Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Klagenemnda for merverdiavgift

KMVA 6841

  • Publisert:
  • Avgitt 13.12.2010
Saksnummer KMVA 6841

Klagenemndas avgjørelse 13. desember 2010.

Saken gjelder: Tilbakeføring av inngående merverdiavgift for 1. termin 2010 på grunn av uriktig fradragsføring av inngående merverdiavgift på anskaffelse av ikke-fradragsberettiget 4-hjuls motorsykkel (personkjøretøy).

Klagenemnda stadfestet innstillingen.

Stikkord:        Inngående merverdiavgift - fradrag

Bransje:         Tømrer/snekker

 Mval:             § 8-1                         § 8-4

 

Innstillingsdato: 16. november 2010

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT

Avgjørelse i møte 13. desember 2010 i sak nr 6841 vedrørende Klager.

Skatt x har avgitt slik

innstilling:

Klager, org.nr. xxx xxx xxx ble registrert i merverdiavgiftsregistert med virkning fra 6. termin 1994. 

Virksomheten er registrert med tømring/snekring og med charterbåtvirksomhet som formål.

Skattekontoret tok ut omsetningsoppgaven for 1. termin 2010 til avgrenset kontroll. Kontrollen avdekket at Klager hadde fradragsført inngående merverdiavgift på anskaffelse av en 4-hjuls motorsykkel - en ATV. Skattekontoret vurderte det slik at ATV’en var et personkjøretøy i merverdiavgiftslovens forstand, og som sådan ikke fradragsberettiget.

I vedtak av 12. mai 2010 ble inngående merverdiavgift vedtatt tilbakeført med kr 27 401, dok 5.  

Skattekontoret mottok skriftlig klage fra Klager den 4.juni 2010, dok 7. 

Det er skattekontorets vurdering at klagefristen er overholdt. 

Saken er ikke anmeldt til påtalemyndigheten.

 

Kopi av følgende dokumenter er vedlagt innstillingen:

Dok. nr.  Beskrivelse av dokument Dato 1 Skattekontorets varsel om avgrenset kontroll   25.03.2010 2 Klagers tilbakemelding vedr. kontroll  09.04.2010 3 Varsel om etterberegning av avgift 04.04.2010 4 Tilsvar til varsel 20.04.2010 5 Fastsettelse 12.05.2010 6 Vedtak om etterberegning av avgift 12.05.2010 7 Klage på vedtak om etterberegning  01.06.2010 7 b Bilder – vedlegg til klage 01.06.2010

Klagen gjelder

På omsetningsoppgaven for 1. termin 2010 fradragsførte Klager kr 49 909 i inngående merverdiavgift. Under skattekontorets kontroll kom det frem at deler av det fradragsførte beløpet var knyttet til kjøp av en 4-hjuls ATV – en 2010-modell Bombardier Can-Am.

Skattekontoret konkluderte med at ATV’en måtte anses å være personkjøretøy i merverdiavgiftslovens forstand, og at det følgelig ikke forelå rett til fradrag for inngående merverdiavgift. Skattkontoret vedtok å tilbakeføre den inngående merverdiavgiften som var knyttet til kjøpet – kr 27 401, dok 6.

Autorisert regnskapsføret A har påklaget vedtaket på vegne av Klager, dok. 7.

Sakens faktum

Skattekontoret mottok omsetningsoppgave for 1. termin 2010 den 23. mars 2010. I omsetningsoppgaven for 1. termin 2010 fradragsførte Klager kr 49 909 i inngående merverdiavgift, samtidig som det var oppgitt kr 25 193 i avgiftsfri omsetning. Den 25. mars 2010 tok skattekontoret oppgaven ut til avgrenset kontroll. Skriftlig varsel om kontrollen ble sendt til klager samme dag, dok 1.

Skattekontoret mottok den etterlyste dokumentasjonen fra klager den 9. april 2010, dok 2. Dokumentasjonen viste at det var fradragsført kr 27 402 knyttet til kjøp av en 4-hjuls motorsykkel.

Den 8. april 2010 sendte skattekontoret varsel om at det ville bli vurdert å nekte fradrag for inngående merverdiavgift knyttet til anskaffelse av motorsykkelen, dok 3.  Klager (v/regnskapsfører A) forklarte i e-post av 20. april 2010 at inngående merverdiavgift knyttet til ATV’en var fradragsført fordi forhandleren hadde opplyst at alle skattekontor innrømmet fradrag for alle ATV’er som var utrustet for transport og som ble solgt til næring, dok 4. Klager anførte at det ikke var av betydning hvordan kjøretøyet var registrert, og argumenterte så med at kjøretøyet var utstyrt med spesialslede/henger, belter, vinsj, lastebærer foran og bak samt at det skulle brukes i næring. Det ble også argumentert med at virksomheten har utført oppdrag som ellers ikke ville vært mulig å ta uten ATV’en. 

12. mai 2010 fattet skattekontoret vedtak om at inngående merverdiavgift knyttet til anskaffelsen av motorsykkelen ikke var fradragsberettiget, og at fradragsført merverdiavgift derfor skulle tilbakeføres, dok 6.

Virksomheten fremmet sin skriftlige klage ved autorisert regnskapsfører xx i brev av 1. juni 2010, dok 7.

Skattekontorets vedtak og begrunnelse

Skattekontoret vedtok å tilbakeføre inngående merverdiavgift knyttet til anskaffelse av ATV’en med kr 27 402 den 12. mai 2010, dok 6.   Det var skattekontorets begrunnelse at det anskaffede kjøretøyet var omfattet av merverdiavgiftsforskriftenes definisjon av personkjøretøy, og at det dermed ikke forelå rett til fradrag for inngående merverdiavgift; jf. mval § 8-4.

Det siteres fra skattekontorets vedtak:

” utgangspunktet er det hvordan kjøretøyet er registrert som er avgjørende vedrørende fradragsretten for inngående merverdiavgift. Det følger av mval. 8-4 (1) at det ikke er fradragsrett for inngående merverdiavgift på anskaffelse, drift og vedlikehold av kjøretøy registrert som personkjøretøy. Den nærmere definisjonen av personkjøretøy finnes i merverdiavgiftsforskriften § 1-3-1. I bestemmelsens første ledd bokstav c heter det at med personkjøretøy menes ”motorvogn registrert som moped, motorsykkel eller beltemotorsykkel og som ikke hovedsakelig er innrettet for varetransport”.

Kjøretøyet i vår sak er registrert som motorsykkel, hvilket medfører at den etter loven i utgangspunktet er å anse som et personkjøretøy. Det må dermed vurderes om kjøretøyet ”hovedsakelig er innrettet for varetransport”. Det skal imidlertid svært mye til for at en motorsykkel skal komme inn under dette unntaket. Skattedirektoratet har i en uttalelse fra 5. november 1970 uttalt at en trehjuls motorsykkel med varekasse ikke var å anse som et personkjøretøy. Uttalelsen er gjengitt i Merverdiavgiftshåndboken 6. utgave 2010 side 53.

Det opplyses at kjøretøyet er utstyrt med spesial henger/slede, belter, vinsj og lastebærer foran og bak, samt at det brukes og skal brukes i næringsvirksomhet. Videre anføres det at det ikke skal ha noen betydning hvordan kjøretøyet er registrert, da man også er avhengig av å benytte kjøretøyet på offentlig vei.

Til dette vil skattekontoret for det første vise til at det er registreringen som er avgjørende for fradragsretten for inngående merverdiavgift. Hvordan kjøretøyet skal benyttes eller faktisk blir benyttet er ikke relevant i forhold til dette. Når det gjelder motorsykler mv. er det imidlertid gitt et unntak for de kjøretøyene som hovedsakelig er innrettet for varetransport, jf. ovenfor. Med andre ord må kjøretøyet være utstyrt slik at det i all hovedsak fremstår som et varekjøretøy. Utstyr som henger/slede, belter og vinsj endrer slik skattekontoret ser det ikke selve kjøretøyets karakter i forhold til dette. Når det gjelder påmonterte lastebærere foran og bak på kjøretøyet, legger skattekontoret til grunn at dette er samme type som fremgår av bilder av tilsvarende modell på leverandørens hjemmeside. Videre er kjøretøyet, etter de opplysningene skattekontoret har, godkjent for to personer. Det fremstår dermed som et kjøretøy innrettet for å kunne ta med seg én passasjer, i tillegg til at det er plass til noe bagasje/varer på de nevnte lastebærerne. Sett i forhold til Skattedirektoratets uttalelse som er nevnt ovenfor er ikke samme fokus på varetransport til stede her som i tilfellet med en trehjulsmotorsykkel med varekasse.

Slik dette kjøretøyet fremstår er det etter skattekontorets oppfatning ikke hovedsakelig innrettet for varetransport. På bakgrunn av vurderingene ovenfor legger skattekontoret derfor til grunn at vilkårene for fradrag for inngående merverdiavgift jf. mval. § 8-4 (1) ikke er til stede.”

Klagerens innsigelser

Klager anfører at den fradragsførte ATV’en ikke er et personkjøretøy ettersom den hovedsakelig er innrettet for varetransport, og ATV’en faller av den grunn utenfor definisjonen av personkjøretøy i FMVA § 1-3-1 første ledd bokstav c.

Fra klagers brev av 1. juni 2010 siteres:

”Vi ønsker å vise til deres referansenr 12912254, og saksnr 2010/321252

Her ble det påpekt at ATV var registrert feil og dermed måtte tilbakeføre fradragsført inngående merverdiavgift.

Ifølge merverdiavgiftsforskriften §1-3-1 første ledd bokstav c, så mener vi at denne ATV faller inn under unntaket som beskrevet ".. og som ikke hovedsakelig er innrettet for varetransport". Her viser dere til en sak fra Skatedirektoratet fra 5 november 1970 hvor en trehiuls motorsykkel med varekasse ikke var å anse som et personkjøretøy. Denne uttalelsen ser ikke vi at passer til denne saken, da dette gjelder en kraftig 4-hjuls-ATV som hovedsakelig er innrettet for varetransport.

Grunnen til at vi hevder dette er at denne ATV'en er: • Utstyrt med hengerfeste og har tilhørende spesial - henger/slede, ment for å frakte materialer/materiell til jobber som skal utføres. • Utstyrt med beltehjul. Dette for bedre fremkomst i ulent terreng. • Utstyrt med vinsj. • Utstyrt med stor lastebærer foran og bak. (Lastebrett) • Utstyrt med stor verktøyboks til feste bak. • Utstyrt med avtagbart passasjersete. Dette er en kombinert en-seter/to-seter.   Verktøyboksen plasseres der passasjersetet står.Passasjersetet er nyttig av to årsaker: frakt av medhjelper til jobber som skal utføres, samt at en to-seter gir lengre akselavstand, ergo sikrere kjøring i terreng.

En annen grunn til at denne ble registrert slik den ble var at vi mener vi har behov for og transportere gods og materialer både på, og utenfor offentlig vei på samme jobb, noe som en traktor registrert ATV ikke kan utføre. Det er også viktig og bemerke at de fleste ATV'er kan både fås med sorte traktor skilt som ikke tillater bruk på offentlig vei, og hvite motorsykkel skilt som tillater bruk på offentlig vei. Maskinene er ellers akkurat lik, med samme utstyr. Den eneste forskjellen er at på motorsykkel betales det en engangsavgift som fra før ikke er mva belagt og ikke gir mulighet for fradrag. Vi ønsker også å påpeke at flesteparten som kjøper ATV med mulighet for mva refusjon driver gårdsbruk, krafstasjoner etc. Deres behov vil være det samme som vårt.

Vi har vært i kontakt med forhandler som har vært borti tilsvarende saker. Han har erfaring fra Fylkesskattekontoret der "de tolker loven dit hen at ATV som var utrustet for transport av gods ikke var å anse som et personkjøretøy og innrømmet da fradrag på alle ATV som ble solgt til næring på nevnte grunnlag". Vi legger ved kopi av sak fra Finnmark Fylkesskattekontor der de innrømmer fradrag i en tilsvarende sak.

Atv'en som ble kjøpt er et kraftig driftsmiddel, og skal brukes i næringsvirksomhet. Det skal etter vår erfaring ikke ha noen betydning hvordan den er registrert, da Klager, som nevnt tidligere, også er avhengig av å kjøre på offentlig veg i enkelte jobber. Den jobben som allerede er utfakturert kunne han ikke utført uten denne maskinen. Det ble kjørt både i terreng og på offentlig veg. Vi legger ved bilder som dokumenterer at denne er utstyrt hovedsakelig innrettet for varetransport.”

Skattekontorets vurdering av klagen

En virksomhet som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret vil ha krav på fradrag for inngående merverdiavgift på anskaffelser av varer og tjenester som er til bruk i den avgiftspliktige virksomheten; mval § 8-1.

Fradragsretten er ikke uten unntak, blant annet gis det ikke fradrag for personkjøretøy, med mindre kjøretøyet brukes som salgsvare, i utleievirksomhet eller i persontransportvirksomhet; jf mval § 8-4.

I foreliggende sak er det overordnede temaet hvorvidt den anskaffede motorsykkelen er å anse som et personkjøretøy med de følger konklusjonen får for retten til fradrag for inngående merverdiavgift.

Ordet personkjøretøy er nærmere definert i merverdiavgiftsforskriften § 1-3-1; jf. mval § 1-3 annet ledd. I foreliggende sak er kjøretøyet registrert som motorsykkel, som er omfattet av definisjonen av personkjøretøy; jf. FMVA § 1-3-1 første ledd bokstav c.

Merverdiavgiftsforkriften § 1-3-1 første ledd bokstav c lyder:

Med personkjøretøy menes … c) motorvogn registrert som moped, motorsykkel eller beltemotorsykkel og som ikke hovedsakelig er innrettet for varetransport 

Det følger dermed at det ikke gis fradrag for inngående merverdiavgift på anskaffelse, drift og vedlikehold av et kjøretøy som er registrert som motorsykkel, med mindre den ”hovedsakelig er innrettet for varetransport”.

Skattekontoret vil bemerke at det må være utvilsomt at det ikke er kjøretøyets nytteverdi for kjøper som er avgjørende for om kjøretøyet faller innenfor eller utenfor definisjonen av personkjøretøy. Det kan heller ikke være virksomhetens faktiske bruk av kjøretøyet til varetransport eller virksomhetens vurdering av kjøretøyets egnethet til slik transport som er avgjørende, da det fra den næringsdrivendes synsvinkel alltid være det konkrete transportbehovet som avgjør om et kjøretøy er egnet eller ikke. Skattekontoret mener det er lett å tenke at den rette motorsykkelen, som hovedsakelig er innrettet for transport av personer, med krok og vinsj vil kunne være svært egnet til transport av tømmer. Tilsvarende vil en motorsykkel hovedsakelig innrettet for transport av personer, men utstyrt med belter og tilhengerfeste (som i foreliggende tilfelle) også være godt egnet til transport av varer til og fra en fjellhytte som driver avgiftspliktig virksomhet.

Klager har anført at motorsykkelen er utstyrt slik at den må anses å være hovedsakelig innrettet til varetransport. Det er beskrevet at motorsykkelen er utstyrt med tilhengerfeste med tilhørende spesialhenger, den er utstyrt med beltehjul, vinsj, stor lastebærer foran og bak, samt at passasjersete er avtagbart og utbyttbart med en verktøyboks.

Skattekontoret mener det ikke kan tillegges vekt at motorsykkelen er utstyrt med tilhengerfeste eller vinsj. Det er kjøretøyets evne til varetransport i seg selv som er av betydning, ikke dets evne til å dra gods. Skattekontoret mener det kan dras en parallell til biler som er innrettet for varetransport (varebiler), hvor det ikke legges vekt på om kjøretøyet er utstyrt med hengerfeste; se forskrift 25. januar 1990 nr. 91 om krav til kjøretøy § 1-1.

Den omtalte spesialtilhengeren er ikke en del av motorsykkelen, og skattekontoret mener denne derfor ikke kan tillegges vekt ved vurderingen av om motorsykkelen hovedsakelig er innrettet for varetransport. At motorsykkelen har mulighet for å påmontere beltehjul kan heller ikke være avgjørende. Beltehjulene bedrer motorsykkelens fremkommelighet, og vil være nyttig både i forbindelse med persontransport og varetransport.

Da gjenstår lastebærer foran og bak, samt påmonterbar verktøyboks. Skattekontoret mener det er utvilsomt at dette utstyret er til bruk for varetransport, selv om det, særlig foran på sykkelen, vil være meget begrenset hvor mye varer som kan pålastes.

Klager har henvist til brev fra X fylkesskattekontor til B AS vedrørende merverdiavgift på tung motorsykkel. Skattekontoret utleder av innholdet i brevet at det gjelder en motorsykkel som ikke har samme utstyr som i foreliggende sak. x fylkesskattekontor henviser til at motorsykkelen har ett sete. Slik er det ikke i foreliggende klagesak, der motorsykkelen er registrert for to personer. Den beskrevne verktøyboksen kan monteres av og på som et alternativ til passasjersetet. Skattekontoret mener dette i seg selv er tilstrekkelig til å si at foreliggende motorsykkel for en vesentlig del er innrettet for til persontransport, slik at den ikke kan sies å være hvoedsakelig innrettet for varetransport.   

Det er skattekontorets vurdering at kjøretøyet i denne saken er å anse som et personkjøretøy, og at kjøretøyet ikke er hovedsakelig innrettet for varetransport. Det foreligger følgelig ikke rett til fradrag for inngående merverdiavgift på anskaffelser, drift og vedlikehold av kjøretøyet.

Skattekontorets innstilling til vedtak

Skattekontoret foreslår etter dette at det fattes slikt

Vedtak:

Det påklagede vedtaket stadfestes. KLAGENEMNDAS AVGJØRELSE:

Nemndas medlem Nordkvist har avgitt slikt votum:

”ATV utstyrt med lastebærer både foran og bak, samt vinsj og annet utstyr, anses godt egnet til varetransport i næring, derfor enig med klager.”

Nemndas leder Rivedal har avgitt slikt votum:

”Jeg mener at skattekontoret tar feil når de anfører at ATVen er innrettet for persontransport, idet alle andre forhold enn at ATVen har et passasjersete som for øvrig kan skiftes ut med verktøykasse, viser at ATVen er innredet som varetransport.”

Nemndas øvrige medlemmer Langballe, Ongre og Kloster sluttet seg til skattekontorets innstilling.

Det ble etter dette fattet slikt

V e d t a k:

Som innstilt.