 9 § 1.

Ved opphør av virksomheten kan fiskefartøyet selges avgiftsfritt som ledd i overdragelse av virksomhet (mval. § 16 nr. 5) eller ved omsetning til annen registrert fisker. Ved omsetning til andre skal merverdiavgift beregnes.

Som ved annen virksomhet, skal det skje en uttaksberegning dersom driftsmidler eller varebeholdning fra virksomheten brukes privat, jf. mval. § 14 første ledd.

Skattedirektoratet viser til at klager ihvertfall fra og med 1997 bare driver fiske som hobby, og ikke i næringsvirksomhet. Ligningsmyndighetene har forøvrig lagt til grunn at også virksomheten i 1996 må ansees som hobbyvirksomhet (dok 2 og 3). Skattedirektoratet peker videre på at det forhold at driften i flere år har vist underskudd (dok 2), selv om det var omsetning i 1994 og 1995, reiser spørsmål om det i det hele tatt har vært tale om næringsvirksomhet. Det er imidlertid ikke nødvendig å gå nærmere inn på dette. Klager har ikke bestridt at han ihvertfall fra 1997 bare driver fiske som hobby. Virksomheten ble, som tidligere nevnt, slettet fra merverdiavgiftsmanntallet fra og med 1997.

Når klager etter opphør av næringsvirksomheten velger å bruke fiskefartøyet privat i sin hobbyvirksomhet, skal det skje uttaksberegning etter mval. § 14 første ledd.

Skattedirektoratet kan ikke se at de argumenter klager anfører i klagen er relevante i forhold til hjemmelen for uttaksberegning, og tiltrer forsåvidt fylkesskattekontorets imøtegåelse av disse ovenfor.

Uttak skal beregnes etter alminnelig omsetningsverdi, jf. mval. § 19 første ledd. Uttaksberegningen er skjedd på grunnlag av oppgitt bokført verdi av fiskefartøyet i opphørsmeldingen fra klager (dok 5). Beregningsgrunnlaget for uttaksberegningen sees forøvrig ikke bestridt av klager.

Skattedirektoratet tilrår etter dette at det treffes slikt

v e d t a k :

Den påklagde etterberegning stadfestes.

KLAGENEMNDAS AVGJØRELSE:

Nemndas medlemmer (Dons Heinfjell, Martinsen, Gundersen, Andersen og Haugerud) har alle sagt seg enig i Skattedirektoratets innstilling.

                                                 v e d t a k :

Som innstilt.