Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Klagenemnda for merverdiavgift

KMVA 7274

  • Publisert:
  • Avgitt 16.02.2012
Saksnummer KMVA 7274

Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering
16. februar 2012.

Klagedato:  22. september 2011

Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen.

Saken gjelder: Etterberegning av utgående avgift, som følge av uriktig avgiftsbehandling av avgiftspliktige tjenester.  

Samlet påklaget beløp utgjør kr 23 200

Stikkord:  Utgående avgift  - Unntatt omsetning

Bransje:  Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet.

 Mval:   § 18-1 første ledd bokstav b)    § 3-7    § 3-8

 

 Innstillingsdato: 30. januar 2012            

  KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT

 Avgjørelse ved skriftlig votering 16. februar 2012 i sak nr. 7274 vedr. Klager AS.

 

Skatt x har avgitt slik

i n n s t i l l i n g:

Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx, ble registrert i avgiftsmanntallet fra 3. termin 2000.

Selskapet driver med naturbaserte opplevelser og C. I MVA-systemet er virksomheten registrert for å drive med opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet. Virksomhetens formål er beskrevet som: ”Salg av friluftslivstjenester, rådgivning innen friluftsliv, lederskapsutvikling og C, samt investeringer i andre selskaper”.

På bakgrunn av avgrenset oppgavekontroll av 5. termin 2010, fattet skattekontoret den 5. april 2011 vedtak om etterberegning av utgående avgift, samt tilbakeføring av inngående merverdiavgift. Skattekontoret har omgjort vedtaket hva angår tilbakeføring av inngående avgift. Klagen gjelder i det følgende etterberegning av utgående avgift.

8. september 2011 var daglig leder i Klager AS, A, i kontakt med Skattekontoret saksbehandler ved kontrollen per telefon. Under telefonsamtalen ble A informert om klageadgangen på vedtaket, og at dersom han ønsket å klage på vedtaket måtte dette gjøres skriftlig. Som følge av nevnte telefonsamtale valgte Skattekontoret å informere ytterligere om klageadgangen i brev av 13. september 2011, jfr. dok 9.

Klage fra A, daglig leder i Klager AS er mottatt i form av e-post 22. september 2011, jfr. dok 11. Vedlagt klage av 22. september 2011 følger et tilsvar datert 15. juni 2011 vedrørende vedtak om etterberegning av avgift, jfr. dok 10. Tilsvar av 15. juni 2011 var tidligere ikke registrert i systemene. Klager hevder at han gjentatte ganger har forsøkt å få kontakt med Skattekontoret per telefon, uten at dette har blitt registrert i systemene. Skattekontoret finner med dette at klagefristen er overholdt.

Påklaget beløp utgjør:

 

Det er ikke beregnet renter eller ilagt tilleggsavgift i saken. Det er ikke inngitt anmeldelse til påtalemyndigheten i saken. Klager har kommet med kommentarer til innstillingen per telefon. Kommentarene er inntatt i innstillingen.  

Kopi av følgende dokumenter er vedlagt innstillingen:

Dok. nr. Dokument Dato 1 Varsel om kontroll av omsetningsoppgave 25. januar 2011 2 Tilsvar med etterspurte opplysninger  1. februar 2011 3 Forespørsel om tilleggsopplysninger 2. februar 2011 4 Tilsvar fra B 14. februar 2011 5 Forespørsel om tilleggsopplysninger 14. februar 2011 6 Tilsvar fra Klager 22. februar 2011 7 Varsel om etterberegning 9. mars 2011 8 Vedtak om etterberegning   5. april 2011 9 Informasjon om klageadgang 13. september 2011 10 Klage på vedtak 22. september 2011 10 a Vedlegg, Tilsvar til vedtak om etterberegning 15. juni 2011

Klagen gjelder

Økning av utgående avgift som følge av at Skattekontoret ikke finner at de levererte tjenester er unntatt merverdiavgift. Sakens faktum

Skattekontorets vedtak om etterberegning av utgående avgift gjelder to ulike typer tjenester som Klager AS leverer. I denne sammenheng bemerkes det at Klager AS også leverer andre tjenester som virksomheten selv vurderer som ordinært avgiftspliktige tjenester. Klagen gjelder fakturering uten merverdiavgift på følgende tjenester: 1) ”C og D” og 2) ”GPS Rebus/Personalaktiviteter”.

Bilagene UF 159 og 163 gjelder aktiviteter omtalt som ”C og D”. Ut fra virksomhetens beskrivelse av aktivitetene fremgår det at Klager AS hevder at disse tjenestene er unntatt merverdiavgift etter lov av 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (Merverdiavgiftsloven) § 3-7 tredje ledd som gjelder omvisningstjenester.

Bilagene UF 161, 164 og 212 gjelder aktiviteter omtalt som ”GPS Rebus/Personalaktiviteter”. Ut fra virksomhetens beskrivelse av aktivitetene fremgår det at Klager AS hevder at disse tjenestene er unntatt merverdiavgift etter merverdiavgiftloven § 3-8 som angår omsetning av idrettsaktiviteter.

Skattekontoret mener at Klagers avgiftsbehandling av tjenestene er uriktig. Det bemerkes at omsetningen er oppgitt i omsetningsoppgaven som fritatt omsetning, hvilket under alle omstendigheter er uriktig. Tas klagen til følge skal omsetningen føres på omsetningsoppgaven som unntatt omsetning. Skattekontoret finner ikke at aktivitetene faller inn under unntakene i Merverdiavgiftsloven §§ 3-7 tredje ledd og 3-8, og det er av Skattekontorets oppfatning at tjenestene er ordinært avgiftspliktig etter Merverdiavgiftsloven § 3-1.

Skattekontorets vedtak og begrunnelse Det siteres fra vedtaket av 5. april 2011, dok 8:

”UF 159 og 163 gjelder aktivitetene C og D. Disse to bilagene var oppgitt i merverdiavgiftsoppgaven post 3 som avgiftsfri omsetning.

Fra deres e-post av 22.02.2011: "Caktiviteter/D er ett produkt der vi guider gjestene rundt i skogen eller ved sjøen (det kan f.eks være på Knutefjell, i Nordmarka, på Verdens ende osv) eller på ett kulturminne (D) f.eks Oscarsborg Festning. I tillegg til selve guidingen og naturopplevelsen legger vi også inn samarbeidsoppgaver der vi lærer gjestene å samarbeide i grupper (fokus på samarbeid, planlegging og kommunikasjon). Øvelsene kan f. eks være å sette opp telt, fyre bål, ta seg over vann, knyte knuter osv. For å øke motivasjon blir resultatene målt og sammenlignet med de andre gruppene".

Ut i fra denne forklaringen antar vi at dere mener at disse aktivitetene er unntatt merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven § 3-7 tredje ledd. I merverdiavgiftshåndboken 6. utgave side 195 står det: Departementet nevner at unntaket omfatter ulike fører-, omvisnings- og informasjonstjenester. Eksempler på slike tjenester kan være omvisning i historiske bygg, i museer eller på utstillinger og såkalte byvandringer eller førertjenester i naturen hvor det samtidig gis informasjon om de ulike attraksjonene. Det nevnes at unntaket vil gjelde for tjenester som elgsafari, rafting, brevandring, grotteturer og fjellvandring. Rene informasjonstjenester som ikke har tilknytning til guiding vil derimot bli avgiftspliktig.

Skattekontoret kan ikke ut i fra opplysningene se at disse tjenestene faller inn under unntaket i merverdiavgiftsloven § 3-7 tredje ledd.

Beregnet utgående merverdiavgift på disse bilagene utgjør totalt kr 4 000.

UF 161, 164 og 212 gjelder aktivitetene GPS Rebus/Personalaktivitet. Disse tre bilagene var oppgitt i merverdiavgiftsoppgaven post 3 som avgiftsfri omsetning.

Fra deres e-post av 22.02.2011: "Rebusløp er som ett orienteringsløp. Foregår utendørs og gjestene orienterer seg fra post til post ved hjelp av kart & kompass eller GPS på hver post må de løse en rebus for å komme videre. Med henvisning til "personalaktiviteter" i dette konkrete tilfellet er det snakk om ett rebusløp".

Skattekontoret kan ikke se at Rebusløpene dere arrangerer er unntatt merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven § 3-8. I merverdiavgiftshåndboken 6. utgave side 204 står det: Ved vurdering av om det foreligger idrettsaktiviteter vil utgangspunktet være om dette er en type aktivitet som drives av særforbundene tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité. Vi kan ikke se at Rebusløpene er en idrettsaktivitet slik det beskrives i merverdiavgiftshåndboken.

Beregnet utgående merverdiavgift på disse bilagene utgjør totalt kr 19 200.”

Klagers innsigelser

Klager er uenig i Skattekontorets vurdering av hvorvidt aktivitetene som Klager AS leverer er ordinært avgiftspliktige. Klager anfører at tjenestene som Klager AS leverer er naturbaserte opplevelser som er unntatt merverdiavgift.

Klager oppgir at han i forbindelse med endringer i Merverdiavgiftsloven hadde en gjennomgang av avgiftsbehandlingen med sin revisor samt at spørsmålene ble drøftet med saksbehandler ved Skattekontoret. Etter en vurdering ble det konkludert med at tjenestene var å anse som opplevelser med guiding i natur og kultur, og dermed unntatt merverdiavgift. Ved vurderingen hadde saksbehandler lagt vekt på tjenesten ”ikke bar preg av fornøyelsespark, ikke tok inngangspenger eller solgte billetter, og heller ikke var på fast sted”, jfr. e-post av 14. februar 2011, dok 4.

Klagers forklaring av tjenestene gjengis som følgende:

Fra e-post av 14. februar 2011, dok 4, siteres:

”Klager selger i utgangspunktet naturbaserte opplevelser. I tillegg til dette gjør vi også en del servering og noe tjenester. I forbindelse med siste endringer av lov om merverdiavgift hadde vi en gjennomgang med vår revisor (E) og skattemyndighetene. Dette på grunn av at vi var usikre på hvordan våre opplevelsesprodukter falt inn under det nye regelverket.

Etter flere telefonsamtaler med skattemyndighetene (det var nemlig ikke lett å få ett godt svar) konkluderte vi med at opplevelser med guiding i natur og kultur er fritatt for mva. Saksbehandler hos skattemyndighetene var også enig i denne tolkningen. Vedkommende la også vekt på at produktet som ble levert ikke bar preg av fornøyelsespark, ikke tok inngangspenger eller solgte billetter, og heller ikke var på fast sted. Dette poengterte saksbehandler overfor oss flere ganger. Enda vi ønsket å legge mva på produktene, da dette ville gjør vår regnskapsføring mye enklere. Saksbehandler sa da et det ville være like galt å legge mva på produktene som å ikke kreve mva på mva-pliktige produkter. Alle ovenstående fakturaer går inn under denne kategorien.”

Fra e-post av 22. februar 2011, dok 6, siteres:

”Klager selger naturbaserte opplevelser primært til næringslivet. Mht spørsmål om hva produktene inneholder kan vi forklare følgende:

Rebusløp er som ett orienteringsløp. Foregår utendørs og gjestene orienterer seg fra post til post ved hjelp av kart & kompass eller GPS på hver post må de løse en rebus for å komme videre. Med henvisning til ”personalaktiviteter” i dette konkrete tilfellet er det snakk om ett rebusløp.

Caktiviteter/D er ett produkt der vi guider gjestene rundt i skogen eller ved sjøen(det kan f.eks være på Knutefjell, i Nordmarka, på Verdens ende osv) eller på ett kulturminne (D) f.eks Oscarsborg Festning.

I tillegg til selve guidingen og naturopplevelsen legger vi også inn samarbeidsoppgaver der vi lærer gjestene å samarbeide i grupper (fokus på samarbeid, planlegging og kommunikasjon) Øvelsene kan f.eks være å sette opp telt, fyre bål, ta seg over ett vann, knyte knuter osv. For å øke motivasjon blir resultatene målt og sammenlignet med de andre gruppene.”

Skattekontorets vurderinger av klagen Merverdiavgiftsloven § 3-1 fastsetter hovedregelen for omsetning i et merverdiavgiftssystem med generell avgiftsplikt på omsetning av varer og tjenester. Sett i sammenheng med lovens bestemmelser om unntak og fritak fastslås det at all omsetning av tjenester som ikke enten er særskilt unntatt eller fritatt fra loven, utløser plikt til å beregne avgift etter loven.  Det er Skattekontorets vurdering at de tjenester som Klager AS leverer ikke faller inn under unntakene i Merverdiavgiftsloven, hvilket betyr at tjenestene er ordinært avgiftspliktige etter hovedregelen i Merverdiavgiftsloven § 3-1. For ordens skyld deles vurderingen av de ulike aktivitetene i to:

1. Caktiviteter/D Tjenesten er av Klager AS beskrevet som et produkt hvor deltakerne guides rundt i skogen eller ved sjøen på eksemplifiserte navngitte steder som: Knutefjell, Nordmarka, Verdens Ende og lignende eller på ett kulturminne eksempelvis Oscarsborg Festning hvor aktiviteten ”D” utøves.

Det opplyses at i tillegg til guiding og naturopplevelse består tjenesten av at arrangør legger inn samarbeidsoppgaver der deltakerne lærer å samarbeide i grupper. Disse samarbeidsøvelsene er eksempelvis å sette opp telt, fyre bål, ta seg over ett vann og knyte knuter. Arrangør måler deltakernes resultat og foretar en sammenligning med de andre gruppene med hensikt i å øke deltakernes motivasjon.

På Klagers hjemmeside www.Klager.no er ”Aktivitet- og Csløype” beskrevet som følgende:

”Gjestene deles inn i lag og konkurrerer mot hverandre i en aktivitetsløype. Deltakerne vil møte utfordringer som må håndteres med kreativitet, kløkt og et bredt spekter av menneskelige egenskaper. Øvelsene legges opp slik at de ikke kan løses uten samarbeid og er inkluderende. Det vil si at alle kan være med uavhengig av alder og fysisk form.”

På hjemmesiden beskrives aktiviteten ”D” som følgende:

”Bli med på vår egen utgave av ”D”. Gjestene deles inn i lag og konkurrerer mot hverandre i kjent ”D”-stil. I motsetning til tv-programmet garanterer vi at øvelsene er helt frie for eksotiske kryp som slanger og giftige edderkopper.

Vi reiser til et nedlagt fort. Øvelsene foregår i gamle bunkere, skytestillinger og løpeganger. Under veis vil deltakerne støte på problemer der de vil trenge hjelp utenfra – for eksempel fra vismannen. Hvis oppgavene ikke løses på en tilfredsstillende måte, vil lagene kunne miste deltakere under veis i konkurransen.”

Merverdiavgiftsloven § 3-7 tredje ledd unntar ”omsetning (…) av omvisningstjenester”. Det fremgår av Merverdiavgiftshåndboken 7. utgave 2011 på side 188 at unntaket er ment som en videreføring av guidetjenester etter tidligere lov § 5 b første ledd nr. 11. Videre i Merverdiavgiftshåndboken fremgår det: ”[d]epartementet nevner at unntaket omfatter ulike fører-, omvisnings- og informasjonstjenester. Eksempler på slike tjenester kan være omvisning i historiske bygg, i museer eller på utstillinger og såkalte byvandringer eller førertjenester i naturen hvor det samtidig gis informasjon om de ulike attraksjonene. Det nevnes at unntaket vil gjelde for tjenester som elgsafari, rafting, brevandring, grotteturer og fjellvandring. Rene informasjonstjenester som ikke har tilknytning til guiding vil derimot bli avgiftspliktig.”

Skattekontorets vurdering er at aktivitetene ikke er å regne som omvisningstjenester. En omvisningstjeneste synes å forutsette at deltakerens interesse av tjenesten er å bli vist et konkret sted eller spesifikke attraksjoner som foregår på det konkrete stedet, samtidig som deltakeren gis informasjon om stedet eller attraksjonen.

Slik det fremgår av virksomhetens beskrivelse av sine tjenester er aktivitetene tilrettelagt deltakernes behov med det formål å øke samhold gjennom teambuiling og samarbeidsoppgaver. At tjenesten leveres i naturområder eller ved andre attraksjoner mener Skattekontoret ikke er av betydning. For kjøper fremstår tjenesten som en aktivitet som skal bidra til øke samhold og lignende – et velferdstiltak. I virksomhetens beskrivelse av tjenesten fremgår det også at dette er formålet med tjenesten. I beskrivelsen av tjenesten ”Aktivitet- og Csløype” er det aktivtetene/utfordringene som arrangør står for som er fremtredende. Hva angår tjenesten ”D” fremgår det at konseptet går ut på å konkurrere mot hverandre som lag i ulike utfordringer.  At tjenesten foregår i områder som gir naturopplevelser eller ved en attraksjon kan således ikke gjøre at aktiviteten karakteriseres som en omvisningstjeneste.

Etter dette er det Skattekontorets vurdering at verken Csaktivitetene eller aktiviteten kalt ”D” omfattes av unntaket i Merverdiavgiftsloven § 3-7 tredje ledd. Tjenestene er således ordinært avgiftspliktige etter hovedregelen i Merverdiavgiftsloven § 3-1.

2. GPS Rebus/Personalaktivitet Tjenesten er av Klager AS beskrevet som et produkt hvor deltakerne deltar i et rebusløp som gjennomføres som ett orienteringsløp. Rebusløpet foregår utendørs, og deltakerne orienterer seg til postene med hjelp av kart og kompass eller ved GPS. På hver post må deltakerne løse en rebus for å komme videre. Virksomheten presiserer at det ved henvisning til ”personalaktiviteter” på bilaget i det konkrete tilfellet er tale om ett rebusløp.

På Klager AS sin hjemmeside er tjenesten beskrevet som følgende: ”Lagkonkurranse der deltakerne ved hjelp av GPS skal finne utlagte "skatter". Lagene må dokumentere at de har vært på posten med å fotografere laget, og vil finne hint og ledetråder for å finne neste post.

Minner mye om Geocashing(fritidsaktivitet som er økende i populærtiet).

Geocaching, er et spill, en sport eller en fritidsaktivitet som innebærer bruk av en satellittnavigator (GPS-mottaker) i en form for skattejakt etter utlagte turbokser, inneholdende minimum en loggbok. Geocachere (deltagerne i spillet/sporten) som finner boksen logger sitt besøk i loggboken.”

Klager har ikke anført av tjenesten er å anse som en ”omvisningstjeneste” etter Merverdiavgiftsloven § 3-7 tredje ledd. Skattekontoret viser likevel til vurderingen i punkt 1, og mener samme vurdering kan legges til grunn for hvorvidt GPS Rebus/Personalaktivitet kan anses som en ”omvisningstjeneste”. Selv om aktiviteten gjennomføres i naturen er ikke formålet med aktiviteten å bli vist rundt på et sted eller en attraksjon. Slik det fremgår av beskrivelsen av tjenesten, fremstår det overfor kjøper at formålet med tjenesten er å delta i et rebusløp med bruk av GPS.

Skattekontoret finner etter dette at tjenesten ikke kan anses som en ”omvisningstjeneste” som omfattes av unntaket i Merverdiavgiftsloven § 3-7 tredje ledd.

Merverdiavgiftsloven § 3-8 annet ledd unntar ”[o]msetning av tjenester i form av rett til å utøve idrettsaktiviteter”. I Ot.prp. nr. 94 (2000-2001) kap. 6.3. fremgår det: ”Forslaget innebærer at det ikke skal beregnes merverdiavgift for betaling for å delta i idrettsaktiviteter. (…) Ved vurdering av om det foreligger idrettsaktiviteter vil utgangspunktet være om dette er en type aktivitet som drives av særforbundene tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité.”

Skattekontoret finner ikke at GPS Rebusløp/Personalaktiviteter er å anse som en idrettsaktivitet etter Merverdiavgiftsloven § 3-8 annet ledd. Aktivitetene drives ikke av noe særforbund som er tilsluttet Norges Idrettsforbund eller Olympiske Komité.

Videre finner ikke Skattekontoret at det er andre forhold ved aktivitetene som tilsier at de kan karakteriseres som en idrettsaktivitet. Aktivitetene fremstår som tilrettelagt for deltakerne slik at disse skal få en opplevelse, og følger ikke faste regler/rammer som ordlyden ”idrettsaktiviteter” tilsier.

Etter dette er det Skattekontorets vurdering at GPS Rebusløp/Personalaktiviteter ikke omfattes av unntaket i Merverdiavgiftsloven § 3-8 annet ledd. Tjenestene er således ordinært avgiftspliktige etter hovedregelen i Merverdiavgiftsloven § 3-1.

Vedrørende Klagers anførsel om at han tidligere har vært i kontakt med Skattekontoret og fått veiledning angående avgiftsbehandlingen finner Skattekontoret at dette ikke kan tillegges vekt. Det foreligger ikke noe registrert i systemene i forbindelse med henvendelsene. Skattekontoret mener avgiftspliktig selv må bære risikoen for misforståelser og feil ved muntlige henvendelser.   Skattekontorets innstilling til vedtak Skattekontoret foreslår etter dette at det fattes slikt

V e d t a k :

Den påklagede etterberegningen stadfestes.

KLAGENEMNDAS AVGJØRELSE:

Nemndas medlemmer Rivedal, Ongre, Kloster, Langballe og Nordkvist har alle sluttet seg til skattekontorets innstilling

V e d t a k:

Som innstilt.