Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Klagenemnda for merverdiavgift

KMVA 6195

  • Publisert:
  • Avgitt 16.06.2008
Saksnummer KMVA 6195

 Klagenemndas avgjørelse av 16. juni 2008. 

Saken gjelder:

Tilbakeføring av fradragsført inngående merverdiavgift knyttet til kjøp av overtidsmat, samt ileggelse av tilleggsavgift med 15 % for nevnte forhold.

Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen.

 Stikkord: Tilbakeføring av fradragsført inngående avgift Tilleggsavgift

Bransje: Regnskap og bokføring

Mval:  § 22 første ledd nr 3 sammenhold med § 14 annet ledd nr 1

 

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT

 Skattekontoret har avgitt slik

I n n s t i l l i n g :

Avgjørelse i møte 16. juni 2008 i sak nr 6195 vedrørende Klager.

Klager, org nr xxx xxx xxx MVA, ble registrert i avgiftsmanntallet med virkning fra og med 4. termin 2006. Virksomheten er et enkeltpersonforetak med klager som innehaver. Virksomheten har som formål å drive med regnskap og bokføring.

På bakgrunn av oppgavekontroll fattet Skatt x den 6. mars 2008 vedtak i medhold av merverdiavgiftsloven § 55 første ledd nr 2 om å redusere fradragsført inngående avgift med til sammen kr 19 739. Tilleggsavgift ble ilagt med 10 %. Det etterberegnet beløp fordeler seg som følgende:

 

 

Klage fra virksomhetens innehaver datert 25. mars 2008 er mottatt den 1. april 2008.

Klagefristen er overholdt. Saken er ikke brakt inn for domstolen, og det er ikke inngitt anmeldelse til påtalemyndigheten i saken.

Kopi av følgende dokumenter er vedlagt innstillingen:

Dok.nr. Dokument Dato

1 Varsel om fastsettelse  25.02.08 2 Vedtak om etterberegning  06.03.08 3 Oppgave 20070624 (klage fra virksomheten)  25.03.08

Klagen gjelder tilbakeføring av fradragsført inngående merverdiavgift knyttet til kjøp av overtidsmat for perioden 4. termin 2006 – 6. termin 2007 med kr 19 739 og tilleggsavgift med kr 1 973.

Sakens faktum

Saken startet som en oppgavekontroll av omsetningsoppgaven for 6. termin 2007. Omsetningsoppgaven viste bl a inngående merverdiavgift med middel sats (14 %) med  kr 1 432. Den ble senere utvidet til også å gjelde omsetningsoppgavene for 4. termin 2006 – 5. termin 2007.

På bakgrunn av overstående tok Skattekontoret telefonisk kontakt med virksomheten, for å få avklart hva fradragsført inngående avgift med middels sats (14 %) knyttet seg til .

Det ble på telefon opplyst at dette var inngående avgift på mat som ble spist når det ble jobbet overtid.

Ifølge merverdiavgiftsloven § 22 første ledd nr 3 jf § 14 fjerde ledd nr 1 er fradragsretten avskåret ved kjøp av varer og tjenester som skal brukes til kost og naturalavlønning for virksomhetens innehaver, ledelse og ansatte. Skattekontoret varslet på dette grunnlag, i brev av 22. februar 2008, om tilbakeføring av fradragsført inngående merverdiavgift med totalt kr 19 739. Videre ble det varslet om at det ville kunne bli ilagt tilleggsavgift. Svarfrist ble satt 3. mars 2008. Tilsvar ble ikke innsendt. Etterberegning av avgift og ileggelse av tilleggsavgift ble foretatt som varslet ved vedtak av 6. mars 2008.

Fylkesskattekontorets vedtak og begrunnelse

Fra vedtaket datert 6. mars 2008 hitsettes:

”Vi viser til mottatt omsetningsoppgave for ovennevnte termin som viser kr 518 i avgift til gode, samt til telefonsamtale 22.02.2008 vedrørende fradragsført inngående avgift med middels sats (14 %).

Det ble på telefon opplyst om at dette er inngående avgift på mat som blir spist når det jobbes f.eks. overtid.

Etter merverdiavgiftsloven § 21 kan næringsdrivende som er registrert i avgiftsmanntallet gjøre fradrag for inngående merverdiavgift på varer og tjenester til bruk i den avgiftspliktige virksomheten.

Det er en forutsetning for fradragsrett at den inngående merverdiavgiften kan legitimeres ved bilag, jf. merverdiavgiftsloven § 25.

Inngående bilag skal tilfredsstille kravene i lov om bokføring (bokføringsloven) av 19. november 2004 § 10 og forskrift om bokføring av 1. desember 2004 kapittel 5.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke foreligger fradragsrett for inngående merverdiavgift på anskaffelser som nevnt i merverdiavgiftsloven § 22, jf. § 14 annet og tredje ledd.

Dersom varer og tjenester anskaffes under ett til bruk i den avgiftspliktige virksomheten og til bruk som ikke gir rett til fradrag for inngående avgift, skal den inngående merverdiavgiften fordeles, jf. merverdiavgiftsloven § 23 og forskrift nr. 18 om forholdsmessig fradrag for inngående avgift.

Med hjemmel i merverdiavgiftsloven § 55 første ledd nr. 2 har vi  tilbakeført fradragsført inngående merverdiavgift med kr 19 739.

I oppgaven for 6. termin 2007 er det fradragsført inngående avgift med kr 1 432, i tidligere terminer er det fradragsført til sammen kr 18 307 i inngående avgift middels sats, til sammen kr 19 739.

Begrunnelsen for tilbakeføringen er at det er fradragsført inngående merverdiavgift på anskaffelser hvor det ikke foreligger fradragsrett. Dette gjelder innkjøp av mat. Fradragsrett er avskåret etter merverdiavgiftsloven § 22 jf. § 14.

De må for fremtiden påse at det ikke gjøres fradrag for inngående merverdiavgift dersom ovennevnte vilkår for fradragsføring ikke er oppfylt.

Merverdiavgiftslovens § 73 sier: "Den som forsettlig eller uaktsom overtrer denne lov eller forskrifter gitt i medhold av loven, og statskassen derved er eller kunne ha vært unndratt avgift, kan utover avgift fastsatt etter §§ 55 og 56 ilegges tilleggsavgift med inntill 100%. Fastsettelse kan foretas inntil 10 år etter utløpet av vedkommende termin. Bestemmelsen i § 56 gjelder tilsvarende. For så vidt angår avsvar etter denne paragraf svarer den avgiftspliktige for medhjelperes, ektefelles og barns handlinger."

Det vises til ovennevnte hvor det fremgår at De feilaktig har krevd fradrag for inngående avgift.

Fylkesskattekontoret bemerker at ved vurdering av den utviste uaktsomhet skal det iht. gjeldene retningslinjer legges til grunn at den avgiftspliktige plikter å kjenne reglene for beregning av avgift og at unnlatelse av å søke opplysninger om dette i seg selv må anses som uaktsomt. Virkomheten har feilaktig krevd fradrag for inngående merverdiavgift i forbindelse med utgifter som knytter seg til innkjøp av mat som det ikke er fradragsrett for. På bakgrunn av foreliggende opplysninger anser fylkesskattekontoret at det foreligger en uaktsom overtredelse av merverdiavgiftlovens bestemmelser. Videre kunne statskasssen ved overtredelsen vært unndratt avgift.     En finner etter dette at tilleggsavgift bør ilegges med 10% av etterberegnet merverdiavgift med kr 1 973.”

Klagers innsigelser

I klagen anføres det at etter klagers syn er vedtaket urettferdig fordi klager har pleid å sende inn omsetningsoppgavene til eksperter i skatteetaten og det er de som har pleid å godkjenne omsetningsoppgavene etter kontroll. Klager lurer også på hvordan det er mulig å gjøre en slik feil over tid, uten at den blir oppdaget.

Videre anfører klager at staten ikke har tapt noe, da den merverdiavgift som er betalt ved innkjøp av matvarer er innberettet til staten av selger.

Fra klagen hitsettes:

”Det står i brevet at Fradragberettiget inngående avgift 25% Kr.19 739. Dette er samlet avgift sum som er motregnet. Dette er feil også fordi vi tror at vi har rett til 25% moms fradrag. Vi har nå bestemte oss å ikke beregne mva på matvarer som fradrag men klarer oss ikke betale beløpet på Kr.23 530. Dette er fordi feilen er på to veier, fra eksparter fra skatteetaten og fra oss.

Det vi si er at skatteetatens eksparter som pleide å godkjenne disse feil oppgavene har misinformert oss og de også må skyldes/straffet samt med oss. Vi fikk vite fra saksbehandler over telefonavtale at momsoppgaver som ikke innebære til gode får ikke kontrollers. Hun sa at systemet bare godkjennes dem og det er derfor at våre feil gjeldende 14% på matvarer ble nesten umulig å oppdage til nå. Vi tror dette er ikke helt riktig fordi vi noe ganger får tilbake sendt oppgaver på grunn av feil kalkulasjon.

Vi ber at vedtaket blir omgjøres.”

Skattekontorets vurdering av klagen

Fylkesskattekontoret har foretatt en etterberegning av fradragsført inngående merverdiavgift for 4. termin 2006 – 6. termin 2007 med hjemmel i merverdiavgiftsloven § 55 første ledd nr 2. Denne bestemmelsen gir adgang til å fastsette beregningsgrunnlaget for inn- og utgående merverdiavgift ved skjønn når mottatt omsetningsoppgave finnes å være uriktig eller ufullstendig eller bygger på regnskap som finnes ikke å være ført i samsvar med gjeldende regnskapslovgivning.

Ifølge merverdiavgiftsloven § 22 første ledd nr 3, jf § 14 fjerde ledd nr 1 omfatter retten til fradrag ikke inngående avgift på varer og tjenester som anskaffes utelukkende til bruk som kost og naturalavlønning av virksomhetens innehaver og ansatte.

Nærværende tilfelle gjelder kjøp av overtidsmat. Når det gjelder kjøp av overtidsmat, anses den næringsdrivende som forbruker, med den konsekvens at fradragsretten er avskåret.

Til klagers anførsel om at han har krav på fradrag for inngående avgift med 25 %, skal skattekontoret bemerke følgende:

Ved en inkurie er den tilbakeførte fradragsførte inngående avgift knyttet til middelsats (14 %) for mat i vedtaket ført på feil post. Den er i vedtaket ført på posten for fradragsberettiget inngående avgift 25 %. Dette har imidlertid ingen betydning, da det er den fradragsførte inngående avgift knyttet til kjøp av overtidsmat, som er tilbakeført.

Skattekontoret kan etter dette ikke se at vi kan omgjøre vårt vedtak om tilbakeføring av fradragsført inngående avgift knyttet til kjøp av overtidsmat.

Ad tilleggsavgiften

I henhold til merverdiavgiftsloven § 73 kan tilleggsavgift ilegges med inntil 100 % når avgiftspliktige forsettlig eller uaktsomt har overtrådt bestemmelser etter merverdiavgiftsloven eller forskrifter gitt i medhold av loven, og derved har eller kunne ha påført et avgiftstap for staten.

Det er et vilkår for ileggelse av tilleggsavgift at statskassen er eller kunne ha vært unndratt merverdiavgift. I formuleringen ”kunne ha vært unndratt” ligger at det er tilstrekkelig at en uriktig omsetningsoppgave er innlevert til avgiftsmyndighetene. Det er ikke noe krav om at staten faktisk er unndratt avgift.

Spørsmålet om å anvende tilleggsavgift, og størrelsen på denne, skal vurderes på grunnlag av den enkelte forsømmelse. Det er tilstrekkelig for å ilegge tilleggsavgift etter merverdiavgiftsloven § 73 at det foreligger en uaktsom overtredelse av merverdiavgiftsloven eller forskrift gitt i medhold av denne.

I henhold til gjeldende forvaltningspraksis og retningslinjer, er det tilstrekkelig med simpel uaktsomhet for å kunne ilegge tilleggsavgift.

Enhver næringsdrivende plikter å gjøre seg kjent med regler som gjelder for den virksomhet han driver. Har man av ulike grunner vanskeligheter med å følge det gjeldende regelverk, plikter man å søke kyndig bistand. Det må legges til grunn at den avgiftspliktige plikter å kjenne til reglene for fradragsføring av inngående avgift også de som begrenser fradragsretten, og at unnlatelse av å søke opplysninger om regelverket i seg selv må anses som uaktsomt.

Bestemmelsen forutsetter videre at det ilegges tilleggsavgift når vilkårene er til stede, med mindre det foreligger særlige forhold.

Tilleggsavgift er ilagt med 10 %. Klager har fradragsført inngående merverdiavgift knyttet til anskaffelser hvor fradragsretten er avkåret etter merverdiavgiftsloven § 22 første ledd nr 3, jf § 14 fjerde ledd nr 1. Vilkårene i merverdiavgiftsloven § 73 om at feilen må ha medført at staten derved er eller kunne ha vært unndratt avgift, er oppfylt. I henhold til merverdiavgiftsloven § 29 foreligger det plikt for avgiftspliktig næringsdrivende til å sende avgiftsmyndigheten oppgave som bl a viser samlet omsetning og uttak, samt korrekte beløp for utgående og inngående avgift. Denne plikten anses som objektiv, dvs at den næringsdrivende bærer risikoen for at innberetningen er korrekt i relasjon til det foreliggende regnskaps- og bilagsmaterialet.

I foreliggende tilfelle var innsendt omsetningsoppgave for 6. termin 2006 uriktig. Oppgavekontrollen påviste at det var krevd fradrag for inngående merverdiavgift for anskaffelser hvor fradragsretten er avskåret. På bakgrunn av dette forholdet ble samtlige innsendte omsetningsoppgaver fra virksomheten tatt ut til kontroll. Alle oppgavene viste at klager hadde fradragsført inngående avgift på anskaffelser hvor fradragsretten er avskåret.

Som eneinnehaver av virksomheten med omsetning av regnskapsføringstjenester, legges det til grunn at klager må være vel kjent med reglene etter merverdiavgiftsloven § 22 første ledd nr 3 jf § 14 fjerde ledd, som avskårer fradragsretten for visse type anskaffelser. Det forhold at omsetningsoppgavene innsendes til skatteetaten i lenger tid, uten at forholdet blir avdekket, innebærer ikke at klager er fri fra ansvaret med å følge det regelverket som gjelder vedrørende begrensninger i fradragsretten for inngående avgift. I avgiftsretten er det slik at det er klager som bærer risikoen for at reglene følges, selv om det eventuelt er en medhjelper som subjektivt sett er å klandre, jf merverdiavgiftsloven § 73 annet ledd. Skattekontoret er av den oppfatning at klager ikke har overholdt sin plikt til å kjenne reglene vedrørende fradrag av inngående merverdiavgift. Skattekontoret legger derfor til grunn at klager har utvist uaktsomhet med hensyn til overtredelse av de ovennevnte bestemmelsene i merverdiavgiftsloven. De subjektive vilkårene for ileggelse av tilleggsavgift er således oppfylt.

Når det gjelder klagers anførsel om at alle hans omsetningsoppgaver er blitt kontrollerte av skatteetatens eksperter, og at feilen dermed skulle vært oppdaget på et tidligere tidspunkt, skal skattekontoret bemerke at dette ikke medfører riktighet. I de tilfeller hvor avgiftsmyndighetene foretar en nærmere kontroll av en mottatt omsetningsoppgave, vil den avgiftspliktig motta et brev/varsel om at omsetningsoppgaven er tatt ut til en nærmere kontroll. Det skal i den forbindelse påpekes at klager for sin egen virksomhet kun har mottatt et slikt varsel, og det varselet knytter seg til omsetningsoppgaven for 6. termin 2007 som var tatt ut til en oppgavekontroll. De øvrige omsetningsoppgavene har således ikke vært gjenstand for en nærmere kontroll fra avgiftsmyndighetenes side før omsetningsoppgaven for 6. termin 2007 ble kontrollert.

På bakgrunn av dette legger skattekontoret til grunn at klager har opptrådt uaktsomt, og at vilkårene for ileggelse av tilleggsavgift etter merverdiavgiftsloven § 73 er til stede.

Utmåling av tilleggsavgiftens størrelse

Klager er ilagt en tilleggsavgift på 10 %. I retningslinjene fra Skattedirektoratet vedrørende ileggelse av tilleggsavgift, gis en nedre og øvre grense for hvilken prosentsats som skal anvendes i de ulike tilfellene. Ved ordinær overtredelse som unnlatt bokføring, uriktig fradragsføring og lignende, ilegges tilleggsavgift med fra 30 % til 50 %. Ved spesielle unnskyldelige omstendigheter kan tilleggsavgiften settes ned eller unnlates, og ved skjerpende omstendigheter åpnes det for at tilleggsavgiften kan forhøyes. 

Det fremgår av Skattedirektoratets retningslinjer at ved utmålingen av tilleggsavgiftens størrelse innen de angitte prosentsatser, vil det være opp til det enkelte ¬skattekontor å foreta de konkrete og individuelle vurderinger av beløpet/satsens størrelse.

Skattekontoret kan ikke se at det er kommet frem nye opplysninger i saken som vil kunne endre den ilagte tilleggsavgiften. Skattekontoret er fortsatt av den oppfatning at det er grunnlag for å anvende tilleggsavgift etter § 73. Prosentsatsen på 10 % er etter skattekontorets oppfatning i henhold til praksis og gitte retningslinjer for tilsvarende saker.

Skattekontorets innstilling til vedtak

Skattekontoret foreslår at det fattes slikt

     v e d t a k:

Etterberegningen stadfestes.

KLAGENEMNDAS AVGJØRELSE:

Klagenemndas leder Heinfjell har avgitt slikt votum:

”Enig. Satsen for tilleggsavgift er dog for lav, men klagenemnda har ikke kompetanse til å endre dette.”

Nemdas øvrige medlemmer Nordkvist og Andersen har sluttet seg til Heinsfjell votum, og Langballe og Omdal, har sluttet seg til skattekontorets innstilling.

Det ble etter dette fattet slikt

V e d t a k:

Som innstilt.